Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Vzorové výkazy k 31. decembru 2014 podľa najnovšej legislatívy

Vzorové výkazy a poznámky za rok 2014, ktoré zohľadňujú posledné zmeny v štruktúre výkazov a obsahu poznámok a ktoré je potrebné zohľadniť v účtovnej závierke k 31. decembru 2014

Audítorská spoločnosť KPMG pripravila a uverejnila na svojej stránke vzorové finančné výkazy a poznámky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva k 31. decembru 2014 podľa slovenských účtovných štandardov, ktoré zahŕňajú najnovšie zmeny v legislatíve účinné k tomuto dátumu. Výkazy v Exceli a poznámky vo Worde sa dajú v elektronickej podobe v troch  jazykoch stiahnuť na stránke Wolters Kluwer tu.

Ministerstvo financií vydalo 24. septembra opatrenie (č. MF/18009/2014-74), ktorým sa v podstatnej miere mení štruktúra a obsahová náplň jednotlivých riadkov finančných výkazov, a ktoré zavádza nové vzory finančných výkazov. Niektoré z týchto zmien je potrebné zohľadniť už v účtovnej závierke k 31. decembru 2014, na niektoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia.

Nové vzory výkazov už súvisia s novelou zákona o účtovníctve z 30. októbra 2014, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2015, a ktorá zavádza členenie účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií, popri mikro účtovných jednotkách na malé účtovné jednotky, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Nové vzory výkazov sú napriek tomu účinné už k 31. decembru 2014, t. j. použijú sa pri zostavení účtovnej závierky k 31. decembru 2014 a platia pre tie účtovné jednotky, ktoré nie sú mikro účtovnými jednotkami, pričom:

  • na prvej strane výkazov sa neuvádza informácia, či je účtovná jednotka malá alebo veľká účtovná jednotka,
  • v súvahe nie je potrebné (t. j. môžu, ale nemusia sa) uvádzať informácie o stavu majetku a záväzkov voči prepojeným osobám a v rámci podielovej účasti, a to ani za účtovné obdobie roku 2014, ani za predchádzajúce účtovné obdobie,
  • vo výkaze ziskov a strát sa neuvádzajú (t. j. nemusia sa) uvádzať údaje z transakcií s prepojenými účtovnými jednotkami ani v rámci podielovej účasti za predchádzajúce účtovné obdobie.

Presný postup je uvedený v prechodných ustanoveniach opatrenia č. MF/18009/2014-74, detailné zhrnutie zmien v štruktúre výkazov vrátane pomocnej šablóny v Exceli, ktorá popisuje zmeny na jednotlivých riadkoch výkazov a platnosť prechodných ustanovení k 31. 12. 2014, nájdete v článku Revolúcia pokračuje vo výkazoch: nová súvaha a výsledovka. Ďalšia sumarizácia je v článku KPMG Zmeny v účtovných predpisoch k 31. decembru 2014 a 1. januáru 2015, ktorá detailne vysvetľuje aj zmeny v zákone o účtovníctve platné od 1. januára 2015.

Od budúceho roka sa tiež menia definície veľkostných kritérií „čistý obrat“ a „celková suma majetku“, zhrnutie nájdete v tomto článku

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: