Daňové aktuality


Sekcia obsahuje zmeny v daňovej a účtovnej legislatíve, informácie a pokyny Finančnej správy a Ministerstva financií. Najnovšie články a daňové informácie na CFO.sk sú zobrazené na pravej lište. 

Všetky aktuality v tejto sekcii sú zároveň monitorované v sekcii  Monitoring a zdroje, ich odoberanie si môžete nastaviť ako denný newsletter Účtovníctvo, Dane & Legislatíva. 


Najnovšie informácie FS a MF

Popis Dátum
Informácia k podávaniu daňového priznania k DPH v režime MOSS - pokyny Finančného riaditeľstva, priznanie do 20. apríla Apr 2015
Metodický pokyn k § 7 a 10 zákona o správnych poplatkoch - vyberanie a platenie poplatkov v súvislosti so zapojením orgánov Finančnej správy do centrálneho systému evidencie poplatkov Apr 2015
Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 ZDP - inštrukcie k vypĺňaniu tlačiva Apr 2015
Informácia k spusteniu používania virtuálnych registračných pokladníc od 1. apríla 2015 - ak daňovníci ešte nedostali prihlasovacie údaje do VRP, pri evidencii tržieb postupujú podľa doterajších osobitných predpisov Apr 2015
Podávanie daňových priznaní k DPH pre daňovníkov registrovaných v MOSS - termín za 1Q2015 je do 20. apríla 2015 Apr 2015
Usmernenie FR SR k možnosti ÚJ považovať sa za mikro ÚJ - pre účtovné obdobia začínajúce 1.1.2014  (kal. rok) alebo v priebehu roku 2014 (hosp. rok) Mar 2015
Informácia o novele opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove - zhrnutie zmien v novelizovanom opatrení MF z 3.12.2014 č. MF/23635/2014-74 (podvojné účtovníctvo) Mar 2015
Informácia o vydaní opatrenia MF, ktorým sa ustanovujú podrobnosti ind. účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky - zhrnutie opatrena MF SR z 3.12.2014 č. MF/23378/2014-74   Mar 2015
Informácia FR SR o vydaní vzoru oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky - k opatreniu MF SR z 3.12.2014 č. MF/22497/2014-74   Mar 2015
Informácia k zostaveniu účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky k 31.12.2014 Mar 2015
Informácia o novele ZDP (zákonom 25/2015) - navýšenie základu dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie Mar 2015
Informácia pre farmaceutické spoločnosti o podávaní hlásení podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP - prvé hlásenie sa podáva do 15. apríla, zatiaľ dočasne ako príloha Všeobecného podania Mar 2015
Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2014 - všeobecné pokyny FR SR Mar 2015
Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov PO za rok 2014 - všeobecné pokyny FR SR Mar 2015
Informácia k podávaniu Hlásenia o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 - povinnosť podať hlásenie, lehota, tlačivo hlásenia Mar 2015
Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v 1Q2015 - doplnenie 5.3.2015 Mar 2015
Informácia o sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti FO na rok 2015 Mar 2015
Virtuálna registračná pokladnica bude prístupná aj cez mobil a tablet - nové mobilné aplikácie FS SR Mar 2015
Verejné prezentácie k virtuálnej registračnej pokladnici - verejné prednášky FS SR v krajských mestách od 11. do 19. marca Mar 2015
Informácia k podávaniu žiadosti o certifikáciu ERP na Colnom úrade BA - pre dovozcov, výrobcov a distribútorov ERP Mar 2015
Informácia o úprave základu dane od 1.1.2015 pri odpisovaní auta so vstupnou cenou 48 000 eur a viac - inštruktáž FR SR s príkladmi Mar 2015
Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku (dividend) v zdaňovacom období 2014 - zmena v zdaňovaní dividend vyplatených v roku 2014 Mar 2015
Ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok - informácia platná od 1.1.2015 Mar 2015
Otázky a odpovede k používaniu vrtiuálnej registračnej pokladnice - odpovede k praktickým otázkam pri používaní VRP Mar 2015
Informácia k registrácii virtuálnej registračnej pokladnice - aktualizovaná verzia zo 6.3.2015 Mar 2015
Od 1.3.2015 nové číslo účtu na skladanie peňažných prostriedkov za kontrolné známky - oznámenie pre odberateľov kontrolných známok Mar 2015
Metodické usmernenie pre používateľov taxislužieb - používanie ERP a VRP najneskôr od 1.4.2015 Mar 2015
Zmeny v tlačive pre daňové priznanie k dani z príjmov PO - v súvislosti so zavedením daňovej licencie Mar 2015

Daň z príjmu a priame dane

Metodické pokyny a usmernenia

Názov Dátum
MP k plateniu preddavkov na daň z príjmu PO od 1.1.2015 - Problematika platenia preddavkov po 1.1.2015 s príkladmi, zhrnutie na CFO.sk tu Feb 2015
MP k daňovej licencii PO - MP vydaný v nadväznosti na zmeny v ZDP vykonané od 1.1.2014 s príkladmi, zhrnutie na CFO.sk tu Feb 2015
MP k nepeňažnému príjmu z titulu poskytnutia auta zamestnancovi - týmto MP sa upravuje len ocenenie nepeňažného príjmu podľa §5 ods. 3 písm. a) ZDP v znení účinnom od 1.1.2014 Feb 2015
MP k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ZDP - cieľom MP je zabezpečiť jednotný postup daňovníkov, zhrnutie na CFO.sk tu Feb 2015
MP FR k plateniu preddavkov na daň z príjmov FO od 1. januára 2015, zhrnutie na CFO.sk tu Dec 2014 
MU k daňovým dôsledkom poskytnutia potravinovej pomoci Potravinovej banke Slovenska Dec 2014
MP k zdaneniu príjmu fyzickej osoby, ktorej zrdojom je zníženie základného imania
Zhrnutie na CFO.sk tu
Sep 2014
MP k posudzovaniu odpisu pohľadávky ako daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h), i), r), § 19 ods. 3 písm. t) a § 52 ods. 19 ZDP účinné do 31.12.204
Zhrnutie na CFO.sk:
Daňová uznateľnosť odpisu pohľadávky voči dlžníkom v konkurze
Daňový odpis pohľadávky voči dlžníkom v reštrukturalizácii
Sep 2014
MP k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa ZDP Sep 2014
MU k sume daňového bonusu na dieťa od 1.7.2014 - výška bonusu sa nemení Aug 2014 
MP k § 5 ods. 8 ZDP – výpočet základu dane - zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti zamestnanca Jul 2014
MP k opravám chýb minulých účtovných období podľa § 17 ods. 15 a 29 ZDP od 1.1.2014
Zhrnutie na CFO.sk tu.
Jun 2014
MU k zahrnovaniu kurzových rozdielov do základu dane z príjmov podľa § 17 ods. 17 ZDP Apr 2014 
MP k zahrnutiu DPH do základu dane z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí podľa § 19 ods. 3 písm. k) bod 3 a 4 ZDP   Mar 2014
MP k zdaňovaniu príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 ZDP - komplexný pokyn k zdaňovaniu príjmov z prenájmu v súvislosti s novelou ZDP účinnej od 1.1.2014 Feb 2014
MU k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb za rok 2014   Feb 2014 
MP k § 36 ods. 6 ZDP - použitie vzoru tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu - účinné do 31.12.2014 Jan 2014
MP k plateniu preddavkov na daň z príjmov FO podľa § 34 ZDP od 1.1.2014 - účinné do 31.12.2014 Jan 2014
MP k plateniu preddavkov na daň z príjmov PO podľa § 42 ZDP od 1.1.2014 - účinné do 31.12.2014 Jan 2014
MU k uplatňovaniu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  Jan 2014 
MU k predlžovaniu lehôt na podanie daňového priznania k dani z príjmov na základe oznámenia - účinné do 31.12.2014 Dec 2013 
MU k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti FO za rok 2013  Nov 2013 
MP k vykazovaniu a odpočítavaniu daňovej straty podľa § 4 ods. 2, § 6 ods. 6, § 17 ods. 1 a § 30 ZDP (MP 5/2013/MP) - účinné do 31.12.2014 Jul 2013
MP k uplatňovaniu zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti Apr 2013

Legislatíva

Názov Dátum
Novela ZDP zo 4.2.2015 účinná od 15. marca 2015 (25/2015 Z. z.)navýšenie základu dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (v súvislosti s novelou o starobnom dôchodkovom sporení) Feb 2015
Novela ZDP z 28.11.2014 účinná od 1.1.2015 (364/2014 Z. z.) - poistné vrátené zdravotnou poisťovňou na základe ročného zúčtovania z dôvodu uplatnenia nároku na odpočítateľnú položku zdaňované zrážkovou daňou, informácia FR SR tu Dec 2014 
Opatrenie MF z 12. novembra 2014 č. MF/14317/2014-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, a Oznámenia MF č. MF/023771/2014-721 a č. MF/023772/2014-721 o vydaní poučení na vyplnenie a vzorov potvrdení o podaní daňových priznaní, stručné zhrnutie na CFO.sk tu, zhrnutie Finančného riaditeľstva tu Nov 2014
Novela ZDP z 30.10.2014 účinná od 1.1.2015 (333/2014 Z. z.)  
Zhrnutie na CFO.sk tu a tu, komentár FR SR tu
Nov 2014
Novela ZDP z 5.6.2014 (184/2014 Z. z.) - v súvislosti so zmenou zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, relevantné pre poisťovne Jún 2014
Novela ZDP z 3.12.2013 účinná od 1.1.2014 (463/2013 Z. z.) komentár a zhrnutie Finančnej správy tu Dec 2013 
Novela ZDP z 13.9.2013 účinná od 1.1.2014 (318/2013 Z. z.) - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, komentár a zhrnutie Finančnej správy tu Sep 2013 
Opatrenie MF zo 4. decembra 2013 č. MF/20226/2013-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov a Oznámenia MF č. MF/25730/2013-721 a č. MF/25732/2013-721 o vydaní poučení na vyplnenie a vzorov potvrdení o podaní daňových priznaní, komentár Finančnej správy tu Dec 2013
Opatrenie MF zo 4.12.2013 č. MF/023580/2013-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností a vysvetlivky na vyplnenie výkazu Dec 2013

Informácie a oznámenia

Názov Dátum
Informácia o novele ZDP (zákonom 25/2015) - navýšenie základu dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie Mar 2015
Informácia pre farmaceutické spoločnosti o podávaní hlásení podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP - prvé hlásenie sa podáva do 15. apríla, zatiaľ dočasne ako príloha Všeobecného podania Mar 2015
Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2014 - všeobecné pokyny FR SR Mar 2015
Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov PO za rok 2014 - všeobecné pokyny FR SR Mar 2015
Informácia k podávaniu Hlásenia o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 - povinnosť podať hlásenie, lehota, tlačivo hlásenia Mar 2015
Informácia o sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti FO na rok 2015 Mar 2015
Informácia o úprave základu dane od 1.1.2015 pri odpisovaní auta so vstupnou cenou 48 000 eur a viac - inštruktáž FR SR s príkladmi Mar 2015
Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku (dividend) v zdaňovacom období 2014 - zmena v zdaňovaní dividend vyplatených v roku 2014 Mar 2015
Zmeny v tlačive pre daňové priznanie k dani z príjmov PO - v súvislosti so zavedením daňovej licencie Mar 2015
Informácia k zdaňovaniu benefitov zamestnancov v nadväznosti na krátenie výdavkov na osobnú potrebu od 1.1.2015 - zmeny v súvislosti so zmenou zákona o dani z príjmov, zhrnutie na CFO.sk tu Feb 2015
Informácia o zmenách v uplatňovaní výdavkov na operatívny prenájom od 1.1.2015 - názorné príklady zmien pri uplatňovaní daňových výdavkov Feb 2015
Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa - od 1.1.2015 sa takéto plnenie zdaňuje zrážkou, zákon definuje pojem držiteľ Feb 2015
Informácia k úprave základu dane o neuhradené záväzky v daňovom priznaní k DzP PO - názorné príklady k úprave základu dane za rok 2014 v závislosti od dátumu vzniku záväzku pred a po 1.1.2014, zhrnutie na CFO.sk tu Feb 2015
Informácia k možnosti odpočtu daňových strát v daňovom priznaní k DzP PO - nové pravidlá účinné od 1.1.2015 s názornými príkladmi, zhrnutie na CFO.sk tu Feb 2015
Informácia FR SR k podávaniu žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 - komplexná inštruktáž FR SR k vypĺňaniu žiadosti RZD za rok 2014 Feb 2015
Informácia FR SR k vydávaniu potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - inštruktáž Finančného riaditeľstva Feb 2015
Informácia FR SR k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k DzP za rok 2014 pre PO a FO Jan 2015
Informácia FR SR o zmenách v uplatňovaní daňových výdavkov až po zaplatení od 1.1.2015 - zhrnutie zmien vyplývajúcich z októbrovej novely ZDP, ktoré sa týkajú výdavkov zahrnovaných do základu dane až po ich zaplatení Jan 2015
Informácia FR SR o zmenách v odpisovaní majetku obstarávaného formou finančného prenájmu od 1.1.2015 - v súvislosti s októbrovou novelou ZDP, článok na CFO.sk tu Jan 2015
Informácia FR SR o daňovej uznateľnosti úrokov z omeškania a zmluvných pokút do 31.12.2014 a od 1.1.2015 zhrnutie na CFO.sk tu Jan 2015
Informácia FR SR o určení vzorov tlačív podľa ZDP - oznámenia o poskytnutí a prijatí nepeňažného plnenia od farmaceutických spoločností a zdanení zrážkou, vzory tlačív na stránke Finančnej správy (novinky z legislatívy) tu  Jan 2015
Informácia o novele ZDP z 26.11.2014 (Zákon 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu) - odpis záväzkov a pohľadávok pri rezolučnom konaní a iné   Jan 2015
Elektronické formuláre k dani z príjmov na portáli FS za rok 2014 dočasne nedostupné Jan 2015
Superodpočet nákladov na výskum a vývoj - informácia FR o novej možnosti daňového zvýhodnenia aktivít súvisiacich s R&D Jan 2015
Informácia o zmenách v uplatňovaní daňových odpisov hmotného majetku od 1.1.2015 - zhrnutie zmien, ktoré priniesla novela ZDP z 30.10.2014, zhrnutie na CFO.sk tu Jan 2015
Oznámenie o sume nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od 1. januára 2015 - v roku 2015 je to mesačne 316,94 eur a ročne 3 803,33 eur  Jan 2015
Informácia k vykázaniu daňovej straty FO za rok 2014 a k odpočtu daňových strát z predchádzajúcich rokov - pre účely daňového priznania za rok 2014 Jan 2015
Základné číselné údaje pre daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 - dôležité čísla pre výpočet dane z príjmov FO Jan 2015
Informácia FR o sume daňového bonusu na dieťa od 1. januára 2015 - výška bonusu sa nemení  Dec 2014 
Informácia FR k daňovej licencii s ilustratívnymi príkladmi, zhrnutie na CFO.sk tu Nov 2014
Informácia k zdaňovaniu výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok u fyzickej osoby v roku 2014 Nov 2014
Informácia k vedeniu daňovej evidencie fyzickej osoby - úprava platná od 1.1.2014 Nov 2014
Oznámenie o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách Nov 2014
Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov FO vynaloženýchv súvislosti s používaním  motorového vozidla pri podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti Okt 2014
Oznámenie MF č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa § 5 ZDP v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, komentár a vysvetlenia Finančnej správy tu, zhrnutie na CFO.sk tu Sep 2014
Oznámenie MF č. MF/021617/2014-721 o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP – poukázanie sumy 2 %, komentár a vysvetlenia Finančnej správy tu, zhrnutie na CFO.sk tu Sep 2014
Informácia k zahrňovaniu zaplateného nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia FO do daňových výdavkov ovplyvňujúcich základ dane z príjmov Sep 2014
Otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňovníkov (rezidentov SR), ktorí majú predĺženú lehotu na podanie do 30.9.2014 z dôvodu, že súčasťou ich príjmov sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí Sep 2014
Informácia o novele ZDP - oslobodenie výnosov z umiestnenia technických rezerv od DPFO  Sep 2014
Informácia o novele ZDP - oslobodenie odmien z výkonu funkcií volebných komisií od DPFO Sep 2014
Informácia o výške daňového bonusu na dieťa od 1. júla 2014 Jul 2014
Upozornenie na zmenu minimálnej výšky dane u právnických osôb - uvádzanie vypočítanej dani na riadku 850 daňového priznania Mar 2014
Informácia k uvádzaniu počtu príloh v daňových priznaniach k dani z príjmov Mar 2014
SK-NACE – informácia k vypĺňaniu položky SK-NACE v daňovom priznaní Mar 2014
Informácia o zmene nároku na daňový bonus na dieťa od 1.2.2014  Feb 2014
Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmu cez eDANE - nedostupné formuláre daň. priznania za rok 2013 Feb 2014
Oznámenie k zoznamu zmluvných štátov vydanom Ministerstvom financií SR - štáty, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo o výmene informácií Feb 2014
Informácia pre platiteľov dane z príjmov zo závislej činnosti k vyplňovaniu vyhlásenia na rok 2014  Jan 2014
Informácia FS o vzoroch tlačív za rok 2013 vydaných MF SR v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Jan 2014
Informácia FS o určení vzorov tlačív podľa ZDP platných od 1. januára 2014 - tlačivá súvisiace s príjmami zo závslej činnosti, oznámenia podľa § 43 ods. 13 a 15 ZDP Jan 2014
Oznámenie FS o novele ZDP účinnej od 1.1.2014 - zhrnutie zmien, ktoré prináša zákon 463/2013 Jan 2014
Oznámenie MF č. MF/026368/2013-721 o určení vzorov tlačív podľa ZDP v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti - zdaňovacie obdobie 2013 a 2014 Dec 2013
Oznámenie FS o novele ZDP účinnej od 1.1.2014 - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie Okt 2013

Daň z pridanej hodnoty

Metodické pokyny a usmernenia  

Názov Dátum
MU k daňovým dôsledkom poskytnutia potravinovej pomoci Potravinovej banke Slovenska Dec 2014
MP k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona o DPH - zdaniteľná osoba a registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb Nov 2014
Pravidlá platné v členských štátoch pri uplatňovaní MOSS (fakturačné pravidlá, sadzby dane, vznik daňovej povinnosti a iné, dokument .xlsx v AJ)  Nov 2014 
Návod k používaniu dokumentu Pravidlá pre uplatňovanie MOSS platné v iných členských štátoch (v AJ)  Nov 2014 
Zoznam kontaktných osôb pre MOSS v ostatných členských štátoch EÚ (v AJ)  Nov 2014
MP k uplatňovaniu zákona o DPH pri dodaní a nadobudnutí tovarov, ktoré sú predmetom spotrebnej dane Okt 2014
MP k osobitnej úprave Mini One Stop Shop – EÚ Schéma – § 68, § 68b a § 68c zákona o DPH Okt 2014
Oznámenie MF č. MF/20939/2014-731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k DPH Okt 2014
Príručka k zjednodušenému režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH - MOSS  Okt 2014 
MU k zániku ručenia za DPH v prípade úhrady dane ručiteľom na OUD svojho dodávateľa  Okt 2014 
Oznámenie k vydaniu poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k DPH  Okt 2014 
MP k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80 zákona o DPH po 1.10.2014 Sep 2014
MU k platbe DPH z faktúry vyhotovenej dodávateľom, ktorý je na zozname FS SR podľa § 69 ods. 15 zákona o DPH Jul 2014 
MP k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 a § 6a zákona o DPH  Jun 2014
MP k vykazovaniu údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze podľa § 78a zákona o DPH a k postupu pri prijatí platby na budúce dodanie tovaru, ktoré podlieha prenosu daňovej povinnosti, a vykázaní údajov v KV Jun 2014
Vysvetlivky k určovaniu miesta dodania digitálnych služieb, pokiaľ ide o MOSS  Apr 2014 
Doplňujúce usmernenia Európskej komisie k vykonávaniu kontroly v rámci MOSS  Apr 2014
MP ku kontrolnému výkazu DPH Mar 2014
MP k zábezpeke na daň podľa zákona o DPH  Mar 2014
MP k uplatňovaniu DPH skupinou podľa zákona o DPH Mar 2014 
MP k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa § 54 a § 54b zákona o DPH Feb 2014
MU - osoby, ktoré nie sú povinné podať kontrolný výkaz  Feb 2014 
MU k vykazovaniu dokladu z ERP, ktorý má všetky náležitosti faktúry v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona o DPH  Feb 2014 
MP k fakturácii podľa zákona o DPH a Pravidlá fakturácie DPH - Smernica Rady 2010/45/EÚ  Jan 2014
MP k vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 zákona o DPH Súvisiace články na CFO.sk: prijatie platby pred dodaním a opakované dodania  Jan 2014
MU k vykazovaniu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v KV podanom podľa § 78a zákona o DPH  Jan 2014 
MU k uplatneniu § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH - prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri mobiloch, integrovaných obvodoch  Jan 2014 
MU k vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze podľa § 78a zákona o DPH  Jan 2014 
MU k podávaniu kontrolného výkazu podľa § 78a zákona o DPH  Jan 2014
MU uvádzaniu IČ DPH odberateľa alebo dodávateľa v KV podanom podľa § 78a zákona o DPH  Jan 2014 
MU k uplatneniu § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH - prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia - poľnohosp. plodiny  Jan 2014 
MP  k uplatňovaniu odpočítania dane zahraničnou osobou registrovanou podľa § 5 zákona o DPH cez daňové priznanie podané po 1.10.2012 v zmysle § 49 ods. 9 zákona o DPH Nov 2013
MP k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci EÚ podľa zákona o DPH Okt 2013
MP k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu Aug 2013
MU k oslobodeniu zdaniteľných osôb od vyhotovenia faktúry v zmysle zákona o DPH  Maj 2013 
MP k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81 a § 82 zákona o DPH vrátane dodatku č. 1  Mar 2013
MP k registrácii za platiteľa DPH v zmysle zákona č. 246/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH vrátane dodatku č. 1  Mar 2013
MP k odpočítaniu dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane pri zmene rozsahu použitia nehnuteľnosti podľa § 54a zákona o DPH  Jan 2013
MP k uplatneniu DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť  Jan 2013
 Staršie metodické pokyny Finančnej správy tu

Legislatíva

Názov Dátum
Novela zákona o DPH z 8.7.2014 (218/2014 Z. z.) - zhrnutie na CFO.sk tu, ďalšie články: Neoprávnene vrátený nadmerný odpočet - sankcie po novom, Čo prinesie čiastkový protokol z daňovej kontroly v praxi, zhrnutie Finančnej správy tu Aug 2014
Novela zákona o DPH zo 17.10.2013 (360/2013 Z. z.) - zavedenie kontrolného výkazu, zmena registrácie platiteľa, zhrnutie Finančnej správy tu Nov 2013

Informácie a oznámenia

Názov Dátum
Informácia k podávaniu daňového priznania k DPH v režime MOSS - pokyny Finančného riaditeľstva, priznanie do 20. apríla Apr 2015
Podávanie daňových priznaní k DPH pre daňovníkov registrovaných v MOSS - termín za 1Q2015 je do 20. apríla 2015 Apr 2015
Informácia o vykazovaní vyúčtovacích faktúr za energiu v kontrolnom výkaze DPH  Jan 2015
Informácia k uplatňovaniu DPH cestovnými kanceláriami Jan 2015
Informácie o spôsobe opravy chyby s kódom 4001 v zaslanom dodatočnom KV (v predchádzajúcich platných KV zrušená transakcia neexistuje), zhrnutie na CFO.sk tu Jan 2015
Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu k 1.7.2014 Dec 2014
Informácia k ručeniu za daň a vykonanie platby DPH odberateľom doplnené 28.10.2014 Okt 2014
Informácia o odhalení možných chýb v zaslanom kontrolnom výkaze a o spôsobe ich opravy,  upravené 31.3.2015 Okt 2014
Zmena v podávaní súhrnných výkazov od 01.10.2014 Sep 2014
Otázky a odpovede k vráteniu dane z iných členských štátov za rok 2013, príloha - Používateľská príručka Sep 2014
Informácia k novele zákona o DPH - zhrnutie - novela zákonom 218/2014 z 8.7.2014, detailné zhrnutie tu Aug 2014
Informácie k podávaniu kontrolného výkazu - komplexná inštruktáž Finančnej správy 2014
Oznámenie k novele zákona o DPH účinnej od 1.1.2014 (360/2013 Z. z.) - zdaniteľné osoby, ktoré podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení, ktoré nemá právnu subjektivitu Dec 2013
Oznámenie k novele zákona o DPH účinnej od 1.1.2014 (360/2013 Z. z.) - zhrnutie zmien novely zo 17.10.2013 Nov 2013

Spotrebné dane

Metodické pokyny, usmernenia a informácie

Názov Dátum
Od 1.3.2015 nové číslo účtu na skladanie peňažných prostriedkov za kontrolné známky - oznámenie pre odberateľov kontrolných známok Mar 2015
Používateľská príručka FR SR - Informačný systém kontrolných známok - odberateľ KZ (pdf dokument) Jan 2015 
Informácia o nezvyšovaní ciel na tovar s pôvodom v Ekvádore - preferenčná clá zostávajú v platnosti Jan 2015
Informácia o zmenách v obchodovaní s pohonnými látkami od januára a februára 2015 - zmeny v definíii spotrebiteľa PHL, nové povinnosti predajcov, distribútorov a spotrebiteľov PHL  Dec 2014 
Oznámenie o sprevádzkovaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru Dec 2014 
Oznámenie o predĺžení uplatňovania jednostranných preferenčných opatrení na dovoz tovaru s pôvodom na Ukrajine - znížené a odstránené clá platia na základe nariadenia EÚ do 31.12.2015  Dec 2014
Informácia o zmene uplatňovania systému všeobecných colných preferencií - zo zoznamu zvýhodnených krajín je od 1.1.2015 vyradená Čína, Ekvádor, Maldivy a Thajsko. Pozor, prererenčné clá na tovar z Ekvádora zostávajú zachované - viď oznámenie z januára 2015 vyššie.  Dec 2014
Informácia k uplatňovaniu § 73 ods. 21 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - usmernenie k používaniu nových kontrolných známok a výpredaju tovaru so starou kontrolnou známkou, zhrnutie na CFO.sk tu Dec 2014
Informácia k zverejneniu zoznamu distribútorov a predajcov PHL na stránke Finančnej správy Dec 2014
Metodické usmernenie MF č. MF/24058/2014-73 k uplatňovaniu niektorých ustanovení § 44o zákona o spotrebnej dani – označovanie spotrebiteľského balenia cigár  Nov 2014 
Oznámenie o zmenách predaja spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľských balení tabakových výrobkov po zmene účinnosti zákonov o kontrolných známkach  Okt 2014
Oznámenie o zmene podmienok pri prepúšťaní vybraných druhov ovocia a zeleniny do colného režimu voľný obeh Okt 2014
Označovanie spotrebiteľského balenia liehu a cigariet kontrolnou známkou od 1.10.2014 Sep 2014
Metodické usmernenie MF č. MF/13659/2014-73 k uplatňovaniu § 19a zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov – zdaňovanie tabakovej suroviny Apr 2014
Oznámenie MF č.MF/6827/2014-73 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov plus poučenie Feb 2014
Metodické usmernenie MF č. MF/7018/2014-73 k uplatňovaniu § 25b zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja  Jan 2014
Vyhláška MF 420/2013 z 27.12.2013, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, komentár FS tu Dec 2013
Oznámenie MF č.: MF/26140/2013-73 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja  Dec 2013
Oznámenie FR SR o zmene registračných čísel na spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Dec 2013
Možnosti prepravy liehu na území EÚ a podmienky vrátenia spotrebnej dane z liehu podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 2013

Legislatíva

Názov Dátum
Novela zákona o SD z minerálneho oleja z 22.10.2014 (323/2014) - pozastavenie prístupu do elektr. systému prepráv a i., zhrnutie na CFO.sk tu Nov 2014 
Novela zákona o SD z alkoholických nápojov z 22.10.2014 (323/2014) Nov 2014
Novela zákona o SD z tabakových výrobkov z 22.10.2014 (323/2014) Nov 2014
Novela zákona o SD z elektriny, uhlia a zemného plynu  z 22.10.2014 (323/2014) Nov 2014
Vyhláška MF SR č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach Sep 2014
Vyhláška MF SR č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach Sep 2014
Vyhláška MF SR č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov Sep 2014
Vyhláška MF SR č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu Sep 2014
Novela zákona o SD z alkoholických nápojov z 8.7.2014 (218/2014 Z. z.)   Aug 2014 
Novela zákona o SD z tabakových výrobkov z 8.7.2014 (218/2014 Z. z.) Aug 2014 
Vyhláška MF SR 31/2014 Z. z. z 5.2.2014, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov Feb 2014
Novela zákona o SD z alkoholických nápojov z 18.10.2013 (362/2013 Z. z.) Nov 2013
Novela zákona o SD z minerálneho oleja zo 17.10.2013 (353/2013 Z. z.), zhrnutie Finančnej správy tu Nov 2013 
Novela zákona o SD z tabakových výrobkov z 18.10.2013 (381/2013), zhrnutie Finančnej správy tu Nov 2013 
Novela zákona o SD z elektriny, uhlia a zemného plynu zo 17.10.2013 (348/2013) Nov 2013
Novela zákona o SD z minerálneho oleja z 25.6.2013 (212/2013 Z. z.), zhrnutie Finančnej správy tu Jul 2013
Novela zákona o SD z minerálneho oleja z 25.6.2013 (218/2013 Z.. z.) - v súvislosti so zákonom o núdzových zásobách ropy Jul 2013

Miestne dane a daň z motorových vozidiel

Metodické pokyny, usmernenia a informácie

Názov Dátum
Informácia k plateniu správnych poplatkov v systéme E-Kolok - Informácia v súvislosti so spustením reálnej prevádzky dňa 18.2.2015 Feb 2015
Informácia k zákonu o dani z motorových vozidiel - aktualizovaná verzia, text doplnený 12.2.2015 modrou farbou Feb 2015
Metodický pokyn k zákonu o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady - MP k § 6 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 582/2004. Feb 2015
Informácia k plateniu správnych poplatkov v systéme E-Kolok v rámci spustenia pilotnej prevádzky na DÚ Bratislava - Dňa 11.2. 2015 spúšťa finančná správa pilotnú prevádzku Feb 2015
MP k určeniu hodnoty pozemkov - podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku pri pozemkoch uvedených v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v nadväznosti na § 7 ods. 5 a 6 Zákona o miestnych daniach Feb 2015
MP k § 19 Zákona o miestnych daniach - podávanie dodatočného daňového priznania na dani z nehnuteľností podľa zákona účinného do 30.11.2012 Feb 2015
MU k § 10, § 13 a § 15 zákona o dani z motorových vozidiel - podávanie daňových priznaní za rok 2014, určenie miestnej príslušnosti a predpokladanej dane na rok 2015, článok k daňovým priznaniam na CFO.sk tu Jan 2015
Informácia k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel za rok 2014 a k preddavkom na rok 2015 - komplexná inštruktáž Finančného riaditeľstva k príprave daňového priznania, výpočtu a úhrade dane a preddavkov, zhrnutie na CFO.sk tu Jan 2015
Informácia o zmene a doplnení zákona o miestnych daniach v zmysle Článku VII. zákona č. 333/2014 Z. z. - limity pre určenie ročnej sadzby dane z pozemkov všeobecne záväzným nariadením správcu dane účinné od 1.12.2014 Dec 2014
MU k § 104f ods. 1 k úpravám účinným od 1.12.2012 zákona o miestnych daniach – k podávaniu daňového priznania, dodatočného daňového priznania, vyrubeniu dane a rozdielu dane  Nov 2014
Informácia o zmene a doplnení zákona o miestnych daniach - novela zákonom 268/2014 účinná od 15.10.2014 - zhrnutie zmien Nov 2014
MU k § 37 zákona o miestnych daniach k predmetu dane za ubytovanie Nov 2014
Metodické usmernenie MF č. MF/022611/2014-725 k zákonu o miestnych daniach – daň z pozemkov, zo stavieb, za ubytovanie a iné Nov 2014
MU k § 34 zákona o miestnych daniach k predmetu dane za ubytovanie  Jun 2014
MP k vzniku a zániku daňovej povinnosti na dani z motorových vozidiel, ak daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ podľa § 85 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Apr 2014
MP k uplatneniu nároku na oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach Apr 2014
MU k § 84 ods. 1 zákona o miestnych daniach (daň z motorových vozidiel) po zrušení spoločnosti likvidáciou  Apr 2014
MU k § 88 ods. 2 písm. c) zákona o miestnych daniach -  určenie sadzby dane pri návesových jazdných súpravách Apr 2014
MU k § 90 ods. 4 zákona o miestnych daniach - určenie zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie  správca v konkurznom konaní v prípade, že vozidlo je predmetom dane aj počas konkurzu Apr 2014
MU k § 84 zákona o miestnych daniach - zaradenie vozidla do predmetu dane z motorových vozidiel v prípade občianskeho združenia Apr 2014
MU k § 84 a § 87 zákona o miestnych daniach - zdanenie elektromobilov daňou z motorových vozidiel Apr 2014
Informácia k novele zákona o miestnych daniach účinnej od 1.1.2013 - zhrnutie zmien (novela zákonom 347/2013)  Apr 2014 
Informácie k dani z motorových vozidiel za rok 2013 a plateniu preddavkov na daň na rok 2014 Jan 2014
Metodické usmernenie MF SR č. MF/007483/2014-725 k zákonu o miestnych daniach – príplatok za podlažie, zdaňovanie stavieb a iné Jan 2014
Informácia k novele zákona o miestnych daniach účinnej od 1.1.2014 - novela zákonom 484/2013 v súvislosti s novelou zákona o odpadoch Jan 2014 
MP FR k zániku daňovej povinnosti na dani z motorových vozidiel podľa zákona o miestnych daniach Maj 2013
Usmernenie FR k podávaniu priznania alebo čiastkového priznania podľa zákona o miestnych daniach  Jan 2013
Informácia FR k novele zákona o miestnach daniach účinnej od 1.1.2013 - rozšírenie výnimky z platenia poplatku za komun. odpady Jan 2013

Legislatíva

Názov Dátum
Opatrenie MF SR z 12.11.2014 č.  MF/21694/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel plus poučenie na vyplnenie Dec 2014 
Novela zákona o miestnych poplatkoch z 30.10.2014 (333/2014 Z. z.) - zmena ročnej sadzby dane z lesných pozemkov, rybníkov, komentár Finančnej správy tu Dec 2014
Opatrenie MF SR z 26.11.2014 č. MF/021249/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k miestnym daniam - daň z nehnuteľností, daň za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, a Oznámenie MF SR č. MF/025721/2014-725 o vydaní poučenia na vyplnenie Dec 2014 
Schválenie nového samostatného Zákona o dani z motorových vozidiel (zákon č. 361/2014 Z. z.), zhrnutie na CFO.sk tu, komentár Finančného riaditeľstva tutu Nov 2014
Novela zákona o miestnych daniach zo 16.9.2014 účinná od 15.10.2014 (268/2014 Z. z.) - zmeny v dani z nehnuteľností, ubytovania a ďalších druhoch daní upravených v zákone, zhrnutie Finančného riaditeľstva tu a tu, stručné zhrnutie najdôležitejších zmien na CFO.sk tu Okt 2014
Novela zákona o miestnych daniach z 28.11.2013 (484/2013 Z. z.) - v súvislosti so zmenou zákona o odpadoch, komentár Finančnej správy tu Dec 2013
Novela zákona o miestnych daniach zo 17.10.2013 (347/2013 Z. z.), zhrnutie a komentár Finančnej správy tu Nov 2013

Elektronické registračné pokladnice

Metodické pokyny, usmernenia a informácie

Názov Dátum
Informácia k spusteniu používania virtuálnych registračných pokladníc od 1. apríla 2015 - ak daňovníci ešte nedostali prihlasovacie údaje do VRP, pri evidencii tržieb postupujú podľa doterajších osobitných predpisov Apr 2015
Virtuálna registračná pokladnica bude prístupná aj cez mobil a tablet - nové mobilné aplikácie FS SR Mar 2015
Verejné prezentácie k virtuálnej registračnej pokladnici - verejné prednášky FS SR v krajských mestách od 11. do 19. marca Mar 2015
Informácia k podávaniu žiadosti o certifikáciu ERP na Colnom úrade BA - pre dovozcov, výrobcov a distribútorov ERP Mar 2015
Otázky a odpovede k používaniu vrtiuálnej registračnej pokladnice - odpovede k praktickým otázkam pri používaní VRP Mar 2015
Informácia k registrácii virtuálnej registračnej pokladnice - aktualizovaná verzia zo 6.3.2015 Mar 2015
Metodické usmernenie pre používateľov taxislužieb - používanie ERP a VRP najneskôr od 1.4.2015 Mar 2015
Informácia k vytvoreniu virtuálnej registračnej pokladnice - Žiadosť o vytvorenie virtuálnej registračnej pokladnice bude možné podať daňovému úradu od 2. marca 2015 Feb 2015
Informácia k povinnosti používania virtuálnej a elektronickej registračnej pokladnice - aktualizovaná verzia zo 16.2.2015 Feb 2015
Informácia o zmene a doplnení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice - aktualizovaná verzia zo 6.2.2015 Feb 2015
Informácia k povinnosti používania virtuálnej a elektronickej registračnej pokladnice - aktualizovaná verzia zo 6.2.2015 Feb 2015
Informácia FR SR k novele zákona o ERP - v súvislosti s októbrovou novelou zákona o dani z príjmov Feb 2015
Informácia k povinnosti používania virtuálnej a elektronickej registračnej pokladnice - v súvislosti s novelou zákona o ERP z 30.10.2014 Dec 2014
MP k § 3 ods. 2 zákona o ERP k aplikácii výminky používať ERP pri evidencii tržieb občani s ťažkým zdravotným postihnutím Nov 2014
MU k § 1 ods. 2 zákona o ERP k povinnosti používať ERP - pozemkové spoločenstvá Nov 2014
MP k prechodnému ustanoveniu § 18c ods. 1 až 4 a ods. 7 zákona o ERP - fiskálna pamäť, začatie podnikania po 1.7.2014, povinnosti výrobcov a dovozcov ERP a i.  Okt 2014
Informácia k úpravám účinným od 1.1.2014, ktoré sú uvedené v prechodných ustanoveniach zákona o používaní ERP - fiskálna pamäť, začatie podnikania po 1.7.2014, povinnosti výrobcov a dovozcov ERP a i.  Sep 2014
Informácia k povinnosti vykonania povinnej údržby ERP Sep 2014
Informácia o zmene zákona o ERP z 8. júla 2014 - online pripojenie a i. (novela zákonom 218/2014) Aug 2014
MP k § 1 a § 3 zákona o ERP k povinnosti používať ERP na evidenciu tržieb z predaja na jednorazovo organizovaných podujatiach - výnimky z povinnosti používať ERP Aug 2014
Informácia FR k novele zákona o ERP účinnnej od 1.10.2014 a 1.1.2015 - online pripojenie, pridelenie kódu, ukladanie pokút, zrušenie živnost. oprávnenia (novela zákonom 218/2014) Aug 2014
Informácia k povinnosti používať ERP na evidenciu tržby pozemkovými spoločenstvami  Aug 2014
Informáciak povinnosti používať ERP na evidenciu tržby na jednorazových organizovaných podujatiach Jul 2014
MU k § 4 ods. 2 písm. a) deviatemu bodu zákona o používaní ERP - označenie dokladu „VKLAD“ a„NEPLATNÝ DOKLAD“ Maj 2014
MP k § 3 zákona o ERP - povinnosť používať ERP pri predaji prostredníctvom internetového obchodu Apr 2014
Usmernenie k ERP - služby poskytované v záložniach § 2 písmeno j) Jan 2014
Informácia k novele zákona o používaní ERP - povinnosti podnikateľov, delikty (týka sa novely zákonom 361/2013) Feb 2014
Usmernenie k ERP - prenosná pokladnica a ambulantný predaj Feb 2014
Informácia k novele zákona o ERP zo 17.10.2013 - zhrnutie zmien (týka sa novely zákonom 361/2013) Dec 2013
Rhona Davidson 2010/10/14
Colleen Hurst 2009/09/15

Legislatíva

Názov Dátum
Vyhláška MF SR č. 379/2014, ktorou sa ustanovujú podmienky on-line pripojenia ERP s informačnými systémami finančnej správy - ERP musia umožňovať on-line pripojenie, zhrnutie v tomto článku Dec 2014
Novela zákona o ERP z 30.10.2014 účinná od 1.10.2014 (333/2014) - virtuálna registračná pokladnica, rozšírenie zoznamu služieb, zhrnutie Finančnej správy tu a tu, zhrnutie na CFO.sk tu  Nov 2014 
Novela zákona o ERP z 8.7.2014 účinná od 1.10.2014 (218/2014) - online pripojenie a i., komentár Finančnej správy tu a tu Aug 2014 
Novela zákona o ERP zo 17.10.2013 (361/2013), zhrnutie a komentár Finančnej správy tu a tu Nov 2013

Medzinárodné zdaňovanie

Metodické pokyny, usmernenia a informácie

Názov Dátum
Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 ZDP - inštrukcie k vypĺňaniu tlačiva Apr 2015
Oznámenie o doplnení zoznamu zmluvných štátov vydanom MF SR - od 1.1.2015 boli do zoznamu štátov na účely ustanovenia § 2 písm. x) ZDP doplnené napr. Albánsko, Belize, Bermudy, Britské panenské ostrovy, Ghana, Kostarika, a iné Feb 2015
Otázky a odpovede FR SR k podávaniu daň. priznaní k DzP daňovníkmi - rezidentmi SR, ktorým v r. 2014 plynuli príjmy aj zo zahraničia Jan 2015
Úprava podmienok zdaňovania príjmov nerezidentov za poskytnuté služby od 1.1.2015 - zdaňované sú iba príjmy plynúce za služby poskytované na území SR, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne, ustanovenie sa vzťahuje na širokú škálu činností nevýrobného charakteru Jan 2015
Oznámenie FR o zmene ZDP v oblasti medzinárodného zdaňovania - zhrnutie zmien v súvislosti s novelou prijatou 30. októbra 2014 (333/2014 Z. z.), zhrnutie na CFO.sk tu Dec 2014 
Prehľad platných zmlúv SR o zamedzení dvojitého zdanenia (ZDZ) v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku Okt 2014
Prehľad sadzieb dane podľa zmlúv o ZDZ - príjmy charakteru dividend  Okt 2014 
Prehľad sadzieb dane podľa zmlúv o ZDZ - príjmy charakteru úrokov Okt 2014 
Prehľad sadzieb dane podľa zmlúv o ZDZ - príjmy charakteru licenčnýchpoplatkov Okt 2014 
Prehľad typov stálych prevádzkarní vymedzených v článku 5 príslušných zmlúv o ZDZ v odbore daní z príjmov a z majetku, ktorými je viazaná SR Okt 2014 
Usmernenie MF č. MF/8120/2014-721 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 ZDP - dokumentácia k transferovým cenám Sep 2014 
Informácia o členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru - zoznam štátov Sep 2014 
Informácia k vydávaniu rozhodnutí o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania podľa § 18 ods. 4 ZDP, zhrnutie na CFO.sk tu Aug 2014 
MP k zabezpečeniu jednotného postupu správcu dane pri posudzovaní vzniku agentskej stálej prevádzkarne Apr 2014
MU k uplatňovaniu ustanovenia § 5 ods. 4 ZDP - zamestnanci v zahraničí a zdaňovanie ich príjmov Feb 2014
MU k uplatňovaniu ustanovenia § 49 ods. 3 písm. b) ZDP - príjmy zo zdrojov v zahraničí a predĺženie lehoty na podanie daňového priznania Feb 2014
Informácia FR k novele ZDP účinnej od 1.1.2014 - zmeny týkajúce sa medzinárodného zdaňovania (novela zákonom 463/2013 - rozšírenie definície zahr. závislej osoby a ďalšie) Dec 2013 
MP k aplikácii metód transferového oceňovania  Dec 2013
Pokyn FR SR k interpretácii medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku Nov 2013
Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 – „Bescheinigung EU/EWR/Certificate and Declaration EU/EEA“ vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky Okt 2012
Pokyn DR SR k zabezpečeniu jednotného postupu správcu dane pri posudzovaní vzniku tzv. „klasickej stálej prevádzkarne“  Apr 2011
Pokyn DR SR k zabezpečeniu jednotného postupu správcu dane pri posudzovaní vzniku „stavebnej“ stálej prevádzkarne  Jul 2011

Daňový poriadok, správa a platenie daní

Metodické pokyny, usmernenia a informácie

Názov Dátum
Metodický pokyn k § 7 a 10 zákona o správnych poplatkoch - vyberanie a platenie poplatkov v súvislosti so zapojením orgánov Finančnej správy do centrálneho systému evidencie poplatkov Apr 2015
Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v 1Q2015 - doplnenie 5.3.2015 Mar 2015
Upozornenie k postupu podávania  účtovnej závierky k 31.12.2014 elektronickými prostriedkami - vzhľadom na nesprávne podania ÚZ, FR SR upozorňuje podnikateľov na správny postup Feb 2015
Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2015 Jan 2015
Informácia k možnosti použitia nového variabilného symbolu na platenie preddavkov na daň - pre pravidelne sa opakujúce platby preddavkov, ktorých výška sa nemení, zhrnutie na CFO.sk tu Jan 2015
Vybavenie registračných úkonov na Finančnej správe bude vo februári trvať dlhšie - od 4.2 do 28.2.2015 bude FS využívať zákonnú lehotu (spravidla 30 dní) Jan 2015
Zmeny v elektronickom podávaní Všeobecných podaní na Finančnú správu (aktualizácia) - zmena v názvoch formulárov a formuláre pre podávanie účtovných dokumentov, ako je účtovná závierka, audítorská správa či výročná správa Jan 2015
Informácia FR o zmene pri podávaní Všeobecného podania na Finančnú správu od 1.1.2015 Jan 2015
Nové XSD schémy pre účtovné softvéry - Finančné riaditeľstvo zverejňuje nové formuláre (XSD schémy) na daňové priznania k dani z príjmov   Dec 2014 
Zmeny v procese registrácie na daňových úradoch - predĺženie lehôt v období 12.12.2014 - 5.1.2015 Dec 2014
MU k § 7 zákona o správnych poplatkoch k formám platenia správnych poplatkov na orgánoch finančnej správy, potvrdenie o úhrade Dec 2014
Oznámenie k zaplateniu správneho poplatku elektronickým kolkom a formy platenia správneho poplatku do 30.11.2014 Nov 2014 
Usmernenie FR SR k postupu orgánov finančnej správy pri zaplatení správneho poplatku poplatníkom na inom správnom orgáne zapojenom do centrálneho systému evidencie poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. a informácia k postupu poplatníka Okt 2014
Informácia k registrácii na portáli FS prostredníctvom podpisového certifikátu - nová funkcia pri registrácii prostredníctvom podpisového certifikátu zaručeným elektronickým podpisom Sep 2014
Informácia k zrušeniu kolkových známok - možnosť platenia iba do 31.12.2014 Sep 2014
Informácia k záväzným stanoviskám od 1.9.2014 Sep 2014
Informácia o posunutí termínu pre elektronickú komunikáciu daňových úradov - povinnosť doručovať písomnosti daňovým subjektom v elektronickej forme, osobná internetová zóna a výpis z osobného účtu odlžené na 1.1.2016 Aug 2014
Informácia FR k novele daňového poriadku účinnej od 1.9.2014 - k vydávaniu záväzného stanoviska Finančného riaditeľstva Aug 2014 
Upozornenie na doručovanie písomností elektronicky - povinnosť doručovania elektronicky od 1.1.2014 Apr 2014
Oznámenie o spôsobe podania daňového priznania a účtovnej závierky za rok 2013, tlačívá, elektronické podávanie  Mar 2014
Informácia k postupu pri podávaní a vyplňovaní Všeobecného podania pre Finančnú správu Mar 2014
Tlačivá daňových priznaní, prehľadov, hlásení za predchádzajúce zdaňovacie obdobia Mar 2014
Informácia k žiadosti o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu daňovníka Mar 2014
Upozornenie na používanie správneho čísla účtu pri platení daní  Mar 2014
Pokyn MF Slovenskej republiky č. MF/009497/2014-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2013 pre subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu Feb 2014
Nová podpisová politika Finančnej správy - inštalácia aktualizovanej aplikácie pre používanie zaručeného elektronického podpisu Feb 2014
MU k § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 a § 8 zákona o správnych poplatkoch – platenie správnych poplatkov za úkony orgánov finančnej správy, ak podnet na vykonanie bol podaný elektronickými prostriedkami Jan 2014
Spôsob platenia správnych poplatkov pri elektronickom doručovaní podaní  Jan 2014
Informácia FR k novele daňového poriadku z 29.11.2013 účinnej od 1.1.2014 a 1.9.2014 - zhrnutie zmien Jan 2014 
Informácia k novele zákonov o správnych a súdnych poplatkoch účinnej od 1.12.2013 - novela zákonom 435/2013 Nov 2013
Pokyn FR SR k správnym poplatkom pri vydávaní potvrdení o stave osobného účtu alebo o tom, že osoba nemá daňové nedoplatky pre účely poskytovania dotácií zo Štátneho rozpočtu SR Aug 2013
Informácia - dohody o elektronickom doručovaní od 1.1.2014 2013
Informácia k ustanoveniu § 9 a § 10 Daňového poriadku - zastupovanie 2012
Informácia k ustanoveniu § 13 Daňového poriadku - spôsoby a nedostatky podania 2012

Legislatíva

Názov Dátum
Novela zákona o správe daní z 30.10.2014 (333/2014 Z. z.) - zverejňovanie daňových subjektov, ktoré uplatnili odpočet na výskum a vývoj (súčasť novely ZDP) Okt 2014 
Vyhláška MF SR 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii z 3.10.2014 Okt 2014
Vyhláška MF SR 266/2014 Z. z. z 13.8.2014 - zmena v spôsobe označovania platby dane  Aug 2014
Vyhláška MF SR 229/2014 z 13.8.2014, ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko Aug 2014
Novela zákona o správe daní z 8.7.2014 (218/2014 Z. z.) - elektronický dokument, schránka a výpis z osobného účtu daňového subjektu až od 1.1.2016 Aug 2014 
Novela zákona o správe daní z 3.7.2014 (213/2014 Z. z.) - nevýznamná zmena týkajúca sa bankového tajomstva Jul 2014
Novela zákona o správe daní z 29.11.2013 (435/2013 Z. z.) - záväzné stanovisko a i., zhrnutie Finančnej správy tu Dec 2013

Účtovníctvo a finančné výkazy

Pokyny, usmernenia a oznámenia

Názov Dátum
Usmernenie FR SR k možnosti ÚJ považovať sa za mikro ÚJ - pre účtovné obdobia začínajúce 1.1.2014  (kal. rok) ?alebo v priebehu roku 2014 (hosp. rok) Mar 2015
Informácia o novele opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove - zhrnutie zmien v novelizovanom opatrení MF z 3.12.2014 č. MF/23635/2014-74 (podvojné účtovníctvo) Mar 2015
Informácia o vydaní opatrenia MF, ktorým sa ustanovujú podrobnosti ind. účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky - zhrnutie opatrena MF SR z 3.12.2014 č. MF/23378/2014-74   Mar 2015
Informácia FR SR o vydaní vzoru oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky - k opatreniu MF SR z 3.12.2014 č. MF/22497/2014-74   Mar 2015
Informácia k zostaveniu účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky k 31.12.2014 Mar 2015
Ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok - informácia platná od 1.1.2015 Mar 2015
Informácia k postupu podávania ÚZ zostavenej k 31.12.2014 elektronickými prostriedkami - Aktualizovaná verzia z 25.2.2015 Feb 2015
Informácia k novým vzorom účtovnej závierky a k zostaveniu účtovnej závierky k 31.12.2014 - aktualizovaná verzia z 25.2.2014 Feb 2015
Informácia FR k novým vzorom účtovnej závierky a k zostaveniu účtovnej závierky k 31.12.2014, súvisaice články na CFO.sk: Revolúcia pokračuje vo výkazoch: nová súvaha a výsledovkaZmeny v účtovných predpisoch k 31.12.2014 a 1.1.2015Vzorové výkazy k 31.12.2014 podľa najnovšej legislatívy Jan 2015
Informácia k účtovaniu o odbere kontrolných známok pre alkoholické nápoje a tabakové výrobky - zloženie hotovosti pred prevzatím a prevzatie kontrolných známok Nov 2014
Informácia k zverejňovaniu účtovnej závierky za organizačnú zložku zahraničného subjektu po 1.1.2014 Sep 2014
Informácia k povinnostiam účtovnej jednotky, ktorá vstúpila do likvidácie po 1.1.2014  Sep 2014 
Upozornenie na zasielanie oznámenia o schválení účtovnej závierky správnym spôsobom  Aug 2014 
Oznámenie o vykonaní jednotlivých podaní ÚZ na zabezpečenie jej postúpenia do RÚZ na základe výzvy alebo usmernenia správcu dane  Jun 2014 
Informácia k žiadostiam účtovných jednotiek o vyhotovenie kópií ÚZ zostavených k 31.12.2013 a neskôr  Jun 2014 
Informácia k ukladaniu ostatných účtovných dokumentov do RÚZ - výročná správa, správa audítora, správa emitenta Apr 2014 
MU k vykazovaniu stavu zásob vo výkaze o majetku a záväzkoch (jednoduché účtovníctvo) Apr 2014
Informácia k účtovaniu mikro účtovných jednotiek od 1.1.2014  Apr 2014 
MP - zverejňovanie ÚZ, výročných správ a správ audítora po zavedení registra účtovných závierok Mar 2014
Informácia k podávaniu ÚZ (po oprave chyby)  Mar 2014 
Informácia k zostavovaniu poznámok individuálnej ÚZ  Mar 2014 
MU k zmenám vo vzoroch súčastí ÚZ jednotlivých účtovných jednotiek za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2013 a neskôr - účinné do 31.12.2014 Feb 2014
Informácia k ukladaniu a doručovaniu dokumentov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Feb 2014
MU k lehotám na ukladanie ÚZ do RÚZ podľa § 23a zákona o účtovníctve   Feb 2014
Metodický pokyn MF č. MF/7591/2014-74 na uvádzanie informácií v poznámkach ÚZ pre účtovné jednotky, ktoré zostavujú závierku podľa § 17a a § 22 zákona o účtovníctve, informáca Finančnej správy tu Jan 2014
Oznámenie FS o novele zákona o účtovníctve účinnej od 1.1.2014 - doručovanie ÚZ účtovných jednotiek v konkurze alebo likvidácii Jan 2014
Oznámenie o spôsobe podávania ÚZ za rok 2013 do RÚZ Jan 2014 
Oznámenie FR SR k novele zákona o účtovníctve zo 17.10.2013 účinnej od 1.1.2014 - zhrnutie zmien Nov 2013

Legislatíva

Názov Dátum
Opatrenie MF SR z 3.12.2014 č. MF/23635/2014-74 - zmeny v postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, zhrnutie na CFO.sk tu, zhrnutie Finančnej správy tu Dec 2014 
Opatrenie MF SR z 3.12.2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej ÚZ pre veľké účtovné jednotky, zhrnutie FR SR tu Dec 2014 
Opatrenie MF SR z 3.12.2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej ÚZ pre malé účtovné jednotky, zhrnutie Finančnej správy tu Dec 2014 
Opatrenie MF SR z 3.12.2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky, komentár FS SR tu Dec 2014 
Novela zákona o účtovníctve z 30.10.2014 (333/2014 Z.z.) - klasifikácia účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké, čistý obrat a.i., zhrnutie na CFO.sk: Revolúcia pokračuje vo výkazoch: nová súvaha a výsledovka, Zmeny v účtovných predpisoch k 31.12.2014 a 1.1.2015, Vzorové výkazy k 31.12.2014 podľa najnovšej legislatívy, zhrnutie Finančnej správy tu Dec 2014
Opatrenie MF z 24.9.2014 č. MF/18009/2014-74 - zmeny v individuálnej ÚZ podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, komentár Finančnej správy tu Okt 2014
Opatrenie MF z 24.9.2014 č. MF/18008/2014-74 – zmeny v individuálnej ÚZ mikro účtovné jednotky, komentár Finančnej správy tu Okt 2014
Opatrenie MF z 24. 9. 2014 č. MF/15523/2014-74 – zmeny v postupoch účtovania a ÚZ pre jednotky účtujúce v sústave jednoduchého  účtovníctva, komentár Finančnej správy tu Okt 2014
Novela zákona o účtovníctve z 3.12.2013 (463/2013 Z.z.) - doručovanie individuálnej ÚZ pre ÚJ v konkurze alebo likvidácii, komentár Finančnej správy tu Dec 2013
Opatrenie MF z 20.11.2013 č. MF/17919/2013-74 - ukladanie výkazu vybraných údajov z konsolidovanej ÚZ zostavenej podľa § 22 zákona o účtovníctve pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia, komentár Finančnej správy tu Dec 2013
Opatrenie MF z 20.11.2013 č. MF/17930/2013-74 – ukladanie výkazu vybraných údajov z individuálnej ÚZ zostavenej podľa § 17a zákona o účtovníctve pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia, komentár Finančnej správy tu Dec 2013
Opatrenie MF z 20.11.2013 č. MF/17920/2013-74 – zmeny v individuálnej ÚZ a rozsahu údajov určených z individuálnej ÚZ na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, komentár Finančnej správy tu Dec 2013
Opatrenie MF č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej ÚZ a rozsahu údajov na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky, komentár Finančnej správy tu Dec 2013
Opatrenie MF zo 16.12.2013 č. MF/17922/2013-74/ - zmeny v postupoch účtovania a účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, zhrnutie Finančnej správy tu Dec 2013
Opatrenie MF zo 16.12.2013 č. MF/17694/2013-74 – zmeny v postupoch účtovania a ÚZ pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, komentár Finančnej správy k zmenám tu Dec 2013
Novela zákona o účtovníctve zo 17.10.2013 (352/2013 Z.z.) - definícia mikro ÚJ, zverejňovanie ÚZ prostredníctvom registra účtovných závierok a.i., zhrnutie Finančnej správy tu Nov 2013

Daňové zákony

Názov
Prehľad legislatívy na stránke Finančnej správy - dane, clá, účtovníctvo - odkazy na vnútroštátne a medzinárodné predpisy 
Zákon 222/2004 zo 6.4.2004 o dani z pridanej hodnoty
Zákon 595/2003 zo 4.12.2003 o dani z príjmov
Zákon 289/2008 z 18.6.2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice 
Zákon 530/2011 z 30.11.2011 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 
Zákon 105/2004 z 3.2.2004 o spotrebnej dani z liehu
Zákon 530/2011 z 30.11.2011 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Zákon 98/2004 z 3.2.2004 o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Zákon 106/2004 z 3.2.2004 o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Zákon 609/2007 z 28.11.2007 o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
Zákon 582/2004 z 23.9.2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon 361/2014 z 26.11.2014 o dani z motorových vozidiel
Zákon 554/2003 zo 4.12.2003 z prevodu a prechodu nehnuteľností
Zákon 563/2009 z 1.12.2009 o správe daní (daňový poriadok)

Užitočné informácie

 Všetko o daniach (detailné vysvetlenia daňových zákonov na stránkach Finančnej správy):
Daň z príjmov
DPH
Spotrebné dane
Miestne dane
Daň z motorových vozidiel
Elektronické registračné pokladnice
Elektronická komunikácia
Elektronická komunikácia s Finančnou správou: získanie prístupu k elektronickým službám (registrácia a autorizácia), podmienky zasielania elektr. dokumentov, aplikácia eDane
Príručky a návody Finančnej správy k elektronickej komunikácii
Používanie ZEP vo forme eID karty - manuál Finančnej správy
Najčastejšie otázky a odpovede pri podávaní elektronických formulárov cez portál FS
Overenie osobného počítača - splnenie podmienok pre elektronické podávanie dokumentov 
Vypĺňanie kontrolného výkazu DPH - video návod Finančej správy
Manuál praktických informácií k vypĺňaniu kontrolného výkazu DPH (pdf)
Technické otázky a odpovede k vyplňovaniu kontrolného výkazu DPH
Zoznamy a registre subjektov
Overenie IČ DPH v EÚ - preverenie registrácie k DPH osôb v iných členských krajinách EÚ 
Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH na Slovensku s možnosťou vyhľadávania
Overenie prideleného OÚD - overenie osobného účtu daňovníka, ktorý má pridelený zo strany Finančného riaditeľstva 
Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie s možnosťou vyhľadávania
Zoznam platiteľov DPH, ktorí boli zo zoznamu problematických subjektov vymazaní podľa § 52 ods. 8 zákona o DPH
Register servisných organizácií pre ERP s možnosťou vyhľadávania
Zoznam daňových dlžníkov - FO a PO 
Prehľad prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu 
Register predajcov pohonných látok (nové od decembra 2014)
Register distribútorov pohonných látok (nové od decembra 2014)
Iné zoznamy - spotrebné dane, predajcovia SBL a i.  
Iné 
Sprievodca daňami a účtovníctvom - sekcia na stránke Finančnej správy s aktuálnymi daňovými a účtovnými zákonmi, vyznačenými zmenami vyplývajúcimi z poslednej novelizácie, komentármi FR SR a odkazmi na metodické pokyny a usmernenia
Záväzné vzory daňových a účtovných tlačív a oznámení - pdf a elektronické formuláre
Daňový kalendár
Daňové kalkulačky - výpočet odpisov, preddavkov, sankčných úrokov z omeškania
Otázky a odpovede Finančnej správy - stovky otázok a odpovedí s praktickými príkladmi
Informácie k plateniu daní - čísla a predčíslia účtov, variabilné symboly, platobné inštrukcie 
Správne poplatky orgánov finančnej správy - spôsob platenia, sadzobníky pre daňové a colné úrady a Finančné riaditeľstvo
Zistenie miestnej príslušnosti daňového / colného orgánu k zadanej obci
Prehľady k Zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia - zmluvy, sadzby, metódy na elimináciu dvojitého zdanenia 
Prehľad typov stálych prevádzkarní podľa jednotlivých štátov 
Intrastat