Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Očakávané zmeny v US GAAP: navrhované aktualizácie účtovných štandardov

Navrhované zmeny sa týkajú daní a zverejňovania informácií týkajúcich sa investícií v iných spoločnostiach

Článok je uverejnený v pôvodnom znení v českom jazyku.

V předchozím vydání našeho dReportu jsme vám přinesli informace o nedávno vydaných aktualizacích účetních standardů (ASU).

Rada FASB v současné době projednává další oblasti, v jejichž souvislosti se zvažují změny, a vydala navrhované aktualizace účetních standardů, které jsou v současné době otevřeny komentářům od odborné veřejnosti předtím, než bude schválena konečná verze standardů.

Navrhované aktualizace účetních standardů se týkají daní a zveřejňovaných informací týkajících se investic společností v jiných investičních společnostech.

Daně

Dne 22. ledna 2015 vydala rada FASB v rámci své iniciativy na zjednodušení následující návrhy aktualizace účetních standardů: (1) „Přesuny aktiv v rámci účetní jednotky“ a (2) „Klasifikace odložených daní v rozvaze“.

Přesuny aktiv v rámci účetní jednotky

Na základě tohoto návrhu by se odstranil požadavek, podle něhož jsou dopady přesunů aktiv v rámci účetní jednotky na daň z příjmu odloženy do okamžiku konečného prodeje těchto aktiv externímu subjektu. Daňové dopady těchto přesunů by byly vykázány jako „daňové náklady“ k datu transakce. Tento postup je v souladu s IAS 12 Daně ze zisku. Rada FASB uznává, že odstranění této výjimky v ASC 740 nemusí snížit náklady, které účetní jednotky musí vynaložit, protože by musely evidovat rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou související s těmito aktivy. Rada FASB se však domnívá, že změna by vedla k lepšímu zachycení ekonomického dopadu (jako např. odvod daně v hotovosti) těchto přesunů a vedla by ke snadnějšímu použití obecných pokynů standardu ASC 740.

Navrhovaná aktualizace by vyžadovala modifikovaný retrospektivní způsob přechodu se zaúčtováním jednorázové kumulativní úpravy do počátečního stavu nerozděleného zisku v období přijetí standardu.

Klasifikace odložených daní v rozvaze

Podle tohoto návrhu by všechny odložené daně byly klasifikovány jako dlouhodobé. Stále by bylo nutné daně započíst po jednotlivých jurisdikcích. Navrhovaná aktualizace požaduje, aby zúčastněné strany, které s navrhovanou změnou nesouhlasí, identifikovaly alternativy vykazování odložených daní v klasifikované rozvaze včetně koncepční báze jednotlivých alternativ. Účetní jednotky by musely aplikovat navrhované úpravy prospektivně.

Datum účinnosti

Pro veřejné obchodní účetní jednotky by navrhovaná aktualizace účetního standardu byla účinná pro roční účetní období začínající po 15. prosinci 2016 a mezitímní období v rámci těchto ročních účetních období. Dřívější použití by nebylo povoleno. Účetní jednotky jiné než veřejné obchodní účetní jednotky by měly jednoroční odklad a mohly by přijmout standard dříve, pokud k tomuto přijetí nedojde před datem účinnosti pro veřejné obchodní účetní jednotky.

Další kroky

Připomínky k těmto dvěma návrhům lze předložit do 29. května 2015. Více informací o navrhovaných aktualizacích účetního standardu naleznete na webových stránkách rady FASB.

Zveřejnění o investicích do jiných investičních společností

Dne 4. prosince 2014 vydala rada FASB navrhovanou aktualizaci účetního standardu s názvem Zveřejnění o investicích do jiných investičních společností. Připomínky musí být předloženy do 17. února 2015.

Navrhované úpravy aktualizace účetního standardu by se vztahovaly na všechny investiční společnosti, na které se vztahuje Kapitola 946 Kodifikace, které vlastní investice do jiných společností, a to jak investičních společností regulovaných dle Zákona o investičních společnostech z roku 1940, tak těch, které nejsou tímto zákonem upravovány.

Úpravy navrhované aktualizace by vyžadovaly, aby feeder fond v rámci tzv. master-feeder ujednání poskytnul se svou účetní závěrkou rovněž účetní závěrku master fondu.

Navrhované úpravy by rovněž rozšířily rozsah stávajícího požadavku na zveřejnění určitých informací o investicích držených fondy, jejichž hodnota přesáhne 5 % čistých aktiv účetní jednotky, i na investiční společnosti regulované Zákonem o investičních společnostech z roku 1940 (momentálně US GAAP vyžaduje zveřejnění těchto informací pouze po společnostech, které regulované tímto zákonem nejsou).

Datum účinnosti

Navrhovaná aktualizace účetního standardu by byla uplatněna prospektivně, přičemž by bylo povoleno dřívější použití. Navrhovaná aktualizace nespecifikuje navrhované datum účinnosti.

Nově vydaná Aktualizace Účetních Standardů na téma Konsolidace

Dne 18. února 2015 rada FASB vydala aktualizaci účetních standardů na téma Konsolidace, která mění požadavky na konsolidaci společností. Další detaily na toto téma Vám přineseme v následujícím dReportu.

V prípade otázok môžete kontaktovať pracovníkov spoločnosti Deloitte v Českej republike Martina Tesařa a Gabrielu Jindřiškovú na e-mailovej adrese mtesar@deloitteCE.com a gjindriskova@deloitteCE.com, alebo Ľudmilu Buzgovú, odborníka spoločnosti Deloitte na Slovensku na e-mailovej adrese lbuzgova@deloitteCE.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: