Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

Ako postupovať v prípade neohlásenej inšpekcie PMÚ

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže poskytuje protimonopolnému úradu široké právomoci pri inšpekciách vykonávaných v priestoroch podnikateľov. Aké sú práva a povinnosti kontrolovaných subjektov?

Protimonopolný úrad môže pri podozrení z nekalého konania, ktoré narúša hospodársku súťaž, vykonať priamo u podnikateľských subjektov neohlásenú inšpekciu. V poslednej dobe PMÚ intenzívnejšie preveruje najmä podozrenia z kolúzie vo verejných súťažiach, najmä v tých, v ktorých sa využívajú prostriedky z fondov EÚ.

Súvisiaci článok: Na čo si v tomto roku posvieti Protimonopolný úrad

Podnikatelia sú podľa Zákona o ochrane hospodárskej súťaže („zákon“) povinní PMÚ predložiť požadované informácie a dokumenty a umožniť mu prístup prakticky do všetkých svojich priestorov, nosičov a dokumentov. Túto povinnosť upravuje § 22a zákona. Za jej porušenie uloží PMÚ pokutu do výšky 1 % z obratu, pričom za odopretie vstupu do priestorov alebo dopravných prostriedkov alebo za porušenie zapečatených priestorov, nosičov a dokumentov uloží pokutu až do výšky 5 %. Uloženie pokuty úradu vyplýva zo zákona, môže však meniť jej výšku.

V septembri minulého roku uložil PMU pokutu vo výške 0,6 % obratu spoločnosti AUTOMAX s.r.o. Počas inšpekcie v decembri 2013 v priestoroch podnikateľa konateľ tejto spoločnosti odmietol spolupracovať a neumožnil zamestnancom Protimonopolného úradu vykonať inšpekciu. Pokuta predstavovala 44 358 eur.

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. zo spoločnosti bnt attorneys-at-law upozorňuje, že v prípade neohlásenej inšpekcie je potrebné bezodkladne kontaktovať manažment spoločnosti a požiadať inšpektorov, aby počkali na zodpovednú osobu.

Odporúča tiež kontaktovať advokáta za účelom dohliadania nad zákonnosťou inšpekcie, zásadou dôvernosti dokumentov ako aj nad ochranou obchodného tajomstva podnikateľa. PMÚ vo svojom usmernení vysvetľuje, že podnikatelia majú právo privolať si právnu pomoc v priebehu inšpekcie. Prítomnosť právneho zástupcu však nie je zákonnou podmienkou jej vykonania a jeho neprítomnosť nemá vplyv na začatie inšpekcie, priebeh inšpekcie a ani na posudzovanie zákonnosti inšpekcie. Inšpektori môžu podľa PMÚ určitý primeraný čas (cca 30 minút) počkať na príchod právneho zástupcu podnikateľa, čo však nebráni tomu, aby do jeho príchodu vykonali neodkladné úkony potrebné na zabezpečenie (zaistenie) objektov podnikateľa, podkladov, informácií a dátových nosičov, ktoré môžu tieto podklady a informácie obsahovať.

Pán Kordoš ďalej vysvetľuje, že pracovníci PMÚ vykonávajú inšpekciu na základe písomného poverenia. Nakoľko PMÚ musí pri inšpekcii postupovať v medziach poverenia, je dôležité ho skontrolovať, a to najmä rozsah, predmet a účel inšpekcie. V prípade, ak výkon kontroly presahuje rozsah poverenia, je potrebné pracovníkov PMÚ na to upozorniť a zvážiť poskytnutie súčinnosti v tomto smere.

O priebehu inšpekcie musia inšpektori podľa zákona vyhotoviť zápisnicu, ktorú podpisujú inšpektori, podnikateľ, prípadne aj ďalšie prítomné osoby. Podpísaním zápisnice sa považuje inšpekcia za skončenú. Inšpekcia je skončená aj vtedy, ak niektorá z osôb prítomných pri inšpekcii odmietla podpísať zápisnicu – vtedy sa dôvody odmietnutia uvedú v zápisnici.

PMÚ má pri vykonávaní neohlásenej inšpekcie pomerne rozsiahle právomoci, a podnikatelia povinnosti, za porušenie ktorých im, ako je uvedené vyššie, hrozí pokuta. Vyberáme z usmerneniaPMÚ:

 • Inšpektori sa pri výkone inšpekcie preukážu podnikateľovi alebo akémukoľvek zamestnancovi podnikateľa písomným poverením vydaným podpredsedom úradu a služobným preukazom. To znamená, že kontrolu môžu vykonať aj bez prítomnosti konateľa. V konaní pred Radou úradu poverenie vydáva predseda Rady úradu.
 • Inšpektori môžu požiadať podnikateľa o použitie jeho technických zariadení a dátových nosičov (HDD, PC, notebook, USB, DVD, CD-ROM, káble, tlačiareň, kopírovací stroj atď.).
 • Inšpektori sú oprávnení zabezpečiť si vstup do priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľa, otvoriť uzatvorené priestory a ich vybavenie, a podnikateľ im musí takýto prístup umožniť. Na zabezpečenie prístupu sú oprávnení prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie prekonania prekážky, ako aj políciu.
 • Inšpektori sú oprávnení zabezpečiť si prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli uložené v akejkoľvek elektronickej podobe na dátových nosičoch podnikateľa, alebo ku ktorým má podnikateľ prístup v súvislosti s jeho činnosťou. To sa vzťahuje aj na informácie, ktoré sú uložené v akejkoľvek elektronickej podobe na dátových nosičoch iných subjektov a podnikateľ k nim má prístup a využíva ich pre svoju činnosť (napr. prenajímaný server).
 • Zo všetkých informácií si môžu robiť kópie, pričom môžu skopírovať celý HDD počítača. Nosiče a podklady budú podnikateľovi bezprostredne po ich prehľadaní inšpektormi a vyhotovení kópií vrátené.
 • Podklady alebo nosiče môžu inšpektori podnikateľovi odňať na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť kópie alebo získať prístup k informáciám, ak nemôžu počas výkonu inšpekcie, najmä z technických dôvodov, získať prístup k informáciám alebo vyhotoviť kópie.
 • Inšpektori sú oprávnení zapečatiť podklady, nosiče, dopravné prostriedky a priestory podnikateľa a ich vybavenie. Podnikateľ musí zabezpečiť neporušenie pečate.
 • Samotné prezeranie zapečatených kópií sa uskutoční v priestoroch úradu. Úrad umožní podnikateľovi účasť na prezeraní a o termíne prezerania podnikateľa a/alebo jeho právneho zástupcu včas a vopred písomne informuje.
 • Podnikateľ musí umožniť, aby jeho zamestnanec počas priebehu inšpekcie podal vysvetlenie a predložil informácie a podklady nevyhnutné pre činnosť inšpektorov
 • Inšpektori môžu vyžadovať úradne overené preklady podkladov do slovenského jazyka, vyžadovať ústne alebo písomné vysvetlenie a vyhotovovať si zvukový záznam z ústne podaného vysvetlenia.
 • Inšpektori môžu výkon inšpekcie kedykoľvek aj opakovane prerušiť, a teda inšpekcia môže trvať viac dní. V takom prípade sa priestory a nosiče, ktoré neboli ešte prehľadané (vyselektované) zapečatia.
 • Podnikateľa môže v priebehu inšpekcie označiť, ktoré informácie alebo podklady predkladané úradu považuje za predmet obchodného tajomstva alebo ktoré považuje za dôverné informácie.
 • Úrad môže v prípade odôvodneného podozrenia vykonať inšpekciu aj v priestoroch alebo dopravných prostriedkoch podnikateľa, ktoré nesúvisia s jeho činnosťou, ako aj v súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch súčasných alebo bývalých zamestnancov podnikateľa, a to na základe súhlasu súdu s inšpekciou vydaného na návrh úradu. Úrad na vykonanie takejto inšpekcie prizve opatrovníka určeného súdom, ktorý rozhodol o vydaní súhlasu s inšpekciou. Ak osoba, u ktorej sa má inšpekcia vykonať, nie je prítomná, úrad súhlas súdu s inšpekciou odovzdá na poštovú prepravu najneskôr do 24 hodín po vykonaní inšpekcie spolu s odpisom zápisnice o vykonaní inšpekcie.

V príspevku boli použité citácie z článku Mgr. Vladimíra Kordoša, LL.M. zo spoločnosti bnt attorneys-at-law uverejnenom v newsletteri Právo a Dane Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. V prípade otázok súvisiacich s inšpekciami PMÚ môžete Vladimíra Kordoša kontaktovať na vladimir.kordos@bnt.eu.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: