Články

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Na čo si v tomto roku posvieti Protimonopolný úrad

PMÚ začal v marci 2015 prešetrovať možnú kolúziu IT firiem vo verejnom obstarávaní, ku ktorej malo dôjsť ešte v roku 2009


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Prerušenie daňových odpisov hmotného majetku ako nástroj daňovej optimalizácie

Prerušením odpisov je napríklad možné zvýšiť základ dane a umoriť daňovú stratu, ktorá by inak prepadla


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Rok po: novela zákona o ochrane osobných údajov

Novela priniesla viacero pozitívnych zmien, v niektorých praktických otázkach však neprispieva k prehľadnosti v legislatíve a k právnej istote v podnikateľskom prostredí


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Aké isté je vaše vlastníctvo nehnuteľnosti?

Zápisy v slovenskom katastri nehnuteľností nie sú chránené nevyvrátiteľnou domnienkou hodnovernosti


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Nová podmienka účasti vo verejnom obstarávaní: preukazovanie majetkovej účasti

Právnické osoby sa nesmú zúčastniť verejného obstarávania, pokiaľ nepreukážu svoju majetkovú štruktúru až na úroveň konečných vlastníkov - fyzických osôb kontrolujúcich min. 10 %


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Novela postupov účtovania pre podnikateľov

Zhrnutie zmien v postupoch účtovania, povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Vypĺňanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

Finančné riaditeľstvo vydalo informáciu o vypĺňaní tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Účtovná závierka podnikateľov od 1. januára 2015

Zmeny v účtovných závierkach vyplývajúce z legislatívnych zmien prijatých v závere roku 2014


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Úprava základu dane z príjmu PO o neuhradené záväzky

Základ dane sa zvyšuje aj o záväzky splatné pred 31.12.2013 vrátane neuhradenej DPH, o záväzky k neodpisovanému majetku, a aj vtedy, ak sa dlžník s veriteľom dohodli na predĺžení pôvodnej lehoty splatnosti


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Dokumentácia o transferovom oceňovaní tuzemských transakcií sa má viesť v skrátenom rozsahu

Nové usmernenie Ministerstva financií upravuje povinnosti vedenia dokumentácie pre tuzemské transakcie, sprísňuje požiadavky na daňovníkov s daňovými stratami, a zavádza niektoré ďalšie povinné informácie uvádzané v dokumentácii


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Zdaňovanie nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi

Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov na osobnú potrebu zamestnávateľa s účinnosťou od 1. januára 2015


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Nové opatrenia Európskej únie v boji s daňovými únikmi

Slovenské daňové úrady dostanú prístup k všetkým záväzným stanoviskám v rámci EÚ týkajúcim sa vnútroskupinových cezhraničných transakcií, ktorých zmluvnou stranou sú slovenské daňové subjekty


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Informácia o novele zákona o dani z príjmov – starobné dôchodkové sporenie

Daňovník, ktorý si uplatnil nezdaniteľnú časť ZD - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a ktorému z vlastného podnetu zaniklo právne postavenie sporiteľa, je povinný si zvýšiť základ dane z príjmov


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb

Zhrnutie zmien v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2014


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Maďarsko pripravuje najvýznamnejšiu zmenu v daňových priznaniach od roku 1988

Na Slovensku sa o presune prípravy daňových priznaní na Finančnú správu momentálne neuvažuje, Ministerstvo financií sa však touto otázkou bude po ukončení prebiehajúcich IT projektov pravdepodobne zaoberať


Hľadať v článkoch