Články

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Novela postupov účtovania pre podnikateľov

Zhrnutie zmien v postupoch účtovania, povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Účtovná závierka podnikateľov od 1. januára 2015

Zmeny v účtovných závierkach vyplývajúce z legislatívnych zmien prijatých v závere roku 2014


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok od 1. januára 2015

Všeobecné pokyny Finančného riaditeľstva SR


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Očakávané zmeny v US GAAP: navrhované aktualizácie účtovných štandardov

Navrhované zmeny sa týkajú daní a zverejňovania informácií týkajúcich sa investícií v iných spoločnostiach


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Nové vzory a zostavenie účtovnej závierky k 31.12.2014 – informácia FR SR

Finančné riaditeľstvo informuje o zmenách v účtovných závierkach pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

US GAAP: nové aktualizácie účtovných štandardov vydané radou FASB

Zhrnutie aktualizácií ASU vydaných FASB koncom roku 2014 a v roku 2015


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve v Česku

Podobne ako u nás novela zavádza veľkostné kategórie účtovných jednotiek, platiť má od 1. januára 2016


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Zmeny v postupoch účtovania platné k 31.12.2014 a od 1.1.2014, zmeny v individuálnej účtovnej závierke


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Novela zákona o účtovníctve prináša zmeny v oceňovaní majetku a záväzkov

Z účtovníctva sa má vypustiť používanie reprodukčnej obstarávacej ceny, pri zisťovaní reálnej hodnoty sa zavádza používanie oceňovacích modelov


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Ministerstvo financií predložilo ďalšiu novelu zákona o účtovníctve

Zmeny sa týkajú najmä povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, oceňovania reálnou hodnotou, a povinnosti zverejňovania nefinančných informácií


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Vzorové výkazy k 31. decembru 2014 podľa najnovšej legislatívy

Vzorové výkazy a poznámky za rok 2014, ktoré zohľadňujú posledné zmeny v štruktúre výkazov a obsahu poznámok a ktoré je potrebné zohľadniť v účtovnej závierke k 31. decembru 2014


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Zmeny v definícii veľkostných kritérií podľa zákona o účtovníctve

Zmena v definícii čistého obratu môže pre niektoré podniky znamenať zrušenie povinnosti zostaviť IFRS závierku, konsolidovanú závierku alebo overiť závierku audítorom, uplatní sa od budúcoročnej závierky


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Zmeny v účtovných predpisoch k 31. decembru 2014 a 1. januáru 2015

Prehľadné vysvetlenie zmien v opatrení o účtovnej závierke podnikateľov a v zákone o účtovníctve


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Zjednodušenie oceňovania zásob podľa US GAAP

Hlavným cieľom navrhovaného štandardu je zjednodušiť existujúci štandard pre účtovanie a oceňovanie zásob


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Desať chytákov pri zostavovaní finančných výkazov

Dlhodobé alebo krátkodobé aktíva, aktíva alebo pasíva, výnosy z hlavnej činnosti vs ostatné prevádzkové výnosy, a ďalšie oblasti, v ktorých často dochádza k prezentačným chybám


Hľadať v článkoch