Články

Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Dopad pripravovaného IFRS štandardu pre leasingy na finančné výkazy firiem

Spoločnosti, ktoré pripravujú výkazy podľa IFRS, budú musieť posúdiť, či a v akej miere sa zmenia ich pomerové finančné ukazovatele v úverových zmluvách


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou – vybrané otázky

Výber vhodných metód ocenenia a súvisiacich vstupov s cieľom určiť reálnu hodnotu


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Prehľad zmien v IFRS pre rok 2014

Prehľad nových a upravených štandardov a interpretácií platných pre účtovné obdobia končiace sa 31. decembra 2014 a neskôr


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Dodatky k IAS 1 – Iniciatíva pre zverejňovanie informácií

Cieľom zmien je zabezpečiť, aby účtovné jednotky mohli pri príprave svojej závierky použiť úsudok; zmeny sú účinné pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2016 a neskôr, zatiaľ neboli prijaté EÚ


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Pripravovaný IFRS štandard pre lízingy je z veľkej miery dokončený

Rada IASB prijala niektoré výnimky a rozhodnutia, ktoré účtovným jednotkám uľahčia prechod na nový štandard, uverejnený má byť v 2H 2015, rada bude ešte rozhodovať o dátume jeho účinnosti


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Rada IASB vydala úpravy týkajúce sa uplatňovania výnimiek pre investičné jednotky

Úpravy sa týkajú uplatňovania výnimiek z konsolidácie dcérskych podnikov podľa IFRS 10 pre účtovné jednotky, ktoré spĺňajú definíciu investičnej jednotky


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Rada IASB dokončila úpravy štandardu IAS 1 v rámci Iniciatívy pre zverejňovanie informácií

Navrhované zmeny majú zabezpečiť, aby účtovné jednotky mohli pri príprave účtovnej závierky uplatniť úsudok


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Aplikácia IFRS 8: Prevádzkové segmenty

Spoločnosť musí zverejniť informácie o odberateľoch, ak výnosy z nich generované dosahujú 10 % a viac z jej celkových výnosov napriek tomu, že sa jedná o citlivé obchodné informácie


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Aplikácia IAS 36: Zníženie hodnoty majetku pri testovaní goodwillu

Dohľadový orgán ESMA rozhodol, že predmetná spoločnosť v účtovnej závierke nezverejnila dostatočne špecifické informácie o predpokladoch použitých pri testovaní hodnoty goodwillu


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Prezentácia dlhodobého majetku držaného na predaj podľa IFRS 5

Dohľadový orgán ESMA rozhodoval o tom, či majú byť aktíva dcérskej účtovnej jednotky, ku ktorej prijala materská spoločnosť záväznú ponuku na kúpu, vykazované ako majetok držaný na predaj


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

IFRS 15 – Identifikácia oddelených plnení vyplývajúcich zo zmluvy

IFRS 15 prináša nové usmernenia, ako majú podniky identifikovať a samostatne vykazovať oddelené plnenia vyplývajúce z predajných zmlúv


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

IFRS 15 môže zmeniť spôsob vykazovania výnosov v automobilovom odvetví

Nový štandard IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi môže ovplyvniť načasovanie výnosov u dodávateľov automobilových komponentov.


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou

IFRS 13 predpisuje spôsob stanovenia reálnej hodnoty. Vybrané otázky a praktické implikácie nedávno zavedeného štandardu.


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

Nový štandard pre vykazovanie výnosov by mohol ovplyvniť profil vykazovania výnosov a zisku

IFRS 15 môže ovplyvniť nielen vykazované výnosy a zisk, ale aj ukazovatele výkonnosti, odmeňovanie, dane alebo finančné ukazovatele v úverových zmluvách


Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | IFRS

IFRS 15– Alokácia ceny transakcie na samostatné plnenia

Nový štandard zavádza konkrétne pravidlá, ako alokovať zmluvnú cenu na jednotlivé samostatné plnenia dodávané v rámci zmluvy


Hľadať v článkoch