Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Vznik daňovej povinnosti podľa § 19 zákona o DPH – opakované dodanie

Praktické aplikácie ustanovenia § 19 ods. 3 – vznik daňovej povinnosti pri čiastkovom alebo opakovanom dodaní služieb a tovarov

Zákon o DPH upravuje vznik daňovej povinnosti v prípadoch, ak je tovar alebo služba dodávaná čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy v § 19 ods. 3 zákona o DPH. V tomto článku sumarizujeme rôzne prípady opakovaného dodania a výnimky stanovené zákonom tak, ako ich uvádza Finančné riaditeľstvo vo svojom metodickom pokyne.

Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Najčastejšie sa čiastkové plnenie poskytuje v stavebníctve, ak dodávateľ odovzdáva stavbu na základe zmluvy o dielo po čiastkach, alebo napr. pri poradenských službách, pri ktorých sú v zmluve dohodnuté čiastkové etapy a k nim naviazané čiastkové platby.

O opakovane dodávaných tovaroch alebo službách hovoríme vtedy, ak ide o dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Najčastejšie prípady opakovaného plnenia sú napr. dodanie elektrickej energie, vody, tepla, plynu, alebo pri dodaní služieb, napr. prenájom hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci (kancelárske priestory, výpočtová technika a hardvér, dopravný prostriedok), opakovane dodávané právne, poradenské alebo účtovné služby, a pod.

Za deň dodania tovaru alebo služby, ak sa dodanie uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje, s výnimkami popísanými v § 19 ods. 3 písm. a) až e). To znamená, že deň dodania tovaru alebo služby môže byť aj skorší deň, ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakované dodanie vzťahuje, v tom prípade by mal byť deň dodania zrejmý z faktúry ako dátum dodania služby alebo tovaru. 

Deň dodania podľa § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH sa určí len v prípade, ak je dohodnutá platba za čiastkové a alebo opakované dodávky za obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov. Na obdobia presahujúce 12 mesiacov sa vzťahuje  v § 19 ods. 3 písmeno a) a b).

Pozor treba dávať aj na prípady, v ktorých sa za opakované dodanie platí vopred pred dodaním tovaru alebo služby - vtedy daňová povinnosť vznikne dňom prijatia platby (ustanovenie § 19 ods. 4 zákona o DPH – viď súvisiaci článok Vznik daňovej povinnosti podľa § 19 zákona o DPH).

Príklad – prenájom s platbami za štvrťročné obdobia

Podnikateľ A, platiteľ dane, prenajal nehnuteľnosť podnikateľovi B, platiteľovi dane na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2015. Z uzavretej zmluvy o prenájme vyplýva, že podnikateľ B má zaplatiť za prenájom do 15 dní po skončení každého kalendárneho štvrťroka.

Ide o opakovane poskytované služby so štvrťročným obdobím. Dňom dodania služby podľa § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávanú službu vzťahuje, t.j. dňom dodania je posledný deň každého kalendárneho štvrťroka (31.3.2014, 30.6.2014,...). V deň dodania vzniká platiteľovi dane daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH.

Ak by podnikateľ A v danom prípade určil za deň dodania služby dodávanej v príslušnom období ktorýkoľvek deň pred posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje, t.j. pred dňom 31.3.2014, 30.6.2014, atď., potom ním určený deň sa považuje za deň dodania služby a v tento deň mu vzniká daňová povinnosť. Napríklad, ak podnikateľ A uvedie na faktúre deň dodania služby 25.2.2014, 25. 5.2014, atď., potom v tento deň mu vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH. Podnikateľ A by musel priznať daňovú povinnosť v zdaňovacom období február 2014, máj 2014, atď.

Podnikateľ B si môže uplatniť odpočítanie dane najskôr za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikla daňová povinnosť, ak sú splnené podmienky stanovené v § 49-51 zákona o DPH.

Ak by platba za opakovane dodávanú službu bola uskutočnená skôr, ako je určený deň dodania pri opakovane dodávanej službe, daňová povinnosť vzniká podnikateľovi dane A podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH z prijatej platby dňom prijatia platby.

Príklad – deň dodania skorší ako posledný deň obdobia, na ktoré sa platby vzťahujú

Platiteľ dane A s mesačným zdaňovacím obdobím uzavrel s platiteľom dane B zmluvu o prenájme nehnuteľnosti od 1.4.2013 do 31.12.2015. Z uzavretej zmluvy o prenájme vyplýva, že ide o službu, pri ktorej sa dodanie uskutočňuje v opakovaných mesačných obdobiach (apríl, máj, jún,... atď.). Platiteľ dane A vyhotovil za obdobie apríl 2013 faktúru 18. 3. 2013 s uvedením dňa dodania služby 20.3.2013, so splatnosťou do 15 dní odo dňa vyhotovenia faktúry.

Deň dodania služby je skorší ako posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za dohodnuté obdobie prenájmu v zmysle zmluvy o prenájme vzťahuje (30. apríl 2013). Platiteľovi dane A tak vzniká daňová povinnosť 20.3.2013. Platiteľ dane B si môže uplatniť právo na odpočítanie dane už v zdaňovacom období marec 2013, resp. I.Q.2013 po splnení podmienok uvedených v § 49-51 zákona o DPH.

Príklad – čiastkové plnenia pri zmluve o dielo – stavba skladu

Stavebná spoločnosť, platiteľ dane, uzatvorila zmluvu o dielo na výstavbu skladu v hodnote 450 000 eur + DPH so spoločnosťou A, platiteľom dane. Stavba skladu pozostáva z troch hál. V zmysle zmluvy bolo dohodnuté, že dodávateľ bude dodávať stavbu po častiach a fakturovať vždy po ukončení jednotlivých hál – častí stavby s tým, že odberateľ má povinnosť zaplatiť za čiastkové plnenie v lehote do 30 dní od vyhotovenia faktúry. V zmysle zmluvy má byť prvá časť stavby odovzdaná 20.9.2013, druhá 30.11.2013 a tretia 31.1.2014.

Dodávateľ vyhotovil faktúru v sume 150 000 eur vrátane DPH za čiastkové plnenie po dokončení prvej časti dňa 24.9.2013 so splatnosťou do 24.10.2013. Dodávateľ uviedol na faktúre deň dodania prvej časti stavby 20.9.2013, pretože sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry. Odberateľ obdržal faktúru 27.9.2013 a zaplatil dňa 11.10.2013. Za deň dodania sa v danom prípade považuje deň 20.9.2013 (čiastkové plnenie) a v tento deň vzniká dodávateľovi, stavebnej spoločnosti, daňová povinnosť.

Ak by prvá časť stavby (čiastkové plnenie) nebola odovzdaná v termíne stanovenom v zmluve o dielo, za deň dodania sa nepovažuje dohodnutý termín ale skutočný, neskorší deň dodania.

Prvá veta § 19 ods. 3 sa vzťahuje aj na opakované alebo čiastkové dodávky od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo z tretieho štátu do tuzemska, ak osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 2 a 3 zákona o DPH príjemca služby. Deň dodania služby je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávanú službu vzťahuje. V danom prípade vzniká príjemcovi služby v tuzemsku daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH v deň dodania služby určenom podľa § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH (s výnimkou podľa písmen a) až e)).

Ak ide o opakovanú dodávku z tuzemska do iného štátu, pri ktorej je miesto dodania v inom členskom štáte ako v tuzemsku a ak osobou povinnou platiť daň je príjemca služby a dohodnuté obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje, je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, deň dodania je taktiež najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje (§ 19 ods. 3 prvá veta). Pri takomto dodaní je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru o. i. s uvedením dátum dodania služby, ak sa deň dodania služby odlišuje od dňa vyhotovenia faktúry. Dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte poskytovateľ služby neuvádza do daňového priznania. Dodanie služby, ak ide o dodanie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte sa uvádza do súhrnného výkazu s uvedením IČ DPH príjemcu služby.

Pri dodaní služby z tuzemska do tretieho štátu zdaniteľnej osobe, pri ktorej je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávanú službu na obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov a miesto dodania je v treťom štáte, je zdaniteľná osoba za dodanie služby povinná vyhotoviť faktúru v lehote a s náležitosťami stanovenými v zákone o DPH a toto dodanie neuvádza v daňovom priznaní ani v súhrnnom výkaze.

Výnimky

§ 19 ods. 3 zároveň definuje výnimky popísané v písmenách a) až e):

a)  – platby sú dohodnuté na obdobie, ktoré je dlhšie ako 12 mesiacov

b)  – platby sú dohodnuté na obdobie, ktoré je dlhšie ako 12 mesiacov a daň je povinný platiť príjemca služby

c)  – dodávka energií spolu s prenájmom nehnuteľnosti, pričom energie sú fakturované za presne odobraté množstvo bez spätného vyúčtovania

d)  – dodávka elektronických komunikačných sietí a služieb podľa zákona o elektronických komunikáciách

e)  – dodávka tovaru do iného členského štátu, ktorý je oslobodený od dane

§ 19 ods. 3 písm. a) – platba dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 mesiacov

Podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o DPH, ak je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí.

Určenie dňa dodania služby podľa § 19 ods. 3 písm. a) sa nevzťahuje na služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby usadený v inom štáte, ako je štát, v ktorom je usadený poskytovateľ služby (túto situáciu upravuje písmeno b) § 19 ods. 3 – viď nižšie).

Príklad – dlhodobý prenájom s platbou za obdobie dlhšie ako 12 mesiacov

Podnikateľ A, platiteľ dane, prenajal nehnuteľnosť podnikateľovi B na obdobie od 1.2.2013 – 31.3.2016. Z uzavretej zmluvy vyplýva, že prenájom bude dodávateľ zdaňovať a že odberateľ je povinný platiť vždy za obdobie 19 mesiacov nájomné 11 400 eur vrátane DPH.

Platba za opakovane dodávanú službu je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, preto sa služba považuje za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie služby neskončí. Dňom dodania služby je deň 31.1.2014, 31.1.2015, 31.1.2016, 31.3.2016.

Základ dane sa určí rozpočítaním dohodnutej protihodnoty na 1 mesiac a protihodnota na 1 mesiac sa prenásobí 12 mesiacmi. V deň dodania služby vzniká poskytovateľovi služby, podnikateľovi A, daňová povinnosť zo sumy 7 200 eur (11 400 eur / 19 mesiacov x 12 mesiacov), v tom DPH pri sadzbe dane 20% vo výške 1 200 eur (7 200 x 20 / 120) a základ dane 6 000 eur v deň dodania 31.1.2014, 31.1.2015 a 31.1.2016. V deň skončenia dodania služby prenájmu nehnuteľnosti - 31.3.2016 vzniká daňová povinnosť zo sumy 1 200 eur (11 400 / 19 x 2), v tom DPH 200 eur a základ dane 1000 eur.

§ 19 ods. 3 písm. b) – platba dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 mesiacov a daň platí príjemca služby

Podľa § 19 ods. 3 písm. b), ak sa služba s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí.

Postup podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o DPH sa uplatní v prípade, ak je služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku dodaná zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby v tuzemsku.

Ustanovenie § 19 ods. 3 písm. b) zákona o DPH sa uplatní aj v prípade, ak je služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH dodaná tuzemskou osobou príjemcovi služby so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v inom štáte ako je štát poskytovateľa služby, pri ktorej platí daň príjemca služby. V danom prípade poskytovateľovi služby usadenému v tuzemsku nevzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH, pretože miesto dodania služby je podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte alebo v treťom štáte. Toto dodanie poskytovateľ služby neuvádza v daňovom priznaní. V prípade, že ide o dodanie služby do iného členského štátu, pri ktorom sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte ako je štát poskytovateľa služby, uvádza poskytovateľ služby toto dodanie v súhrnnom výkaze.

Príklad – prenájom z iného členského štátu s platbou za obdobie dlhšou ako 12 mesiacov

Podnikateľ A, identifikovaný pre DPH v ČR prenajal hnuteľnú vec SK podnikateľovi registrovanému pre DPH podľa § 7a zákona o DPH na obdobie od 1.7.2013 do 30.4.2016. Z uzavretej zmluvy vyplýva, že za prenájom má nájomca, SK podnikateľ, zaplatiť 8 500 eur bez DPH po skončení každého 17 mesiaca.

Ide o opakovane poskytované služby rovnakého druhu v dohodnutých lehotách počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a zároveň platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov.

Služba sa považuje za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí. V deň dodania služby, v danom prípade dňa 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 a 30.4.2016, vzniká daňová povinnosť. Ide o dodanie služby z iného členského štátu do tuzemska, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku. Povinnosť platiť daň z prijatej služby má príjemca služby, SK podnikateľ podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

Zahraničná osoba usadená v ČR, prenajímateľ fakturuje dodanie služby bez dane a toto dodanie uvádza v súhrnnom výkaze. SK podnikateľ, príjemca služby, má povinnosť priznať daň pri sadzbe 20 % v zdaňovacom období december 2013 v sume 600 eur zo základu dane 3 000 eur (8 500 / 17 x 6 x 20 %), v zdaňovacom období december 2014 a december 2015 v sume 1 200 eur zo základu dane 6 000 eur (8 500 / 17 x 12 x 20 % ) a v zdaňovacom období apríl 2016 daň v sume 400 eur zo základu dane 2000 eur (8 500 / 17 x 4 x 20 %).
Príklad - prenájom do iného členského a nečlenského štátu s platbou za obdobie dlhšou ako 12 mesiacov

Podnikateľ A, platiteľ dane, prenajal hnuteľnú vec podnikateľovi B z Českej republiky identifikovanému pre daň v ČR, na obdobie od 1.5.2013 do 31.12.2015. Z uzavretej zmluvy vyplýva, že za prenájom má nájomca zaplatiť celkovú sumu 20 000 eur bez DPH a to za obdobie 16 kalendárnych mesiacov od 1.5.2013 do 31.8.2014 v sume 10 000 eur a za obdobie od 1.9.2014 do 31.12.2015 v sume 10 000 eur vždy po skončení dohodnutého obdobia do 15. dní.

Ide o opakovane poskytované služby rovnakého druhu v dohodnutých lehotách počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a zároveň platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov. Služba sa považuje za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí.

Deň dodania služby a deň vzniku daňovej povinnosti u príjemcu služby je 31.12.2013, 31.12.2014 a 31.12.2015. Ide o dodanie služby z tuzemska do iného členského štátu, pri ktorom je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v ČR a povinnosť platiť daň z prijatej služby má príjemca služby podnikateľ B v ČR.

Platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúry v lehote do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba dodaná, dodanie služby fakturuje bez dane a vo faktúre je povinný uviesť o. i. deň dodania služby. Platiteľ dane neuvádza dodanie služieb do daňového priznania, ale hodnotu služieb je povinný uvádzať do súhrnného výkazu. V súhrnnom výkaze podanom napr. za december 2013 uvádza hodnotu služieb 5 000 eur (10 000/ 16 x 8), za december 2014 a december 2015 hodnotu služieb 7 500 eur.

Prenájom do nečlenského štátu

Ak by prenajímateľ prenajal predmetnú hnuteľnú vec ukrajinskému podnikateľovi, za tých istých zmluvných podmienok ako je vyššie uvedené, potom platiteľ dane A - prenajímateľ dodanie služby nevykazuje v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze, pretože miesto dodania je na Ukrajine. Platiteľ dane je však povinný pre zdaniteľnú osobou vyhotoviť faktúry v zmysle zákona o DPH.  

§ 19 ods. 3 písm. c) – dodanie energií spolu s prenájmom nehnuteľnosti

Ak platiteľ dane poskytuje popri nájme nehnuteľnosti aj dodanie elektriny, plynu, vody alebo tepla a za dodávku týchto tovarov nepožaduje paušálne platby a následne nevykonáva vyúčtovanie ich odberu, ale požaduje platbu za presne dodané (spotrebované) množstvo energií, potom platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúry za ich dodanie.

V prípade samotného nájmu nehnuteľnosti platiteľovi dane vzniká daňová povinnosť najneskôr posledným dňom zdaňovacieho obdobia, na ktoré sa platba za nájom nehnuteľnosti vzťahuje, ak sa služba prenájmu nehnuteľnosti alebo jej časti poskytuje opakovane s výnimkou podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o DPH. Daňová povinnosť za poskytovanie nájmu a za dodanie energií vznikne v odlišných zdaňovacích obdobiach.

Príklad – dodanie energií spolu s prenájmom nehnuteľnosti

Platiteľ dane uzavrel 2.1.2014 zmluvu o nájme nebytových priestorov na obdobie 2 kalendárnych rokov s iným platiteľom dane. Platiteľ dane sa rozhodol prenájom časti nehnuteľnosti zdaňovať a s odberateľom sa dohodol na mesačných platbách za prenájom so splatnosťou do 5 dní po ukončení kalendárneho mesiaca. Daňová povinnosť za prenájom časti nehnuteľnosti vzniká platiteľovi dane najneskôr posledným dňom každého kalendárneho mesiaca.

Popri nájomnom prenajímateľ obstaráva pre nájomcu aj dodanie elektriny a dohodol sa s ním na fakturácii presne dodaného množstva odobratej elektriny, čo znamená, že úhrada za dodanie elektriny sa nebude vykonávať paušálnou platbou a následným vyúčtovaním odberu. S dodávateľom elektriny má prenajímateľ uzavretú zmluvu na dodanie elektriny, pričom zo zmluvy vyplýva fakturácia presného množstva elektriny. Za odber elektriny obdrží prenajímateľ faktúru za odber presného množstva elektriny za mesiac január 2014 napr. 10. 2. 2014. Po obdržaní tejto faktúry vykonal prenajímateľ rozpis odberu elektriny a 15. 2. 2014 vyhotovil nájomcovi faktúru za presne dodané množstvo elektriny.

Daňová povinnosť za obstaranie elektriny vzniká prenajímateľovi 15.2.2014, teda dňom vyhotovenia faktúry, ktorou požaduje platbu za dodanie elektriny nájomcovi. Prenajímateľovi vznikla daňová povinnosť pri nájme časti nehnuteľnosti v zdaňovacom období január 2014 podľa § 19 ods. 3 prvá veta, a za dodanie elektriny v zdaňovacom období február 2014 podľa § 19 ods. 3 písm. c) zákona o DPH.

Ak prenajímateľ nepožaduje samostatne platbu za presne dodané množstvo energií, ale je s nájomcom dohodnutý na mesačných paušálnych platbách za ich odber a na vykonaní vyúčtovania odberu za určité časové obdobie, vzniká mu daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH (deň dodania tovaru), pričom za deň dodania sa považuje podľa § 19 ods. 3 prvá veta najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakované dodanie tovaru vzťahuje.

V prípade vykonaného vyúčtovania je potom možné hovoriť o oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH z dôvodu, že v konečnom dôsledku vyúčtovaním celkového odberu energií za určité časové obdobie dochádza k zníženiu alebo zvýšeniu celkovej ceny dodaného tovaru. V prípade vykonania vyúčtovania dodania tovaru nemožno hovoriť o samostatnej dodávke tovaru, samotným vyúčtovaním sa len upresňuje jeho celková cena, čo má za následok zmenu výšky už priznanej daňovej povinnosti.

§ 19 ods. 3 písm. d) – dodávka elektronických komunikačných sietí a služieb

Pri opakovane poskytovaných elektronických komunikačných sieťach a elektronických komunikačných službách a spolu s nimi elektronických služieb osobami, ktoré majú na ich poskytovanie povolenie podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, sa za deň dodania služby považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry. Z uvedeného vyplýva, že dňom dodania môže byť aj skorší deň, ako deň vyhotovenia faktúry, čo by však malo byť zrejmé napr. z faktúry. Ak by faktúra nebola vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, na ktoré sa opakovane dodávaná služba vzťahuje, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tomto období.

Výnimka ustanovená v § 19 ods. 3 písm. d) zákona o DPH sa nevzťahuje na služby, ak daň z týchto služieb je správcovi dane povinný platiť príjemca služby. V tom prípade sa deň dodania tejto služby určí podľa § 19 ods. 3 prvá veta, prípadne podľa § 19 ods. 3 písm. b).

Príklady k § 19 ods. 3 písm. d) sú uvedené v metodickom pokyne FR na strane 13.

§ 19 ods. 3 písm. e) – dodávka tovaru do iného členského štátu, ktorý je oslobodený od dane

S účinnosťou od 1.1.2013 sa v § 19 ods. 3 písm. e) zákona o DPH zaviedol deň dodania pri cezhraničných opakovaných dodávkach tovaru do iného členského štátu, ktorý je podľa § 43 oslobodený od zákona a ktoré prebiehajú nepretržite počas obdobia dlhšieho ako jeden kalendárny mesiac. Jedná sa o odosielanie alebo prepravovanie tovaru do iného členského štátu ako je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava začala, alebo ktorý si premiestňuje do iného členského štátu zdaniteľná osoba na účely svojho podnikania.

V tomto prípade sa tovar považuje za dodaný posledným dňom každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

Ide o transpozíciu čl. 1 bod 2 smernice 2010/45/EÚ, ktorým sa spresňujú pravidlá týkajúce sa vzniku daňovej povinnosti o dodaní a nadobudnutí tovaru v rámci Spoločenstva s cieľom zabezpečiť jednotnosť informácií uvádzaných v súhrnných výkazoch. Od takto stanoveného dňa dodania sa odvíja lehota na vyhotovenie faktúry (§ 73 písm. c) zákona o DPH) a aj vykazovanie uvedených dodaní do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze.

Tento článok sa páči

4

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: