Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Vypĺňanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

Finančné riaditeľstvo vydalo informáciu o vypĺňaní tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov (ďalej „Oznámenie“ a „ZDP“) vypĺňa platiteľ dane uvedený v § 2 písm. v) tohto zákona, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady zdaniteľných príjmov v prospech daňovníka a ktorý je povinný z týchto príjmov zraziť daň a zrazenú daň odviesť správcovi dane.

Oznámenie je unifikované štrukturované tlačivo, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a zverejnilo na svojom webovom sídle www.financnasprava.sk v časti Daňové a colné tlačivá / Katalóg vzorov tlačív (viď tu).

Platiteľ dane predkladá oznámenie správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak.

Aj s ohľadom na štruktúru oznámenia platiteľ dane predkladá len jedno oznámenie až po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom uvedie súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou za príslušný kalendárny mesiac, pričom:

  • na riadku 01 v prvom stĺpci uvedie úhrnnú sumu dane zrazenej daňovníkom podľa § 2 písm. d) ZDP s výnimkou daňovníkov nezmluvných štátov podľa § 2 písm. x) ZDP v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie. V druhom stĺpci uvedie úhrnnú sumu odvedenej dane zrazenej týmto daňovníkom v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie,
  • na riadku 02 v prvom stĺpci uvedie úhrnnú sumu dane zrazenej daňovníkom podľa § 2 písm. e) ZDP s výnimkou daňovníkov nezmluvných štátov podľa § 2 písm. x) ZDP v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie. V druhom stĺpci uvedie úhrnnú sumu odvedenej dane zrazenej týmto daňovníkom v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie,
  • na riadku 03 v prvom stĺpci uvedie úhrnnú sumu dane zrazenej daňovníkom nezmluvných štátov podľa § 2 písm. x) ZDP v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie. V druhom stĺpci uvedie úhrnnú sumu odvedenej dane zrazenej týmto daňovníkom, v príslušnom mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie.

Platiteľ dane vypĺňa PRÍLOHU – Údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou v členení podľa jednotlivých daňovníkov podľa § 2 písm. e) a § 2 písm. x) ZDP ak:

  • odvádza daň zrazenú daňovníkom podľa § 2 písm. e) ZDP a títo daňovníci požiadajú správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu,
  • odvádza daň zrazenú daňovníkom podľa § 2 písm. x) ZDP.

Ak platiteľ dane uhradí daňovníkovi podľa § 2 písm. e) alebo § 2 písm. x) ZDP v mesiaci, za ktorý podáva oznámenie viac druhov zdaniteľných príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP, resp. uhradí zdaniteľné príjmy v rôznych dňoch tohto mesiaca, každý príjem v prílohe uvádza osobitne. Platiteľ dane uvádza v prílohe sadzbu dane podľa ZDP alebo podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Ak je potrebné v podanom oznámení vykonať opravu údajov, resp. doplniť ďalšie údaje, resp. opraviť alebo doplniť údaje do prílohy, odporúčame, aby platiteľ dane podal nové oznámenie za to isté obdobie, v ktorom uvedie súhrnné údaje za príslušný kalendárny mesiac, t.j. vyplní kompletne všetky údaje vrátane údajov uvedených v prílohe a nielen rozdiely oproti predchádzajúcemu oznámeniu.

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: