Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z 30.10.2014

Sprísnenie sankcií, rozšírenie služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať ERP, virtuálna registračná pokladnica, a ďalšie zmeny, ktoré prináša posledná novela

Dňa 30. októbra 2014 schválil parlament novelu zákona č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov („Zákon“).

Zhrnutie hlavných zmien účinných od 1. apríla 2015 uvádzame nižšie.

Kompetencia certifikácie elektronických registračných pokladníc sa prideľuje Colnému úradu Bratislava, ktorý by mal konať v zmysle príslušných procesných ustanovení Zákona. Podľa Dôvodovej správy by tieto certifikáty mali byť vydávané bezodplatne.

Certifikáty vydané akreditovanou osobou pred 1. aprílom 2015 zostávajú naďalej v platnosti. Súčasne, ak proces certifikácie bol akreditovanou osobou začatý pred 1. aprílom 2015, dokončí sa podľa Zákona účinného do 31. marca 2015.

Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používania elektronickej registračnej pokladnice (uvedené v Prílohe č. 1 Zákona) bol výrazne rozšírený (napr. o taxislužby, právne činnosti, účtovnícke a audítorské činnosti, daňové poradenstvo, činnosti cestovných kancelárií/cestovných agentúr, architektonické činnosti, činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania, a pod.).

Definícia pokladničného dokladu bola doplnená o doklad o vrátení platby za neposkytnutú službu a doklad za vrátené zálohové obaly vyhotovený elektrickou registračnou pokladňou. Pokladničným dokladom je aj doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladňou.

Zaviedla sa možnosť voľby používania elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikatelia budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu, ak počet vydaných pokladničných dokladov nepresiahne v jednom kalendárnom mesiaci počet 1 000 ks. Možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu sa bude vzťahovať na všetky služby uvedené v Prílohe č. 1 Zákona.

Virtuálnou registračnou pokladnicou sa rozumie elektronické prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle, pracujúce prostredníctvom koncového zariadenia. Koncovým zariadením sa rozumie elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov a iných dokladov v zmysle Zákona. Podľa Dôvodovej správy je koncovým zariadením v podstate akýkoľvek počítač, notebook, tablet, či mobilný telefón a tlačiareň.V prípade poruchy koncového zariadenia bude podnikateľ povinný obnoviť jeho prevádzku do 48 hodín od vzniku poruchy.

Tlačiareň komunikujúca s virtuálnou registračnou pokladnicou musí umožňovať vytlačenie tlačových výstupov (napr. pokladničného dokladu, intervalovej uzávierky, prehľadovej uzávierky) čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Virtuálna registračná pokladnica bude podnikateľovi prístupná po registrácii na daňovom úrade. Registráciu bude môcť uskutočniť ktorýkoľvek daňový úrad. Na jedno predajné miesto môže byť vytvorený len jeden prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.

Podnikateľ používajúci virtuálnu registračnú pokladnicu bude môcť vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu. Pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou musí obsahovať povinné náležitosti definované v Zákone a unikátny identifikačný kód vygenerovaný virtuálnou registračnou pokladnicou.

Podnikateľ, ktorý bude používať virtuálnu registračnú pokladnicu, nebude musieť zhotovovať dennú uzávierku.

Možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu sa odsúva najskôr na 1. január 2016 pre tých podnikateľov, ktorým povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (i)vznikla pred 1. januárom 2015 alebo (ii) prvýkrát vznikne v období od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 pri predaji tovaru alebo služby uvedených v Prílohe č. 1 Zákona účinného do 31. marca 2015.

V prípade, že sa prekročí prah 1 000 ks vydaných pokladničných dokladov, Finančné riaditeľstvo ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu tohto prahu. V takom prípade bude podnikateľ povinný začať používať elektronickú registračnú pokladnicu najneskôr v deň nasledujúci po ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice. Opätovné používanie virtuálnej registračnej pokladnice nebude možné.

Novelou sa tiež sprísnili sankcie pre podnikateľov v určitých prípadov a to spôsobom, že ak daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu na mieste, uloží zároveň zákaz predávať tovar alebo službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú / virtuálnu registračnú pokladnicu na predajnom mieste. Zákaz bude platiť od okamihu doručenia rozhodnutia osobe, s ktorou sa spísala zápisnica o porušení Zákona, najviac však na 72 hodín.

V prípade otázok môžete kontaktovať autora článku na e-mailovej adrese bdurajka@kpmg.sk

Na spoločnosť KPMG sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: