Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Novela postupov účtovania pre podnikateľov

Zhrnutie zmien v postupoch účtovania, povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom

Dňa 3. decembra 2014 boli zmenené postupy účtovania pre podnikateľov. Časť týchto zmien nadobudla účinnosť ešte 31. decembra 2014, a časť až 1. januára 2015.

Súvisiaci článok: Účtovná závierka podnikateľov od 1. januára 2015

Zmeny účinné k 31. decembru 2014

Boli zrušené účty mimoriadnych nákladov (účtová skupina 58) a mimoriadnych výnosov (účtová skupina 68) a s tým súvisiace účty dane z príjmov z mimoriadnej činnosti v účtovej skupine 59.

Mikro účtovné jednotky nesmú účtovať o odloženej dani (§ 10 ods. 4).

V súvislosti so zmenou vykazovania vlastných akcií a vlastných obchodných podielov – nevykazujú sa na strane pasív vo vlastnom imaní (so záporným znamienkom), ale na strane aktív súvahy – sa stanovuje, že zákonný rezervný fond na vlastné akcie a na vlastné obchodné podiely sa účtuje na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov, alebo na účte 421 – Zákonný rezervný fond, a to podľa jeho charakteru (§ 47 ods. 9).

Zjednodušila sa povinnosť časového rozlišovania nákladov a výnosov (§ 56 ods. 14):

 • V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné (= je voliteľné) na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.
 • Vo veľkých a malých účtovných jednotkách časové rozlišovanie nie je potrebné (= je voliteľné), ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

Zmeny účinné od 1. januára 2015:

Boli definované pojmy „materská účtovná jednotka“, „dcérska účtovná jednotka“, „skupina“, „prepojené účtovné jednotky“, „spoločný rozhodujúci vplyv“ a „podielová účasť“ (§ 14 ods. 3). Tieto definície sú také isté ako v opatreniach o účtovnej závierke malých ÚJ, veľkých ÚJ a SVZ, a slúžia na účtovanie o transakciách s týmito subjektami a na ich vykazovanie v účtovnej závierke.

Poznámka: táto definícia materskej a dcérskej účtovnej jednotky nie je totožná s tou, ktorá je uvedená v § 22 ZoÚ, a ktorá slúži na stanovenie povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

V súvislosti s definíciou prepojených účtovných jednotiek a podielovej účasti sa zmenilo účtovanie

 • dlhodobého finančného majetku (§ 14 ods. 21 až 23),
 • pohľadávok a záväzkov (§ 48 ods. 2, § 53 ods. 1 a 4, § 54 ods. 1 a 3, § 61 ods. 3).

Povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom

V tejto oblasti nenastali žiadne zmeny, avšak kvôli ucelenému pohľadu na nové veľkostné skupiny sa jej venujeme. Okrem nových veľkostných skupín účtovných jednotiek (mikro, malé, veľké a SVZ) aj naďalej existujú dve ďalšie skupiny účtovných jednotiek:

1. Tie, ktoré majú povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom (§ 19 ods. 1 ZoÚ):

 • účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
  • majetok netto presiahol 1 mil. EUR, čistý obrat presiahol 2 mil. EUR, počet zamestnancov presiahol 30,
  • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
  • ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,
  • ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (podľa IFRS v znení prijatom EÚ).

2. Účtovné jednotky, ktoré túto povinnosť nemajú.

Časť z tých účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, bude patriť do veľkostnej skupiny „veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu“, a časť bude patriť do veľkostnej skupiny „malé účtovné jednotky“.

Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, majú v porovnaní s tými účtovnými jednotkami, ktoré túto povinnosť nemajú, tieto dodatočné povinnosti:

 • povinnosť zostaviť výročnú správu (§ 20 ods. 1 ZoÚ),
 • povinnosť nechať si overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou (§ 20 ods. 1 ZoÚ),
 • povinnosť uložiť výročnú správu do registra účtovných závierok (§ 23 ods. 2 ZoÚ),
 • povinnosť uložiť správu audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou do registra účtovných závierok (§ 23 ods. 2 ZoÚ),
 • povinnosť účtovať o odložených daniach (§ 10 ods. 5 postupov účtovania pre podnikateľov),
 • pri účtovaní obstarania a úbytku zásob použiť spôsob A, nie jednoduchší spôsob B (§ 43 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov).

V prípade otázok môžete kontaktovať autora článku Richarda Farkaša na e-mailovej adrese rfarkas@kpmg.sk alebo +421 (0)2 59 98 41 11.

Na spoločnosť KPMG sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: