VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO PORTÁLU CFO.SK

Pred použitím internetového portálu si prosím pozorne prečítajte nasledovné podmienky používania. Prístupom na webovú stránku www.cfo.sk, jej používaním alebo prezeraním jej obsahov, a to v akomkoľvek jazyku, dávate plný súhlas s podmienkami požívania uvedenými nižšie. Použitie internetového portálu znamená prijatie podmienok používania.

Prosíme všetky osoby, ktoré navštívili túto stránku („Užívatelia“), t.j. stránku spoločnosti CFO.sk s.r.o.,  IČO: 47 003 383, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č.: 87688/B („Prevádzkovateľ“) prvýkrát alebo sa ešte s podmienkami používania nezoznámili, aby tak urobili.

Návštevou týchto stránok beriete na vedomie:


Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.  Spoločnosť CFO.sk s.r.o.- Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom domény www.cfo.sk (ďalej len „Portál“).

2.  Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky a právne obmedzenia použitia Portálu, jeho obsahu a služieb (ďalej len „VP“), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri využívaní služieb dostupných na Portáli. VP sú záväzné pre všetkých užívateľov služieb dostupných na Portáli a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

3.  Užívateľ Portálu je počas používania Portálu povinný riadiť sa týmito podmienkami a právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza v čase pripojenia na Portál. Na obsah Portálu, vrátane grafickej úpravy a usporiadania, sa vzťahuje ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Majiteľom autorských práv k obsahu Portálu je Prevádzkovateľ, ak nie je na Portáli uvedené inak.

4.  Výklad niektorých pojmov. Nasledovné pojmy budú mať vo VP tieto významy:

  • Služby sú predovšetkým informácie poskytované Prevádzkovateľom na Portáli, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky. Služby pozostávajú z informácií publikovaných a poskytovaných registrovaným a neregistrovaným užívateľom Portálu, vrátane zasielania upozornení na nový pridaný obsah na Portáli formou e-mailu (newsletter) alebo formou RSS správ registrovaným užívateľom, ktorí si túto možnosť pri registrácii zvolia.
  • Užívateľ je fyzická osoba, ktorá je návštevníkom Portálu a využíva Služby poskytované na Portáli. Užívateľom môže byť aj fyzická osoba, ktorá je návštevníkom portálu pri plnení svojich pracovných úloh ako zamestnanec alebo štatutárny orgán spoločnosti, alebo ktorá je živnostníkom. (upozornenie pre právnické osoby: ak sa pre určitú Službu ako užívateľ registruje právnická osoba, môže tak urobiť iba prostredníctvom osoby, ktorá je k tomu oprávnená).
  • Autorský zákon je zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení platných predpisov;
  • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Článok II.

Používanie obsahu Portálu a obmedzenia poskytovaných Služieb

1.  Informácie publikované na Portáli, resp. uverejnené na týchto stránkach majú výlučne informatívny charakter, sú všeobecnej povahy, a preto neboli zostavené tak, aby zodpovedali individuálnym potrebám. Nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo na individualizovaný problém, nemôžu nahradiť rady a odporúčania odborníkov podľa špecifikácie konkrétneho prípadu a nie sú teda náhradou konzultácie s tým - ktorým odborníkom. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za sprístupnený a uverejnený obsah.

2.  Užívateľ je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa používať Portál výhradne na informatívne, nekomerčné alebo iné osobné účely (časť a/alebo celok), pričom upravovať, kopírovať, rozmnožovať, preberať a/alebo distribuovať obsah uverejnených odborných článkov alebo používať ich obsah ako súčasť prednášok, vlastných publikácií a prezentácií vrátane použitia vo vysielaní (rádio, televízia) a na svojej internetovej stránke je zakázané. V opačnom prípade je priamo zodpovedný za škodu tým spôsobenú ako aj za porušenie príslušných právnych predpisov a práv dotknutých osôb ten Užívateľ, ktorý získané údaje použil v rozpore s týmito VP.

3.  Prístup na Portál môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

4.  Zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty Portálu je zakázané. Právo kedykoľvek rozhodovať o zmene alebo odstránení akejkoľvek súčasti Portálu a trvalom alebo dočasnom pozastavení prevádzky Portálu má výhradne Prevádzkovateľ.

5.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek štruktúru, rozsah alebo obsah Portálu zmeniť, doplniť či odstrániť alebo prestať Portál prevádzkovať, a to bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. Taký krok nie je dôvodom vzniku akejkoľvek zodpovednosti.

6.  Užívatelia berú na vedomie, že Prevádzkovateľ má právo zveriť prevádzkovanie portálu tretím stranám (prípadne s tým, že tieto strany budú mať prístup k dôverným informáciám o Užívateľovi), pričom o takých zmenách bude Užívateľov informovať prostredníctvom oznamu zverejneného na Portáli a/alebo prostredníctvom správ zasielaných registrovaným Užívateľom na ich kontaktné  e-mailové adresy.

7.  Užívatelia berú na vedomie, že časť obsahu Portálu, najmä prevzaté správy z iných médií a odborné články, sú autorskými dielami a sú chránené podľa Autorského zákona, resp. podľa iných obdobných predpisov platných v zahraničí. V prípade prevzatých správ v obmedzenom (skrátenom) rozsahu je Prevádzkovateľ oprávnený takýto obsah zobrazovať v rámci zákonných licencií v súlade s Autorským zákonom. Pre články prevzaté zo spravodajského servisu TASR má TASR všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

8.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstraňovať z častí Portálu venovaných komunikačným fóram, na ktorých prispievajú Užívatelia, všetky správy a informácie ktoré sú podľa Prevádzkovateľa urážajúce, hanlivé, obscénne alebo inak neprijateľné, alebo ktoré poškodzujú dobré meno Prevádzkovateľa a/alebo Portálu alebo znižujú kvalitu Služieb.


Článok III.

Odkazy a prepojenie s webovými stránkami tretích strán

1.  Stránky na tomto Portáli môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ umožňuje vytvárať prepojenia na cudzie webové stránky, avšak nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto stránok, t.j. za obsah iných internetových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov alebo krížových odkazov na tomto Portáli. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto Portálu a tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené Prevádzkovateľom, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

2.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za spoľahlivosť ani aktuálnosť informácií na stránke, ktoré pochádzajú z externých zdrojov alebo webových stránok. Informácie nachádzajúce sa na tomto Portáli môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Prevádzkovateľa. Za tieto Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.


Článok IV.

Registrácia na Portáli

1.  Prístup na Portál, registrácia a používanie Služieb Portálu je bezplatné.

2.  Registrácia na Portáli je dobrovoľná. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo sprístupniť niektoré Služby na Portáli iba registrovaným Užívateľom.

3.  Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo na spoplatnenie Služieb, prípadne niektorých Služieb, za podmienky, že o takomto spoplatnení informuje Užívateľa v dostatočnom predstihu, a to najmenej 15 dní vopred uvedením takejto informácie (o spoplatnení tohto Portálu alebo niektorých služieb na Portáli) na stránkach Portálu alebo doručením správy na e-mailovú adresu Užívateľa.

4.  Registrácia Užívateľa - Užívateľ sa registruje na Portáli prostredníctvom vyplnenia registračných údajov, ktoré budú tvoriť jeho profil a zároveň potvrdí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

5.  Užívateľ je pri registrácii povinný uviesť pravdivé a aktuálne údaje. Ak Prevádzkovateľ kedykoľvek následne zistí, že pri registrácii boli uvedené nepravdivé údaje (napr. uvedenie neexistujúcej alebo vymyslenej fyzickej alebo právnickej osoby, uvedenie mena inej fyzickej alebo právnickej osoby), môže znemožniť pôvodne udelený prístup a zablokovať konto takého Užívateľa. Užívateľ je po každej zmene údajov uvedených pri registrácii povinný bez zbytočného odkladu aktualizovať údaje uvedené v profile.

6.  Vytvorením profilu na Portáli Užívateľ vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a súhlasí, aby tieto údaje boli prístupné v profile Užívateľa na Portáli prostredníctvom počítačovej siete Internet. Po ukončení zverejnenia profilu Užívateľa (napr. ak sa Užívateľ rozhodne zrušiť svoju registráciu) budú údaje neprístupné a budú uschované v databáze Prevádzkovateľa po dobu maximálne 3 rokov. Po tomto období budú údaje z databázy Prevádzkovateľa vymazané. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o oznámenie údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ eviduje, a môže požiadať o vymazanie svojich údajov z databázy Prevádzkovateľa zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle vymazať evidované údaje.

7.  Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu. Opätovná registrácia toho istého Užívateľa na Portáli je možná, ak nie je v týchto VP uvedené inak. V prípade využitia práva Prevádzkovateľa v zmysle bodu 3. tohto článku, má Užívateľ možnosť rozhodnúť sa, v lehote 15 dní od uverejnenia informácie Prevádzkovateľa o spoplatnení Služieb Portálu alebo doručenia správy na e-mailovú adresu Užívateľa o spoplatnení Služieb Portálu, či za Služby Portálu zaplatí užívateľský poplatok v zmysle platného cenníka Prevádzkovateľa za poskytnuté Služby alebo nie. Ak sa Užívateľ v lehote stanovenej v predchádzajúcej vete nerozhodne, Prevádzkovateľ mu registráciu bez ďalšieho zruší.


Článok V.

Dôverné informácie – ochrana osobných údajov Užívateľa

1.  Ak pri užívaní Portálu poskytne Užívateľ Prevádzkovateľovi údaje (ďalej len „dôverné informácie“), nebude Prevádzkovateľ tieto údaje spracovávať mimo účel vyplývajúci z charakteru poskytovaných Služieb a nad rámec stanovený v týchto podmienkach, najmä údaje nebude poskytovať bez súhlasu Užívateľa žiadnej inej osobe s výnimkou prípadov stanovených týmito VP, právnymi predpismi alebo s výslovným súhlasom Užívateľa. Súhlas môže byť daný akoukoľvek formou, napr. aj kliknutím na tlačítko.

2.  Prevádzkovateľ je oprávnený obrátiť sa na Užívateľa, ktorý sa registroval, za účelom overenia aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajov.

3.  Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže spracovávať dôverné informácie od udelenia tohto súhlasu do 3 rokov po ukončení využívania Služieb alebo do odvolania tohto súhlasu voči Prevádzkovateľovi. Užívateľ týmto prehlasuje a potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu k spracovaniu dôverných informácií poučený o právach vyplývajúcich pre Užívateľa z právnych predpisov, najmä Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.  Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Môže tiež požiadať o zablokovanie spracovania svojich údajov, ako aj o vymazanie svojich údajov, o ktorých si myslí, že sa s nimi zaobchádzalo nezákonne. Napokon sa môže postaviť proti spracovaniu svojich údajov z naliehavých dôvodov. Užívateľ však berie na vedomie a súhlasí, že pokiaľ odvolá súhlas voči Prevádzkovateľovi, môže mu Prevádzkovateľ ukončiť poskytovanie Služieb na Portáli.

5.  Portál Prevádzkovateľa zabezpečuje v niektorých prípadoch prepojenie na iné webové stránky. Prevádzkovateľ na ne nedohliada, a preto nezodpovedá za dodržiavanie práva na súkromie Užívateľa na takýchto stránkach.

6. Užívatelia, ktorí prostredníctvom online formulára reagujú na pracovné pozície uverejnené na Portáli a k reakcii pripájajú životopis alebo iné dokumenty, potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov v príslušnom políčku formulára poskytujú súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v ich reakcii na inzerát, priloženom životopise a prípadne v iných prílohách, ktoré k reakcii prikladajú. Súhlas udeľujú výlučne Prevádzkovateľovi a spoločnosti, ktorá ponúka a na Portáli inzeruje pracovnú pozíciu, na ktorú Užívatelia reagujú („Inzerent“). Takéto poskytnuté osobné údaje môžu byť použité výlučne za účelom posúdenia predpokladov Užívateľa - uchádzača pre pracovné pozície uverejnené na Portáli CFO.sk alebo iné pozície, ktoré obsadzuje alebo v budúcnosti bude obsadzovať Inzerent, alebo pre účely vytvorenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorú môže spravovať Prevádzkovateľ. 


Článok VI.

Sankcie

1.  Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že Užívateľ využíva Portál v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi či porušuje tieto podmienky. Prevádzkovateľ môže bez ďalšieho použiť ktorúkoľvek z nasledovných sankcií: upozornenie Užívateľa, okamžité obmedzenie používania Portálu alebo zamedzenie používania Portálu voči Užívateľovi.

2.  Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie Služieb Užívateľovi (okamžite znemožniť pôvodne udelený prístup a zablokovať konto Užívateľa), ak Užívateľ závažným spôsobom porušuje príslušné právne predpisy a/alebo tieto VP, najmä ak:

  • Užívateľ využíva údaje z Portálu v rozpore s článkom II týchto VP;
  • Užívateľ prostredníctvom svojej registrácie umožňuje využívať Služby akejkoľvek inej osobe, a to najmä takej, ktorá je v databáze Prevádzkovateľa vedená v tzv. deaktivovanom stave z dôvodu závažného porušenia týchto VP a/alebo dobrých mravov;
  • Užívateľ koná v rozpore s týmito VP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany iných Užívateľov, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.


Článok VII.

Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

1.  Cieľom tohto Portálu Prevádzkovateľa je uverejňovať odborný obsah v oblasti finančného riadenia.

2.  Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že všetky krátke časti zverejnených diel vo forme citácie sú uverejnené v súlade s dobrými mravmi a v rámci zákonnej licencie. Ďalej Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri použití diela iného autora (či už ako celok alebo len časť), ktoré vybočuje z radu možností použitia spravodajskej (úradnej) licencie, využíva citáciu s priamym odkazom na zdroj odkiaľ dielo pochádza, prípadne je držiteľom písomného súhlasu autora (ov).

3. Informácie publikované na portáli www.cfo.sk („Portál“) majú výlučne informatívny charakter, sú všeobecnej povahy, a preto neboli zostavené tak, aby zodpovedali individuálnym potrebám. Nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo, nemôžu nahradiť rady a odporúčania odborníkov a nie sú teda náhradou konzultácie s tým - ktorým odborníkom.  Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za sprístupnený a uverejnený obsah, nezodpovedá ani za jeho gramatickú správnosť. Toto obmedzenie zodpovednosti sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na všetkých odborných prispievateľov a partnerov Prevádzkovateľa, ktorých odborné články alebo akékoľvek iné druhy príspevkov sú uverejnené na Portáli.

4. Každý Užívateľ využíva Portál a jeho obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nezodpovedajú za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií umiestnených na Portáli ani informácií umiestnených na internetových stránkach, na ktoré Portál odkazuje. Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody ani ušlý zisk, ktoré by mohli Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím stranám vzniknúť alebo ktoré vznikli na základe využitia alebo implementácie týchto informácií. Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nezodpovedajú za škodu, ktorá môže Užívateľom alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s pripojením alebo využívaním Portálu a jeho obsahu, resp. ktorá by mohla vzniknúť či vznikla na počítači, pomocou ktorého sa Užívateľ snažil na internetové stránky vstúpiť, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát. Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nezodpovedajú za škody vzniknuté z dôvodu nefunkčnosti Portálu. V prípade nefunkčnosti stránok Portálu z technických dôvodov sa Užívateľ môže za účelom získania informácií obrátiť na Prevádzkovateľa štandardnými komunikačnými prostriedkami.

5.  Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nezaručujú možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie internetových stránok Portálu a nezodpovedajú za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia sa k týmto stránkam a/alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

6. Prevádzkovateľ, jeho odborní prispievatelia a partneri nezodpovedajú za obsah iných webových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov alebo krížových odkazov umiestnených na Portáli.

7.  Tento článok VP o odmietnutí zodpovednosti nemá za cieľ obmedziť zodpovednosť Prevádzkovateľa vyplývajúcu z článku 340 Zmluvy o fungovaní EÚ.


Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VP. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, sú podmienky použitia Portálu stránok platné a účinné dňom ich prvotného zverejnenia na stránkach Portálu Prevádzkovateľa. Nadobudnutím platnosti nových VP strácajú platnosť pôvodné VP.

2.  Prevádzkovateľ oznámi zmeny na internetových stránkach tohto Portálu. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením týchto podmienok vyjadrí Užívateľ tým, že bude tento Portál naďalej používať a využívať Služby Prevádzkovateľa.

3.  Všetky vzťahy neupravené v týchto VP sa riadia primerane platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.  Používanie Portálu Prevádzkovateľa v rozpore s uvedenými podmienkami môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy.

5.  Tieto VP nadobúdajú platnosť dňa 5. apríla 2013.