Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Zmeny v definícii veľkostných kritérií podľa zákona o účtovníctve

Zmena v definícii čistého obratu môže pre niektoré podniky znamenať zrušenie povinnosti zostaviť IFRS závierku, konsolidovanú závierku alebo overiť závierku audítorom, uplatní sa od budúcoročnej závierky

Novela zákona o účtovníctve schválená parlamentom 30. októbra 2014 (zákon č. 333/2014 Z.z.) prináša zmenu v definícii čistého obratu. Zmena je účinná od 1. januára 2015.

Čistý obrat sa používa ako jedno z troch veľkostných kritérií vo viacerých ustanoveniach zákona o účtovníctve, pričom v znení zákona platnom do 1. januára 2015 bol definovaný samostatne v týchto ustanoveniach:

  • pri definícii mikro účtovných jednotiek (§ 2 ods. 5),
  • pri stanovení povinnosti zostaviť individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom EÚ (§ 17a ods. 2),
  • pri stanovení povinnosti nechať si overiť účtovnú závierku audítorom (§ 19 ods. 1),
  • pri stanovení povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku (§ 22 ods. 10).

Pred novelou zákona predstavoval čistý obrat všetky výnosy s výnimkou mimoriadnych výnosov, t.j. súčet výnosov v účtových skupinách 60 až 67, pretože všetky tieto výnosy boli označované ako výnosy z bežnej činnosti.

Po novom je čistý obrat jednotne zadefinovaný v § 2 ods. 15 a zahŕňa iba:

  • výnosy v účtovej skupine 60x – výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav,
  • iné výnosy po odpočítaní zliav, ktoré účtovná jednotka dosahuje z takých činností, ktoré sú predmetom jej podnikania.

Ministerstvo financií uvádza, že stanovenie čistého obratu sa odvíja od skutočného predmetu podnikania a má zahŕňať iba výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z činnosti, ktoré sú predmetom jej podnikania. Do čistého obratu nepatria napr. výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z predaja prebytočného majetku a podobne.

Touto zmenou sa výška čistého obratu zníži o rôzne druhy výnosov účtovaných v iných skupinách ako je 60x, napr. rozpúšťanie opravných položiek, postúpenie pohľadávok, predaje majetku a podobne.

Definícia majetku zostáva nejednotná

Na rozdiel od čistého obratu, ktorého definícia je v zákone o účtovníctve jednotná, definícia majetku ako ďalšieho z veľkostných kritérií (zákon používa pojem „celková suma majetku“) zostáva v rôznych ustanoveniach zákona rozdielna:

  • pri definícii mikro, malých a veľkých účtovných jednotiek (§ 2 novelizovaného zákona) sa používa majetok netto, t.j. suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3 (oprávky a opravné položky); doteraz sa pre vymedzenie mikro účtovnej jednotky používal majetok brutto a malej účtovnej jednotky majetok netto,
  • pri stanovení povinnosti zostaviť individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS to je majetok brutto (t.j. zostáva tak, ako doteraz),
  • pri stanovení nechať si overiť účtovnú závierku audítorom je to majetok brutto (zostáva tak, ako doteraz),
  • pri stanovení povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku je to majetok netto (zostáva tak, ako doteraz).

Keďže tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, na účtovnú závierku k 31. decembru 2014 nebudú mať vplyv.

O zmenách v zákone o účtovníctve informovala spoločnosť KPMG, komplexné zhrnutie nájdete v  v tomto príspevku

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: