Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Na čo si v tomto roku posvieti Protimonopolný úrad

PMÚ začal v marci 2015 prešetrovať možnú kolúziu IT firiem vo verejnom obstarávaní, ku ktorej malo dôjsť ešte v roku 2009

Protimonopolný úrad vo svojej Prioritizačnej politike zo začiatku tohto roka zverejnil aj priority krátkodobého charakteru, ktorým sa chce venovať v najbližších 12 mesiacoch.

Čo sa týka konkrétnych praktík, zameria sa najmä na:

1. Kartelové dohody

Kartely sú dohody medzi podnikateľmi - konkurentmi, napríklad dohody o stanovení predajných cien alebo o rozdelení trhu. Znižujú konkurenčný boj, čo má za následok zvýšenie cien, menší výber tovarov a služieb a spomalenie inovácií. Podľa OECD sa ich dôsledkom môžu ceny zvýšiť až o 50%.

PMÚ vytvoril odbor kartelov, ktorý sa bude intenzívne zaoberať ich vyhľadávaním a sankcionovaním. Nedávno skúmal napríklad maloobchodný trhs predajom pohonných hmôt (kde však nezistil existenciu cenového kartelu). Vo februári 2015 začal správne konanie na trhu stravovacíchpoukážok, urobil neohlásené inšpekcie v spoločnostiach poskytujúcich komplexnéstravovanie v nemocniciach či spoločnostiach pôsobiacich v oblasti zabezpečeniapitného režimu.

2. Bid rigging vo verejnom obstarávaní

Bid rigging znamená kolúziu v procese verejného obstarávania, kedy sa účastníci vopred dohodnú o vzájomnom nekonkurovaní si v tendri. Tieto praktiky môžu mať veľa foriem.

Súvisiaci článok: Ako postupovať v prípade neohlásenej inšpekcie PMÚ

Napríklad odbor kartelov začal v marci 2015 konanie vo veci možnej dohody medzi šiestimi podnikateľmi pôsobiacimi na trhu informačnýchtechnológii, ktorí si mali ešte v roku 2009 vymieňať informácie o obsahu ponúk a o ponúkanej cene s cieľom vytvoriť tzv. krycie ponuky, ktoré mali zabezpečiť pridelenie zákazky vopred určenému víťazovi.

V marci uskutočnil PMÚ neohlásenú inšpekciu v priestoroch spoločnosti pôsobiacej v oblastipovrchových úprav, kde sa tiež jedná o podozrenie z dohody medzi piatimi podnikateľmi vo verejných súťažiach v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. PMÚ tiež otvoril konanie vo veci podozrenia dvoch stavebných firiem z kolúzie pri tendri na výstavbuvodnej elektrárne realizovanom v Banskobystrickom kraji v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a dvoch strojárskychfiriem, ktoré mali koordinovať svoje cenové ponuky vo verejnom tendri na dodávku strojov a zariadení na deproteináciu produkcie škrobov a dobudovanie integrovaného skladového hospodárstva pšeničného škrobu, tiež financovanom z fondov EÚ.

3. Neoznámené koncentrácie

V poslednom období zaznamenal PMÚ neoznámené spájanie podnikateľov, ktoré vedie k trvalej zmene kontroly a tým aj štruktúry trhu, a preto sa bude aktívne zameriavať na vyhľadávanie týchto praktík.

Čo sa týka odvetví, PMÚ sa chce tento rok zamerať na tieto sektory:

1. Verejná osobná doprava

V ostatnom období dochádza v tejto oblasti k určitým liberalizačným procesom. To znamená, že trh sa otvára pre nové firmy, ktoré naň môžu vstúpiť. Takýto proces liberalizácie so sebou vo všeobecnosti prináša aj riziko, že firma, ktorá je na trhu už dlhodobo etablovaná, bude brániť rozvoju konkurencie, a to aj za cenu porušovania súťažného práva.

Skúsenosti z okolitých krajín túto domnienku podľa PMÚ potvrdzujú aj konkrétne pre sektor verejnej osobnej dopravy.

2. Sektor motorových vozidiel

Sektor motorových vozidiel je dlhodobo predmetom monitorovania zo strany Európskej komisie, ako aj národných súťažných autorít. Vo všeobecnosti je súťaž na „popredajných“ trhoch menej intenzívna, keďže tieto trhy sú viazané na konkrétnu značku motorového vozidla. Jedná sa najmä o oblasť opravárenských služieb a údržby a distribúcie náhradných dielov. Okrem toho sa jedná o významné odvetvie hospodárstva a zároveň je tento sektor významný aj z pohľadu vynakladania výdavkov zo strany spotrebiteľov. Priebežný monitoring úradu poukazuje na to, že v oblasti popredajných služieb môžu existovať isté súťažné riziká.

3. Potravinárstvo

Potravinársky sektor je permanentne v centre záujmu súťažných autorít. Podľa prieskumov je spotrebiteľ na Slovensku mimoriadne citlivý na cenu a PMÚ v rámci svojich kompetencií tento sektor dlhodobo monitoruje.

Relatívne vysoká koncentrácia vo výrobe niektorých potravinárskych produktov, vytváranie rôznych združení podnikateľov (asociácie, zväzy), opakované sťažnosti na pôsobenie nadnárodných obchodných reťazcov, formovanie distribučných sietí a zvyšovanie cien jednotlivých tovarov môžu vyvolávať obavy zo zlyhania efektívnej súťaže.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: