Články

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Prerušenie daňových odpisov hmotného majetku ako nástroj daňovej optimalizácie

Prerušením odpisov je napríklad možné zvýšiť základ dane a umoriť daňovú stratu, ktorá by inak prepadla


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Vypĺňanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

Finančné riaditeľstvo vydalo informáciu o vypĺňaní tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Úprava základu dane z príjmu PO o neuhradené záväzky

Základ dane sa zvyšuje aj o záväzky splatné pred 31.12.2013 vrátane neuhradenej DPH, o záväzky k neodpisovanému majetku, a aj vtedy, ak sa dlžník s veriteľom dohodli na predĺžení pôvodnej lehoty splatnosti


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Dokumentácia o transferovom oceňovaní tuzemských transakcií sa má viesť v skrátenom rozsahu

Nové usmernenie Ministerstva financií upravuje povinnosti vedenia dokumentácie pre tuzemské transakcie, sprísňuje požiadavky na daňovníkov s daňovými stratami, a zavádza niektoré ďalšie povinné informácie uvádzané v dokumentácii


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Zdaňovanie nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi

Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov na osobnú potrebu zamestnávateľa s účinnosťou od 1. januára 2015


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Nové opatrenia Európskej únie v boji s daňovými únikmi

Slovenské daňové úrady dostanú prístup k všetkým záväzným stanoviskám v rámci EÚ týkajúcim sa vnútroskupinových cezhraničných transakcií, ktorých zmluvnou stranou sú slovenské daňové subjekty


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Informácia o novele zákona o dani z príjmov – starobné dôchodkové sporenie

Daňovník, ktorý si uplatnil nezdaniteľnú časť ZD - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a ktorému z vlastného podnetu zaniklo právne postavenie sporiteľa, je povinný si zvýšiť základ dane z príjmov


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb

Zhrnutie zmien v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2014


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Maďarsko pripravuje najvýznamnejšiu zmenu v daňových priznaniach od roku 1988

Na Slovensku sa o presune prípravy daňových priznaní na Finančnú správu momentálne neuvažuje, Ministerstvo financií sa však touto otázkou bude po ukončení prebiehajúcich IT projektov pravdepodobne zaoberať


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Česká finančná správa sa pripravuje na nové kolo daňových kontrol

Po záťahu na transferové ceny sa jej pozornosť môže sústrediť na podvody s DPH a elektronickú evidenciu tržieb


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Významné rozhodnutie českého súdu o ručení odberateľa za DPH

Jedná sa o vôbec prvé rozhodnutie českého Najvyššieho správneho súdu, v ktorom potvrdil úmysel dodávateľa nezaplatiť DPH a vedomosť odberateľa o tomto riziku


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Rozsudok Súdneho dvora EÚ – prenájom nehnuteľnosti a oslobodenie od DPH

Za prenájom nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od DPH, možno považovať len takú transakciu, ktorá spĺňa všetky potrebné charakteristiky oslobodeného prenájmu


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2014

Všeobecná inštruktáž Finančného riaditeľstva SR


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Podávanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014

Platiteľ dane je povinný odovzdať kompletné tlačivo t.j. aspoň jednu stranu časti IV. a jednu stranu časti V. aj v prípade, že ju nevyplnil


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Informácia Finančného riaditeľstva SR k uplatneniu daňových strát

Štvorročné obdobie na uplatnenie daňových strát z rokov 2010 – 2013 začína v roku 2014, táto informácia však nie je právne záväzná


Hľadať v článkoch