Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Nová podmienka účasti vo verejnom obstarávaní: preukazovanie majetkovej účasti

Právnické osoby sa nesmú zúčastniť verejného obstarávania, pokiaľ nepreukážu svoju majetkovú štruktúru až na úroveň konečných vlastníkov - fyzických osôb kontrolujúcich min. 10 %

Aktuálna novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.3.2015 zaviedla novú podmienku účasti "Preukazovanie majetkovej účasti". Uchádzači, ktorými sú právnické osoby, sa nesmú zúčastniť verejného obstarávania, ak nepreukážu, ktoré fyzické osoby v nich majú tzv. "kvalifikovanú účasť" alebo ak v nich majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

Poznámka: Nezávisle od tejto platnej právnej úpravy sa v Národnej rade preberá ďalšia novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má preukazovanie majetkovej účasti zmeniť (a najmä zaviesť tzv. register konečných užívateľov).

Kvalifikovaná účasť znamená priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci min. 10% na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení uchádzača.

Uchádzači musia preukázať majetkovú účasť výpisom z obchodného registra, zoznamom akcionárov vedenom akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi. Doklad o majetkovej účasti nesmie byť starší než tri mesiace.

Cieľom zavedenia novej podmienky účasti je boj proti "schránkovým" firmám s neznámymi majiteľmi, ktorí nesmú profitovať z verejných zákaziek. Avšak je otázne, či samotné predloženie napr. výpisu z obchodného registra skutočne prispeje k zvýšeniu transparentnosti pri zadávaní verejných zákaziek.

Článok bol pôvodne uverejnený v newsletteri Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK). Jeho autorom je Dr. Ľubica Páleníková zo Slovenskej advokátskej komory, v prípade otázok ju môžete kontaktovať na lubica.palenikova@yahoo.de.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: