Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Zmeny v postupoch účtovania platné k 31.12.2014 a od 1.1.2014, zmeny v individuálnej účtovnej závierke

Finančný spravodajca č. 12/2014, ktorý môžete nájsť na stránke www.finance.gov.sk, prináša zmeny a novinky týkajúce sa účtovníctva.

Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Toto opatrenie prináša dve skupiny zmien, a to zmeny platné k 31. decembru 2014 a zmeny platné od 1. januára 2015.

Súvisiaci článok: Revolúcia pokračuje vo výkazoch: nová súvaha a výsledovka

Významné zmeny platné k 31. decembru 2014

 1. Rušia sa účty mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov a s tým súvisí aj zrušenie vykazovania mimoriadnej činnosti vo výkaze ziskov a strát.
 2. Výsledok hospodárenia sa sleduje za hospodársku činnosť a finančnú činnosť. Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť zaniká.
 3. Zanikajú prevodové účty 597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť, 598 – Prevod finančných nákladov, 697 – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti, 698 – Prevod finančných výnosov.
 4. Mikro účtovná jednotka nepoužíva účty súvisiace s pohľadávkami a záväzkami v rámci podielovej účasti (351, 361, 471) a účty súvisiace s preceňovaním na reálnu hodnotu a používaním metódy vlastného imania (414, 373, 376, 377, 564, 567, 664, 667).
 5. Mikro účtovná jednotka nemá povinnosť účtovať o odloženej dani.
 6. Upresňuje sa účtovanie na účtoch časového rozlíšenia nákladov a výnosov, a to nasledovne:
  • Mikro účtovná jednotka nemusí účtovať na účtoch časového rozlíšenia, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o dotácie a emisné kvóty.
  • Malé a veľké účtovné jednotky nemusia časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

Významné zmeny platné od 1. januára 2015

Zadefinovanie nových pojmov, ako napríklad:

 • skupina – materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Do skupiny sa zahŕňajú aj sesterské účtovné jednotky,
 • prepojené účtovné jednotky – účtovné jednotky v rámci skupiny,
 • podielová účasť – aspoň 20 %-ný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke.

V súvislosti s novými pojmami sa upravuje obsahová náplň týchto účtov:

 • 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
 • 062 – Podielové cenné papiere a podiely s podstatným vplyvom
 • 066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti
 • 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti
 • 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
 • 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti
 • 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
 • 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti

Individuálna účtovná závierka pre malé a veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov prináša od 1. januára 2015 členenie účtovných jednotiek do troch veľkostných skupín:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka,
 • veľká účtovná jednotka.

Tomuto členeniu sme sa podrobnejšie venovali v novembrovom vydaní publikácie Deloitte News. V súvislosti s uvedeným členením Ministerstvo financií SR vydalo pre každú skupinu účtovných jednotiek samostatné opatrenie o štruktúre a obsahu individuálnej účtovnej závierky s účinnosťou od 1. januára 2015.

Malé účtovné jednotky, ako aj veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu majú vlastné opatrenie o účtovnej závierke. Malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky postupujú podľa svojho opatrenia nasledovne:

 • pri zostavení riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2015 a neskôr,
 • pri zostavení mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí v priebehu roka 2015.

Opatrenie pre malé účtovné jednotky sa vzťahuje aj na organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby. Súvaha a výkaz ziskov a strát pre malú účtovnú jednotku sú rovnaké ako súvaha a výkaz ziskov a strát pre veľkú účtovnú jednotku. Rozdiel je iba v tom, že malá účtovná jednotka uplatní zjednodušený postup pri ich zostavení. Malá účtovná jednotka nemusí vykázať samostatne niektoré zostatky a transakcie s prepojenou účtovnou jednotkou a účtovnou jednotkou s podielovou účasťou. Obsahová náplň poznámok malej účtovnej jednotky je výrazne zjednodušená v porovnaní s veľkou účtovnou jednotkou. Malá účtovná jednotka nemusí uviesť v poznámkach napríklad prehľad zmien vlastného imania a prehľad peňažných tokov. Tabuľková forma poznámok nie je predpísaná.

Schválenie účtovnej závierky

Účtovná jednotka má povinnosť uložiť v registri riadnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. V prípade, že v tejto lehote nie je účtovná závierka schválená, účtovná jednotka uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú závierku. Účtovná jednotka oznámi schválenie účtovnej závierky podľa vzoru oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky, ktoré tvorí prílohu opatrenia Ministerstva financií SR z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

V prípade otázok môžete kontaktovať autorku článku na lbuzgova@deloitteCE.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: