Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Nové vzory a zostavenie účtovnej závierky k 31.12.2014 – informácia FR SR

Finančné riaditeľstvo informuje o zmenách v účtovných závierkach pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Ministerstvo financií SR s účinnosťou od 31.12.2014 vydalo nové vzory účtovnej závierky pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva pre:

1. MIKRO ÚČTOVNÉ JEDNOTKY

Nový vzor účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky je stanovený opatrením Ministerstva financií z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74 (ďalej len „opatrenie MUJ“). Nový vzor ÚZ obsahuje „spoločnú“ úvodnú stranu - jeden krycí list pre celú ÚZ, pričom ÚZ tvoria tri neoddeliteľné súčasti – Súvaha (Úč MUJ 1-01), Výkaz ziskov a strát (Úč MUJ 2-01) a Poznámky (Úč MUJ 3-01). Účtovná závierka pre MUJ má skrátenú štruktúru. Okrem skrátenej štruktúry súvahy a výkazu ziskov a strát, je značne skrátený obsah poznámok a nie je stanovená ich tabuľková forma. Poznámky sa pripoja na konci výkazu ziskov a strát v okienku Načítaj.

Nový vzor ÚZ pre mikro účtovné jednotky sa prvýkrát použije pri zostavovaní riadnej individuálnej ÚZ a mimoriadnej individuálnej ÚZ, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2014.

2. OSTATNÉ ÚČTOVNÉ JEDNOTKY

Nový vzor ÚZ pre iné ako mikro účtovné jednotky je stanovený opatrením Ministerstva financií z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74 (ďalej len „opatrenie“). Zmeny v štruktúre finančných výkazov sú detailne popísané v článku Revolúcia pokračuje vo výkazoch: nová súvaha a výsledovka.

Nový vzor ÚZ obsahuje „spoločnú“ úvodnú stranu - jeden krycí list pre celú ÚZ, pričom účtovnú závierku tvoria tri neoddeliteľné súčasti – Súvaha (Úč POD1-01), Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) a Poznámky (Úč POD 3-01).

Súvisiace články:

Poznámky, tak ako v minulosti, nemajú štruktúrovanú podobu. Každá strana poznámok obsahuje v ľavom hornom rohu označenie „Poznámky Úč POD 3-01“ a v pravom hornom rohu identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak má účtovná jednotka DIČ pridelené. Obsahová náplň poznámok (textová časť) je stanovená v prílohe č. 3 opatrenia a tabuľková časť poznámok (číselné údaje) je stanovená v prílohe č. 3a opatrenia. Tabuľky s číselnými údajmi sa začlenia do textu zostavovaných poznámok tak, že účtovná jednotka zostaví len jeden materiál poznámok bez úvodnej strany z prílohy č. 3a opatrenia. Účtovná jednotka uvádza v poznámkach len tie informácie, pre ktoré má obsahovú náplň.

K 31.12.2014 došlo aj k zmene rozsahu informácií, ktoré účtovná jednotka uvádza v poznámkach k účtovnej závierke. Poznámky sa pripoja na konci výkazu ziskov a strát v okienku Načítaj.

Nový vzor ÚZ pre iné ako mikro účtovné jednotky sa prvýkrát použije pri zostavovaní riadnej individuálnej ÚZ za účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok končiaci 31. decembra 2014 a za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015 a pri zostavovaní mimoriadnej individuálnej ÚZ k 31. decembru 2014.

Upozornenie

Pri vypĺňaní prvej strany ÚZ k 31.12.2014 sa neuvádza informácia, či je účtovná jednotka malá alebo veľká a rovnako informácie, či ide o priebežnú ÚZ. Tlačivo sa použije aj pri zostavovaní mimoriadnej účtovnej závierky k 31.12.2014.

Z dôvodu, že sa zmenili vzory výkazov k ÚZ k 31.12.2014 sú účtovné jednotky povinné pri zostavovaní súvahy za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v stĺpcoch 1, 2, 3 , 4 a 5 na účely vykazovania preradiť konečné zostatky súvahových účtov podľa položiek súvahy uvedených vo vzore ÚZ. Rovnako sú účtovné jednotky povinné preradiť konečné stavy výsledkových účtov. Podrobnejší postup preradenia konečných zostatkov súvahových účtov a konečných stavov výsledkových účtov je uvedený v § 4bg prechodných ustanovení k úpravám účinných od 31. decembra 2014 opatrenia (viď zhrnutie na CFO.sk).

Príklad

V zmysle § 4bg ods. 3 písm. a) opatrenia MF/18009/2014-74 sa v stĺpci 1 a 2 na riadku 22 vykazuje zostatok účtu 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (ďalej len „061“). Zároveň je v bode 3 vysvetliviek k súvahe uvedené, že za znamienkom mínus (–) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2. V položke súvahy na riadku 22 je za znamienkom mínus uvedený analytický účet k účtu 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (ďalej len „096A“). V nadväznosti na uvedené, sa na riadku 22 v stĺpci 1 časti 1 vykazuje zostatok účtu 061, v časti 2 (korekcia) konečný zostatok analytického účtu 096A prislúchajúci k účtu 061 a v stĺpci 2 sa vykazuje rozdiel 061 a 096A. V zmysle § 4bg ods. 4 písm. a) opatrenia MF/18009/2014-74 sa v stĺpci 3 na riadku 22 vykazuje zostatok účtu 061.

Vzhľadom k tomu, že za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa v súvahe na strane aktív vykazujú údaje v netto hodnote, je potrebné na riadku 22 vykázať zostatok účtu 061 upravený o zostatok príslušného analytického účtu 096A. Z uvedeného vyplýva, že konečný zostatok analytického účtu 096A prislúchajúci k účtu 061 za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (k 31.12.2013) sa nevykazuje osobitne, ale ako súčasť netto hodnoty účtu 061 na riadku 22 súvahy.

Pre úplnosť dodávame, že rovnako sa postupuje aj pri vykazovaní konečných zostatkov účtov v ďalších položkách (riadkoch) súvahy, pri ktorých je potrebné vykázať údaje za bežné účtovné obdobie v stĺpci 1 v časti 1 a v časti 2 a pri vykazovaní údajov v netto hodnote v stĺpci 3 za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Nové vzory účtovných závierok od 31.12.2014 je možné vyplniť na stránke FS SR prostredníctvom katalógu elektronických formulárov v osobnej zóne daňovníka https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-acolnych/katalog-formularov alebo prostredníctvom aplikácie e-DANE/Win.

Upozornenie: od 23.1.2015 sú na stránke FS SR zapracované v katalógu elektronických formulárov v časti Účtovné dokumenty formuláre Všeobecného podania pre účtovné dokumenty podľa typu účtovnej jednotky. Cez tieto Všeobecné podania je možné podať napr. audítorskú správu, výročnú správu, ročnú finančnú správu emitenta a pod.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: