Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Zmeny v účtovných predpisoch k 31. decembru 2014 a 1. januáru 2015

Prehľadné vysvetlenie zmien v opatrení o účtovnej závierke podnikateľov a v zákone o účtovníctve

Dňa 24. septembra 2014 bolo novelizované Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov (ďalej len „opatrenie o účtovnej závierke podnikateľov“).

Zmeny sa týkajú najmä štruktúry súvahy a výkazu ziskov a strát (sú nové formuláre) a obsahu údajov v poznámkach. Nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2014. To znamená, že budú mať vplyv už na účtovnú závierku k 31. decembru 2014.

Detailný  popis zmien v jednotlivých riadkoch súvahy vrátane excelovej prílohy je uvedený v tomto článku.

Zákonom č. 333/2014 Z.z. z 30. októbra 2014 bol novelizovaný zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“). Zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015. Na účtovnú závierku k 31. decembru 2014 teda nebudú mať vplyv.

Prevažná časť týchto zmien bola uskutočnená v dôsledku povinnosti SR implementovať smernicu č. 2013/34/EÚ o individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke. 

Zmeny v opatrení o účtovnej závierke podnikateľov (účinnosť od 31. decembra 2014) 

Zmeny v zákone o účtovníctve (účinnosť od 1. januára 2015)

Register účtovných Závierok

V § 23 až 23c sú viaceré zmeny, nebudeme ich všetky popisovať. V dôvodovej správe k novele zákona sa k nim uvádza:

Správcom registra zodpovedným za vytváranie, správu a rozvoj informačného systému verejnej správy je ministerstvo. Prevádzkou systému je poverený prevádzkovateľ, ktorým je rozpočtová organizácia ministerstva financií DataCentrum.

Vypúšťa sa úloha prevádzkovateľa formálne kontrolovať údaje uvádzané v účtovnej závierke. Formálnu kontrolu správnosti údajov budú vykonávať daňové úrady pre písomnú podobu a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky pre elektronickú podobu, už na vstupe dokumentov pri podaní.

Rozširuje sa možnosť podať oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v písomnej podobe. Dátum schválenia účtovnej závierky je potrebné doplniť do registra a aj do zbierky listín obchodného registra. V roku 2014 ho bolo možné oznámiť iba v elektronickej podobe. Účtovné jednotky, ktoré nemali zriadený prístup na elektronické doručovanie museli po schválení uložiť všetky dokumenty ešte raz. Aby to už nebolo potrebné, vydá ministerstvo vzor oznámenia opatrením. Dátum schválenia účtovnej závierky sa bude zo vzoru vyťažovať a spracovávať.

Praktické skúsenosti s prvým rokom fungovania ostrej prevádzky Registra účtovných závierok (ďalej len „register“) poukázali na to, že je potrebné zvýšiť kontrolný mechanizmus dokumentov na vstupe pre písomné a tiež elektronické podanie. Návrh zákona oprávňuje daňové úrady, aby v prípade neúplnosti alebo nesprávností mohli účtovnú jednotku vyzvať na opravu a súčasne ustanovuje, že neúplné podanie sa považuje za nedoručené, tzn. akékoľvek lehoty na spracovanie začínajú plynúť až keď je podanie úplné a správne. Pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky sa z dôvodu kumulácie prác súvisiacich s daňovými priznaniami predlžuje lehota na postúpenie dokumentov, ktoré boli doručené v listinnej podobe prevádzkovateľovi registra.

Skúsenosti z praxe poukázali na to, že účtovné jednotky žiadajú o kópie uložených dokumentov vo veľkom rozsahu a na rôzne účely. Často žiadali iba o potvrdenie niektorej časti účtovnej závierky, čo doterajšie znenie neumožňovalo. Súčasne, vzhľadom na množstvo dokumentov, ktorých kópie účtovné jednotky žiadajú, sa rozširujú miesta, na ktorých sa kópie dokumentov poskytujú. Daňový úrad bude poskytovať kópie dokumentov do času uloženia dokumentov v registri. Jednotné kontaktné miesta budú kópie dokumentov poskytovať po ich uložení do registra.

Pôvodný článok pripravený spoločnosťou KPMG nájdete na jej internetovej stránke tu. V prípade otázok môžete kontaktovať autora článku Richarda Farkaša na e-mailovej adrese rfarkas@kpmg.sk alebo +421 (0)2 59 98 41 11.

Na spoločnosť KPMG sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných partnerov. 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: