Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Vznik daňovej povinnosti podľa § 19 zákona o DPH

Vznik daňovej povinnosti v prípade, ak vlastnícke právo na odberateľa prechádza inak ako dodaním tovaru, a v prípade prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby

Zákon o DPH v ustanovení § 19 upravuje vznik daňovej povinnosti a deň dodania osobitne pri dodaní tovaru a služby. Daňová povinnosť podľa § 19 zákona o DPH vzniká z dôvodu dodania tovaru, dodania služby alebo z dôvodu prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, ak ide o dodanie s miestom dodania v tuzemsku.  

Pri dodaní tovaru všeobecne platí, že daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru, pričom pod dodaním sa rozumie prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, ak zákona o DPH neustanovuje inak. V prípade dodania služby vzniká  daňová povinnosť dňom dodania služby, pričom dňom dodania služby sa  rozumie deň, keď je služba poskytnutá, resp. keď je jej poskytnutie ukončené.

V tejto súvislosti vydalo Finančné riaditeľstvo pokyn, v ktorom okrem iného vysvetľuje dve špecifické situácie:

  • zmluvy, pri ktorých prechádza vlastnícke právo na odberateľa inak, ako prevzatím tovaru, napríklad až momentom zaplatenia
  • obchodné prípady, pri ktorých dodávateľ prijme platbu pred dodaním tovaru alebo služby

V prvom prípade platí, že na účely vzniku daňovej povinnosti je rozhodujúce, kedy došlo k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník, aj keď v niektorých prípadoch podľa uzavretých zmlúv neprejde právne vlastníctvo k tovaru jeho prevzatím od dodávateľa. 

Príklad

Spoločnosť A, platiteľ dane, uzatvorila kúpnopredajnú zmluvu so spoločnosťou B na dodanie náhradných súčiastok do televízorov. Zo zmluvy vyplýva, že prepravu tovaru zabezpečí predávajúci u dopravcu a vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. Predávajúci, firma A, odovzdal tovar dopravcovi 22.8.2013. Dopravca odovzdal tovar kupujúcemu 23.8.2013. Kupujúci za tovar zaplatil 26.9.2013.

Spoločnosti A vzniká daňová povinnosť 23.8.2013, pretože spoločnosť B nadobudla právo nakladať s tovarom ako vlastník v tento deň. Skutočnosť, že vlastnícke právo k tovaru v zmysle zmluvy prejde na kupujúceho až dňom zaplatenia - 26.9.2013, nemá v tomto prípade vplyv na určenie dňa vzniku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby

Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, daňová povinnosť vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 zákona o DPH). Ak platiteľ dane - dodávateľ tovaru alebo služby bude požadovať od odberateľa úhradu celej dohodnutej ceny alebo jej časti pred dodaním, potom dodávateľovi, platiteľovi dane, vznikne daňová povinnosť dňom prijatia platby (viď však obmedzenia súvisiace s paušálnymi preddavkovými platbami nižšie).

Daňová povinnosť mu vzniká len v rozsahu prijatej platby. Prijatá platba sa považuje za platbu, ktorá obsahuje daň. Daň sa vypočíta podľa vzorca: (suma prijatej platby x 20) / 120 alebo (suma prijatej platby x 10) / 110, podľa sadzby dane.

Daň, ktorú je platiteľ dane z prijatej platby povinný priznať a odviesť, uvádza do daňového priznania podanom za zdaňovacie obdobie, v ktorom platbu prijal.

Pri samotnom dodaní tovaru alebo služby vznikne platiteľovi dane daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o DPH len z rozdielu medzi dohodnutou celkovou cenou plnenia a zaplatenou platbou pred dodaním tovaru alebo služby.

Príklad

Platiteľ dane, spoločnosť X, uzavrel so spoločnosťou Z dňa 1. 8. 2013 zmluvu o dodaní 200 ks stoličiek v celkovej hodnote 42 000 eur vrátane DPH (t.j. DPH predstavuje 7 000 eur) s termínom dodania do 20.10.2013. V zmysle podmienok dohodnutých v zmluve, spoločnosť Z dala banke príkaz na zaplatenie sumy 42 000 eur z jej bankového účtu. Dodávateľ prijal platbu 16.8.2013.

Dodávateľovi vznikla daňová povinnosť dňom prijatia platby 16.8.2013 v rozsahu prijatej platby. Spoločnosť X je povinná v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie august 2013, resp. III.Q.2013 priznať a odviesť DPH v sume 7 000 eur = (42 000 x 20) / 120.

Tovar v celkovej hodnote 42 000 eur bol dodaný 10.10.2013. V deň dodania tovaru nevzniká spoločnosti X z dôvodu dodania tovaru daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH, pretože už vznikla v celkovej hodnote z dôvodu prijatia platby pred dodaním tovaru v zdaňovacom období august 2013. Platiteľ dane X však bol povinný vyhotoviť dve faktúry, jednu z dôvodu prijatia platby pred dodaním tovaru a druhú z dôvodu dodania tovaru s miestom dodania tovaru v tuzemsku.
Príklad

Podnikateľ, fyzická osoba, si objednal u platiteľa dane dodanie 1 ks kombajnu v cene 30 000 eur vrátane DPH. Dodávateľ s odberateľom uzavreli zmluvu o dodaní kombajnu v termíne do 15.7.2014 za podmienky, že odberateľ v lehote do 3–och dní od uzavretia zmluvy uhradí minimálne 20 % z predajnej ceny.

Odberateľ uhradil dodávateľovi 6 000 eur v zmysle zmluvy prevodom z účtu v banke. Dodávateľ prijal platbu 19.5.2014. Kombajn bol dodávateľom dodaný 11.7.2014.

Platiteľovi dane vzniká daňová povinnosť v rozsahu prijatej platby 19.5.2014. Platiteľ dane má povinnosť uviesť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj 2014 daň v sume 1 000 eur = (6 000 x 20) / 120 a základ dane 5 000 eur (6 000-1 000). Pri dodaní tovaru 11.7.2014, vznikne dodávateľovi daňová povinnosť dňom dodania tovaru len v rozsahu platby, ktorú má zaplatiť po odpočítaní zaplateného preddavku. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH zo sumy 24 000 eur (30 000-6 000). Platiteľ dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl 2014, resp. III.Q.2014 uvedie DPH v sume 4 000 eur = (24 000 x 20) /120 a základ dane 20 000 eur.

Pri dodaní služby vzniká  daňová povinnosť dňom dodania služby, ktorým sa  rozumie deň, keď je služba poskytnutá, resp. keď je jej poskytnutie ukončené.

Príklad

Podnikateľ, platiteľ dane, si objednal u prepravnej spoločnosti, platiteľa dane, prepravu tovaru z Košíc do Trenčína.  Preprava sa začala 26.8.2014 a dňa 27.8.2014 bola preprava ukončená. Prepravnej spoločnosti vzniká daňová povinnosť dňom dodania služby (ukončenia prepravy), t.j. 27.8.2014.

Paušálne preddavkové platby a vznik daňovej povinnosti v momente prijatia platby

Podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH „ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby“. Finančné riaditeľstvo však vo svojom pokyne upozorňuje, že daňová povinnosť z dôvodu prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby vznikne len v tom prípade, ak sa platba vzťahuje na konkrétnu dodávku tovaru alebo na konkrétne poskytnutie služby.

Toto konštatovanie súvisí s rozsudkom Súdneho dvora EÚ v prípade C-419/02 BUPA Hospitals Ltd, v ktorom britská spoločnosť, ktorá riadila veľký počet súkromných nemocníc, uzatvorila zmluvy s inými spoločnosťami tej istej skupiny na dodávku liekov a protéz v budúcnosti. S cieľom získať prospech z omnoho výhodnejšieho systému DPH boli platby na základe týchto zmlúv uhradené pred dodávkami tovaru a pred nadobudnutím platnosti právnej úpravy, ktorá tento systém menila.

Súdny dvor pripomenul pravidlo, že DPH sa stane splatnou v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo poskytne služba. Možnosť, že sa DPH stane splatnou v prípade preddavkových platieb prijatím platby a vypočíta sa z prijatej čiastky pred tým, ako sa zrealizuje dodávka tovaru alebo poskytnutie služieb, predstavuje výnimku z pravidla a ako taká musí byť vykladaná striktne. Na to, aby sa daň stala splatnou v takejto situácii, je potrebné, aby všetky príslušné prvky budúcej dodávky alebo budúceho poskytnutia služieb boli známe v momente platby, a teda najmä, že v momente vyplatenia preddavku už musia byť tovary a služby presne určené.

V tejto súvislosti Súdny dvor skonštatoval, že „v prípade paušálnych preddavkových platieb, ktoré sú uhradené za tovary uvedené všeobecným spôsobom v zozname, ktorý môže byť kedykoľvek zmenený na základe spoločnej dohody kupujúceho a predávajúceho a z ktorého si kupujúci prípadne môže vyberať jednotlivé položky na základe dohody, ktorú môže v ktoromkoľvek okamihu ukončiť tak, že sa mu vráti celá nepoužitá čiastka preddavkových platieb“, daňová povinnosť prijatím takýchto paušálnych preddavkov nevzniká. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: