Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Novela zákona o účtovníctve prináša zmeny v oceňovaní majetku a záväzkov

Z účtovníctva sa má vypustiť používanie reprodukčnej obstarávacej ceny, pri zisťovaní reálnej hodnoty sa zavádza používanie oceňovacích modelov

Decembrový návrh novely zákona o účtovníctve z dielne Ministerstva financií prináša zmeny v metódach oceňovania.

Súvisiaci článok: Ministerstvo financií predložilo ďalšiu novelu zákona o účtovníctve

Nahradenie reprodukčnej obstarávacej ceny reálnou hodnotou

Novela z účtovníctva vypúšťa používanie reprodukčnej obstarávacej ceny (§ 25 ods. 1 písmeno d). Bezodplatne nadobudnutý majetok a majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania (okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami), ako aj nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácií a v účtovníctve doteraz nezachytený sa bude oceňovať reálnou hodnotou.

Zmeny v zisťovaní a aplikovaní reálnej hodnoty

V § 27 sa upresňuje spôsob zisťovania reálnej hodnoty. Ak nie je známa trhová cena (spôsob jej zistenia sa tiež mení – viď nižšie), ustanovuje sa používanie oceňovacích modelov vhodných na odhad reálnej hodnoty. Sú rozdelené do dvoch úrovní:

  • modely využívajúce informácie alebo kotácie z operácií na aktívnych trhoch, a
  • modely využívajúce informácie z operácií na iných ako aktívnych trhoch (ak nie sú dostupné informácie z operácií na aktívnych trhoch).

Podľa druhu sú metódy rozdelené do troch tried podľa hlavného prístupu, ktorý model používa:

  • Trhový prístup: používa informácie vytvárané operáciami na trhu, napríklad porovnanie trhových cien podobného majetku alebo majetku, s cenou ktorého koreluje cena oceňovaného majetku, pri dlhovom majetku úrokovú sadzbu, výnosovú krivku alebo rizikovú maržu podobného druhu dlhového nástroja.
  • Výdavkový (obstarávací) prístup: zisťuje cenu, za ktorú by účtovná jednotka mohla obstarať porovnateľný majetok, napr. na základe cenových ponúk alebo informácií o zrealizovaných transakciách. Používať sa má najmä na ocenenie nefinančného majetku.
  • Príjmový prístup: napríklad model diskontovaných peňažných tokov.

Účtovná jednotka si oceňovací model môže vytvoriť sama, alebo si môže oceňovací model zakúpiť, napríklad od poradenskej firmy. Ministerstvo v dôvodovej správe uvádza, že „zložitosť modelu by mala zodpovedať zložitosti majetku, ktorého ocenenie odhaduje.“ Napríklad pre ocenenie majetku nájdeného pri inventarizácii stačí použiť jednoduchý model vytvorený na základe obstarávacieho prístupu. To znamená kúpnu cenu najvýhodnejšej kúpy z hľadiska oceňujúcej účtovnej jednotky (vzdialenosť k predajcovi, parametre produktu najviac sa blížiace oceňovanému produktu) upravenú o mieru opotrebenia produktu.

definície trhovej ceny sa vypustila možnosť použiť bezprostredne predchádzajúcu (max. 10 dní) záverečnú cenu alebo cenu ponuky, ak nie je z burzy alebo iného aktívneho trhu dostupná v deň ocenenia. Tiež sa vypustila možnosť použiť iné spôsoby ocenenia uvedené v § 25, ak sa nedá spoľahlivo zistiť reálna hodnota. Ministerstvo chce zmenami a zavedením oceňovacích modelov zabezpečiť dostatočnú flexibilitu v definícii reálnej hodnoty tak, aby ju bolo možné vždy získať a aby nebolo potrebné v niektorom účtovnom období oceniť jednotlivý majetok obstarávacou cenou iba z dôvodu, že reálna hodnota nie je k dispozícii.

V prípade, ak sa trhová cena ani dostatočne spoľahlivý model nedá získať, reálna cena sa zistí posudkom znalca. Otázkou zostáva, aké spoľahlivé bude určene reálnej ceny znalcom, ak sa nedá použiť žiadny oceňovací model.

Novela ďalej ustanovuje, že súbory rôznorodého majetku alebo majetku a záväzkov, ako napríklad prevádzka alebo časť podniku, sa majú na účely právnych konaní oceňovať oceňovacím modelom vhodným pre daný súbor majetku, ako napr. model diskontovaných peňažných tokov, alebo posudkom znalca.

Definícia pridruženej účtovnej jednotky

Novela na účely ocenenia cenných papierov a podielov metódou vlastného imania zavádza v § 27 ods. 9 pojem „pridruženej účtovnej jednotky“ ktorou je „ÚJ, v ktorej má podielovú účasť iná účtovná jednotka a táto iná účtovná jednotka má podstatný vplyv.“ Podielovou účasťou sa rozumie aspoň dvadsať percentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, a podstatným vplyvom sa rozumie uplatňovanie vplyvu na spôsob prevádzky a financovania v inej účtovnej jednotke v dôsledku 20 % alebo väčšieho podielu na hlasovacích právach v nej (pojmy upresnené v § 2 ods.4).

Vyššie popísané zmeny v oceňovaní majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016. Spoločnosti, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, aplikujú zmeny prvý krát od 1. januára 2016, a spoločnosti s účtovným obdobím hospodársky rok v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roku 2016.

Odpisovanie goodwillu

V § 28 ods. 4 sa upravuje spôsob odpisovania goodwillu a nákladov na vývoj: ak sa ich životnosť nedá spoľahlivo oceniť, musia sa odpísať najneskôr do piatich rokov od ich obstarania. Obmedzenie odpisovania goodwillu má byť účinné od 1. januára 2016 a použije sa  na goodwill a aktivované náklady na vývoj obstarané od tohto dátumu

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: