Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Metodický pokyn FR SR k plateniu preddavkov na daň z príjmov PO

Komplexné usmernenie sumarizuje povinnosť platiť preddavky, výpočet a platenie preddavkov za časť zdaňovacieho obdobia, platenie novými daňovníkmi, právnymi nástupcami a pri zmene právnej formy, a ďalšie súvisiace otázky

Finančné riaditeľstvo SR vydalo vo februári rozsiahly metodický pokyn, ktorý upravuje problematiku platenia preddavkov na daň právnickej osoby od 1.1.2015. Sumarizácia v tomto článku obsahuje tieto kapitoly:

 • Výška preddavkov na daň právnickej osoby a lehoty ich platenia
 • Zmena v platení preddavkov u daňovníkov s hospodárskym rokom
 • Kto preddavky neplatí
 • Platenie preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania
 • Daňová povinnosť týkajúca sa časti zdaňovacieho obdobia
 • Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch do lehoty na podanie DP
 • Platenie preddavkov novými daňovníkmi v zdaňovacom období, v ktorom vznikli a v nasledujúcom zdaňovacom období
 • Platenie preddavkov pri zmene právnej formy daňovníka
 • Platenie preddavkov právnym nástupcom
 • Platenie preddavkov na základe rozhodnutia správcu dane – preddavky na daň inak
 • Započítanie preddavkov na daň na úhradu dane uvedenú v daňovom priznaní
 • Vrátenie preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň

Metodický pokyn v 6. oddiele ďalej vysvetľuje aj problematiku platenia preddavkov pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok.

Výška preddavkov na daň právnickej osoby a lehoty ich platenia

V § 42 ods. 1 až 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň právnickej osoby a lehoty ich platenia (mesačne, štvrťročne) nasledovne:

 • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 odseku 6 presiahla sumu 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň (§ 42 ods. 1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;
 • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 odseku 6 presiahla sumu 2 500 eur a nepresiahla sumu 16 600 eur, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Zmena v platení preddavkov u daňovníkov s hospodárskym rokom

Novelizáciou ZDP sa zmenil spôsob platenia štvrťročných preddavkov u daňovníkov so zdaňovacím obdobím hospodársky rok – po novom je štvrťročný preddavok na daň splatný do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, a nie kalendárneho štvrťroka. Ak napr. hospodársky rok začína 1.2.2015, prvý preddavok je splatný 30.4.2015. V súlade s prechodným ustanovením § 52zd ods. 2 ZDP sa uvedené použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie („ZO“), ktoré začína najskôr 01. 01. 2015.

Kto preddavky neplatí

Daňovníci, ktorých daň za predchádzajúce ZO vypočítaná podľa § 42 odseku 6 nepresiahne 2 500 eur alebo ktorí vykážu daňovú stratu, neplatia preddavky na daň, a to ani vtedy, ak im vznikne povinnosť platiť daňovú licenciu podľa § 46b ZDP vo výške 2 880 eur. Pri výpočte preddavkov na daň sa vychádza z riadku 500 daňového priznania.

Súvisiaci článok: Metodický pokyn Finančného riaditeľstva k daňovej licencii

Preddavky neplatia daňovníci v likvidácii alebo v konkurze v ZO podľa § 41 ods. 4 a 6 ZDP, ale daňovníci, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, platia preddavky na daň rovnako ako pred povolením reštrukturalizácie, pretože podľa § 14 ods. 2 ZDP povolením reštrukturalizácie u daňovníka nedochádza k zmene ZO (nevzniká samostatné ZO).

Preddavky ďalej neplatia daňovníci, ktorí podávajú daňové priznanie ("DP") prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie do lehoty na jeho podanie. Sumu preddavkov splatných do lehoty na podanie DP vyrovnajú v lehote na podanie DP vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní (§ 42 ods. 3 písm. c) ZDP).

Platenie preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania

Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2015 do lehoty na podanie DP za zdaňovacie obdobie roka 2014 (čo je v prípade ZO, ktorým je kalendárny rok, do 31.3.2015, za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie DP) sa vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej na r. 910 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2013.

Pri prepočte poslednej známej daňovej povinnosti z r. 910 sa základ dane prepočíta aktuálnou sadzbou dane platnou v zdaňovacom období roka 2015 (22 %) a odpočítajú sa sumy uvedené na riadkoch 610 - Úľava na dani, 710 - Zápočet dane zaplatenej v zahraničí a 830 - Suma dane vybranej zrážkou považovaná za preddavok na daň podľa § 43 ods. 6 a 7 ZDP, t. j. r. 910 = (r. 500 x 22 %) - (r. 610 + r. 710 + r. 830) daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2013.

V oddiele 2.2 metodického pokynu je popísaný aj spôsob určenia preddavkov po lehote na podanie daňového priznania. Finančné riaditeľstvo upozorňuje, že v DP za zdaňovacie obdobie roka 2014 je v II. časti - Výpočet základu dane v súvislosti s platením daňovej licencie doplnená nová časť - Daňová licencia podľa § 46b zákona, v dôsledku čoho došlo k prečíslovaniu riadkov DP oproti daňovému priznaniu za zdaňovacie obdobie roka 2013.

Daňová povinnosť týkajúca sa časti zdaňovacieho obdobia

Podľa § 42 ods. 5 ZDP, ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti ZO, daňovník v nasledujúcom ZO platí preddavky na daň na toto (neúplné) ZO. Napríklad ak daňovník - právnická osoba vznikla v mesiaci jún 2014 a za rok 2014 vykázala daňovú povinnosť vo výške 3 500 eur, pri platení preddavkov na daň v roku 2015 po lehote na podanie DP sa bude vychádzať z daňovej povinnosti za toto obdobie (jún – december), t.j. bude platiť štvrťročné preddavky na daň v sume 875 eur (1/4 z 3 500 eur).

Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch do lehoty na podanie DP

Ak sú zaplatené preddavky podľa § 42 ods. 7 ZDP nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je daňovník povinný rozdiel vzniknutý od začiatku ZO zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň podľa § 42 ods. 10 ZDP, ak správca dane nerozhodne do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP inak.

Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky na daň alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Správca dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.

Príklad

Zdaňovacím obdobím daňovníka je kalendárny rok a predpokladáme, že nemá predĺženú lehotu na podanie DP. Do lehoty na podanie DP za zdaňovacie obdobie roka 2014 (do 31.3.2015) neplatil preddavky na daň. Ak z výšky daňovej povinnosti v DP za rok 2014 vyplýva platenie štvrťročných preddavkov na daň v roku 2015, je tento daňovník povinný doplatiť aj preddavky na daň za I. štvrťrok 2015 a v akej lehote?

Po podaní DP za zdaňovacie obdobie roka 2014 je daňovník povinný preddavky platené do lehoty na jeho podanie vysporiadať tak, aby ich výška zodpovedala preddavkom vypočítaným z dane za predchádzajúce ZO. Ak dovtedy platené preddavky na daň (aj nulové) vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti sú nižšie, ako suma preddavkov vypočítaných z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (rok 2014), daňovník je povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch od začiatku ZO zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

V tomto prípade je daňovník povinný vyrovnať preddavky na daň za I. štvrťrok 2015 do 30.4.2015.

Ak má daňovník predĺženú lehotu na podanie DP za rok 2014 podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) ZDP, napr. do 30.6.2015, je povinný vyrovnať preddavky na daň platené od 1.1.2015 do 30.6.2015 do 31.7.2015.

Platenie preddavkov novými daňovníkmi v zdaňovacom období, v ktorom vznikli a v nasledujúcom zdaňovacom období

Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. Správca dane však môže daňovníkovi aj na obdobie po jeho vzniku v odôvodnených prípadoch určiť platenie preddavkov na daň inak rozhodnutím podľa § 42 ods. 10 ZDP.

Príklad

Podľa výpisu z Obchodného registra obchodná spoločnosť (s.r.o.) vznikla dňom 15.3.2014. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Ako bude táto spoločnosť platiť preddavky na daň v ZO, v ktorom vznikla a v nasledujúcom ZO?

Vzhľadom k tomu, že ide o nového daňovníka – právnickú osobu, ktorá vznikla v priebehu ZO a nie je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, počas ZO roka 2014 (v období od 15.3.2014 do 31.12.2014) neplatí preddavky na daň.

V roku 2015 bude spoločnosť podávať daňové priznanie prvýkrát. Do lehoty na podanie DP za rok 2014, tzn. do 31.3.2015 za predpokladu, že nebude mať predĺženú lehotu na podanie DP, preddavky na daň neplatí. Sumu preddavkov splatných do lehoty na podanie DP za rok 2014 vyrovná v lehote na podanie DP podľa výšky dane uvedenej v daňovom priznaní na r. 1010 - Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň (§ 42 ods. 5 a 8 ZDP). Pri výpočte preddavkov na daň postupuje podľa § 42 ods. 1 až 3 ZDP.

Po lehote na podanie DP za rok 2014 (po 31.3.2015) spoločnosť platí preddavky na daň podľa výšky dane uvedenej v DP za rok 2014 (riadok 1010), pričom z tejto dane platí preddavky až do lehoty na podanie DP v roku 2016 a následne vysporiada rozdiel na preddavkoch na daň podľa § 42 ods. 9 ZDP (uvedené platí za predpokladu, že nedôjde k zmene sadzby dane za zdaňovacie obdobie roka 2016).

Platenie preddavkov pri zmene právnej formy daňovníka

Daňovník, ktorý počas roka zmenil právnu formu, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy (§ 42 ods. 4 písm. a) ZDP).

Pri zmene právnej formy medzi kapitálovými obchodnými spoločnosťami (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným) a družstvom nedochádza k zániku daňovníka - právnickej osoby, ani k skončeniu zdaňovacieho obdobia podľa § 41 ZDP (za obdobie predchádzajúce zmene právnej formy daňovník nepodáva daňové priznanie), transformovaná spoločnosť pokračuje v platení preddavkov na daň počas celého zdaňovacieho obdobia.

Pri zmenách verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti na kapitálové obchodné spoločnosti uvedené v Obchodnom zákonníku (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným) alebo družstvo, zmenou právnej formy dochádza aj k zmene spôsobu zdaňovania, kedy dochádza k ukončeniu zdaňovacieho obdobia a podaniu daňového priznania za zdaňovacie obdobie predchádzajúce tejto zmene.

Príklad

Spoločnosť s ručením obmedzeným dňom 1.7.2014 zmenila právnu formu na komanditnú spoločnosť a podľa § 41 ods. 7 ZDP za obdobie predchádzajúce tejto zmene, ktoré predstavuje časť kalendárneho roka (od 1.1.2014 do dňa, ktorý predchádza zápisu zmeny právnej formy v obchodnom registri, tzn. do 30.6.2014), v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP (do 30.9.2014) podala daňové priznanie. Spoločnosť s ručením obmedzeným v období do 30.6.2014 platila štvrťročné preddavky na daň na základe daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za rok 2013. Ako bude platiť preddavky na daň komanditná spoločnosť?

Podľa § 42 ods. 4 písm. a) ZDP pri zmene právnej formy platí spoločnosť preddavky na daň ďalej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k tejto zmene. Tzn., ak v roku 2014 došlo k zmene právnej formy s. r. o. na k. s., podanie daňového priznania k 30.9.2014 neovplyvňuje platenie preddavkov na daň, k. s. ďalej pokračuje v platení štvrťročných preddavkov určených z daňovej povinnosti, ktorú vykázala s. r. o. za rok 2013.

K zmene pri platení preddavkov na daň k. s. dôjde až v roku 2015, po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 1.7.2014 do 31.12.2014 (za predpokladu, že správca dane tejto spoločnosti neurčí platenie preddavkov na daň rozhodnutím v inej výške).

Platenie preddavkov právnym nástupcom

Právny nástupca daňovníka zrušeného alebo zaniknutého bez likvidácie (splynutím, zlúčením alebo rozdelením) platí preddavky na daň podľa § 42 ods. 4 písm. b) až d) ZDP.

Daňovník, ktorý počas roka:

 • vznikol splynutím, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane daňovníkov zaniknutých splynutím za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov (§ 42 ods. 4 písm. b) ZDP),
 • sa zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane
  • daňovníka zaniknutého zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka
  • daňovníka, s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník, za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu (§ 42 ods. 4 písm. c) ZDP),
 • vznikol rozdelením, platí preddavky v pomernej výške vypočítanej z dane daňovníka zaniknutého rozdelením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutého daňovníka prevzatého daňovníkom vzniknutým rozdelením (§ 42 ods. 4 písm. d) ZDP).

Daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období vznikol splynutím, rozdelením alebo zlúčením, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej podľa § 42 ods. 4 písm. b) až d) ZDP, a to až do lehoty na podanie daňového priznania.

Príklad

Spoločnosť A sa k 1.7.2014 (rozhodný deň) zlúčila so spoločnosťou B, ktorá dňom zlúčenia zanikla, spoločnosť A je jej právnym nástupcom. Zdaňovacím obdobím daňovníkov je kalendárny rok. Posledná známa daňová povinnosť spoločnosti A uvedená v daňovom priznaní za rok 2013 po prepočítaní aktuálnou sadzbou dane predstavovala 22 000 eur, na základe čoho jej vznikla v roku 2014 povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1 833, 33 eur (1/12 z 22 000 eur). Posledná známa daňová povinnosť spoločnosti B uvedená v daňovom priznaní za rok 2013 po prepočítaní aktuálnou sadzbou dane predstavovala 4 000 eur, na základe čoho jej vznikla v roku 2014 povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 000 eur (1/4 zo 4 000 eur). Ako budú platené a započítané preddavky na daň zaplatené po zlúčení daňovníkov?

Právny nástupca A podá daňové priznanie za spoločnosť B za ZO od 1.1.2014 do 30.6.2014 v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP do 30.9.2014. Preddavky na daň zaplatené spoločnosťou B na toto obdobie (štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 000 eur zaplatené do 31.3.2014 a do 30.6.2014) sa spoločnosti B započítajú s daňou vypočítanou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014.

Spoločnosť A v zdaňovacom období roka 2014 od začiatku zdaňovacieho obdobia do dňa predchádzajúceho rozhodnému dňu platila mesačné preddavky na daň vo výške 1 833, 33 eur.

Podľa § 42 ods. 4 písm. c) ZDP od rozhodného dňa (od 1.7.2014) spoločnosť A, ktorá sa zlúčila so spoločnosťou B, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v DP za rok 2013 a daňovej povinnosti uvedenej spoločnosťou B v DP za rok 2013, ktorá po prepočítaní aktuálnou sadzbou dane predstavuje 26 000 eur (22 000 eur + 4 000 eur), t. j. spoločnosti A vznikla od rozhodného dňa povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 166, 66 eur (1/12 z 26 000 eur).

V spoločnosti A sa takto platené preddavky na daň v zdaňovacom období roka 2014 započítajú na daňovú povinnosť uvedenú v DP za rok 2014. Spoločnosť A pokračuje v platení mesačných preddavkov vo výške 2 166, 66 eur až do lehoty na podanie DP za rok 2014 (§ 42 ods. 7 posledná veta ZDP).

Platenie preddavkov na základe rozhodnutia správcu dane – preddavky na daň inak

Podľa § 42 ods. 10 ZDP správca dane môže na základe žiadosti daňovníka alebo z vlastného podnetu rozhodnutím zmeniť preddavky na daň platené podľa pravidiel upravených ZDP, a to ak ide o:

 • prípady, kedy daňovník preddavky na daň neplatí a ak ide o platenie preddavkov na daň u novovzniknutých daňovníkov,
 • prípady, kedy daň uvedená v daňovom priznaní, na ktorej základe sú platené preddavky na daň, bola zmenená rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej kontrole) alebo dodatočným daňovým priznaním (podanie dodatočného daňového priznania u právnickej osoby nezakladá povinnosť upraviť platenie preddavkov na daň).

Správca dane môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v ustanovení § 42 ods. 10 ZDP.

Započítanie preddavkov na daň na úhradu dane uvedenú v daňovom priznaní

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby v časti - Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu, na riadku 910 - Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 ZDP (do lehoty na podanie DP) sa v súlade s poučením na vyplnenie DP k dani z príjmov právnickej osoby uvádza suma preddavkov na daň zaplatených v zdaňovacom období podľa § 42 (znížená o časť prevyšujúcu preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá bola daňovníkovi vrátená na základe žiadosti podľa § 42 ods. 9 ZDP). Do tejto sumy sa započítavajú aj preddavky na daň, ktoré daňovník uhradil po skončení zdaňovacieho obdobia, najneskôr do lehoty na podanie DP. Súčasťou tejto sumy je aj preplatok, ak bol použitý na úhradu preddavkov podľa § 79 daňového poriadku. Do tejto sumy sa nezapočítavajú preddavky platené daňovníkom na budúce zdaňovacie obdobie do lehoty na podania DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, napr. mesačné preddavky na daň platené za január, február a marec 2015, ktoré sa zahrnú do sumy preddavkov na daň zaplatených za zdaňovacie obdobie roka 2015.

Ak z podaného daňového priznania vyplynie, že daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie je vyššia ako preddavky na daň zaplatené v priebehu zdaňovacieho obdobia, na ktoré boli platené, daňovník je povinný daň doplatiť v lehote na podanie daňového priznania, tzn. za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2014 do 31.3.2015 (za predpokladu, že nemá predĺženú lehotu na podanie DP).

Ak daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní je nižšia ako zaplatené preddavky na daň, daňovníkovi vznikne daňový preplatok a daňovník môže požiadať o jeho vrátenie. Pri vrátení preplatku na dani správca dane postupuje podľa § 79 daňového poriadku.

Vrátenie preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň

Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka:

 • zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa ZDP, alebo
 • rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa ZDP,

pričom správca dane použije postup podľa § 79 daňového poriadku.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: