Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Úprava základu dane z príjmu PO o neuhradené záväzky

Základ dane sa zvyšuje aj o záväzky splatné pred 31.12.2013 vrátane neuhradenej DPH, o záväzky k neodpisovanému majetku, a aj vtedy, ak sa dlžník s veriteľom dohodli na predĺžení pôvodnej lehoty splatnosti

Finančná správa vydala informáciu k úprave základu dane o neuhradené záväzky v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby.

Zvýšenie základu dane z titulu neuhradeného záväzku (§ 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov)

Daňovník základ dane zistený z výsledku hospodárenia alebo z výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v daňovom priznaní za rok 2014 upraví o výšku záväzku (alebo neuhradenej časti záväzku) prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 ZDP daňovým výdavkom tak, aby zvýšenie základu dane:

  • predstavovalo v úhrne najmenej 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní,
  • predstavovalo v úhrne najmenej 50% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 720 dní,
  • predstavovalo v úhrne najmenej 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.

Uvedené platí aj pre záväzok, ktorý prislúcha k odpisovanému ale aj k neodpisovanému majetku (napr. pozemky), zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo až pri vyradení zo spotreby alebo z používania (napr. predaj). Tiež sa uplatní pre záväzok, ktorý sa účtoval ako zníženie výnosu (príjmu).

Percento zvýšenia základu dane sa počíta z menovitej hodnoty záväzku (podľa zákona o účtovníctve suma, na ktorú záväzok znie) alebo jeho nesplatenej časti, takže základ dane sa zvyšuje aj o neuhradenú DPH vzťahujúcu sa k záväzku.

Nové pravidlá pre úpravu základu dane sa vzťahujú aj na záväzky, ktoré vznikli alebo ktorých splatnosť uplynula do konca roka 2013, ako aj na záväzky, pri ktorých sa dlžník s veriteľom dohodli na predĺžení lehoty splatnosti, pretože pre účely ZDP sa vychádza vždy z pôvodne dohodnutej lehoty splatnosti.

Zvýšenie základu dane daňovník vykoná na r. 180 tlačiva daňového priznania v rámci položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia.

Upozornenie: právnická osoba, ktorej zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ustanovenie § 17 ods. 27 a 32 ZDP v znení účinnom od 1.1.2014 prvýkrát uplatní pri podávaní daňového priznania za hospodársky rok, ktorý skončil v roku 2014.

Príklad č. 1 - záväzky vzniknuté pred 1. januárom 2014

Spoločnosť Alfa s.r.o. eviduje k 31. decembru 2014 nesplatený záväzok A vo výške 5 000 eur za právne služby, ktorého splatnosť uplynula 12. novembra 2011, nesplatený záväzok B vo výške 10 000 eur za kúpu auta, ktorého splatnosť uplynula 5. mája 2012 a nesplatený záväzok C vo výške 20 000 eur za kúpu tovaru, ktorého splatnosť uplynula 12. septembra 2013. Akým spôsobom bude spoločnosť posudzovať tieto záväzky pri podávaní daňového priznania za rok 2014?

Nové pravidlá postupného zahrnovania hodnoty neuhradených záväzkov do základu dane sa vzťahujú aj na záväzky, ktoré vznikli alebo ktorých splatnosť uplynula do konca roka 2013. K 31.12.2014 pri záväzku A uplynulo viac ako 1 080 dní od lehoty splatnosti, a preto spoločnosť zvýši základ dane o 100% hodnoty záväzku A, t.j. 5 000 eur. Pri záväzku B uplynulo viac ako 720 dní ale menej ako 1 080 dní, a preto spoločnosť zvýši základ dane o 50% hodnoty záväzku B, t.j. 5 000 eur. Záväzok C je viac ako 360 dní ale menej ako 720 dní po splatnosti, základ dane sa zvýši o 20% menovitej hodnoty záväzku C, t.j. 4 000 eur. Celkove je spoločnosť povinná zvýšiť základ dane z titulu neuhradených záväzkov o sumu 14 000 eur.

Príklad č. 2 – záväzok z titulu kúpy pozemku

Spoločnosť Beta s.r.o. eviduje k 31. decembru 2014 nesplatený záväzok vo výške 30 000 eur za kúpu pozemku, ktorého splatnosť uplynula 20. októbra 2012. Bude spoločnosť povinná pri podávaní daňového priznania za rok 2014 zvýšiť základ dane z titulu neuhradeného záväzku, aj keď nebol súvzťažne účtovaný do daňových výdavkov?

Povinnosť upraviť základ dane z titulu neuhradeného záväzku sa vzťahuje aj na záväzok, ktorý prislúcha k neodpisovanému majetku, pri ktorom vzniká výdavok až napr. pri jeho predaji. Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2014 zvýši základ dane o 50% menovitej hodnoty nesplateného záväzku, t.j. o 15 000 eur.

Príklad č. 3 – Postupné splácanie záväzku

Spoločnosť Omega s.r.o. eviduje k 31.12.2014 nesplatený záväzok v hodnote 10 000 eur voči svojmu dodávateľovi tovaru, ktorého pôvodná lehota splatnosti uplynula 3. apríla 2013. Dňa 3. marca 2015 spoločnosť uhradí 5 000 eur zo záväzku a 12. augusta 2016 uhradí ďalších 3 000 eur. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane z titulu neuhradeného záväzku v jednotlivých zdaňovacích obdobiach 2014, 2015 a 2016?

Keďže k 31.12.2014 uvedený záväzok bude viac ako 360 dní po lehote splatnosti, spoločnosť zvýši základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2014 o 20% menovitej hodnoty záväzku, t.j. o 2 000 eur.

K 31.12.2015 bude zostatok neuhradeného záväzku vo výške 5 000 eur, ktorý bude viac ako 720 dní a menej ako 1 080 dní po lehote splatnosti, a teda k 31.12.2015 by malo zvýšenie základu dane v úhrne predstavovať 50% hodnoty neuhradenej časti záväzku t.j. 2 500 eur. V predchádzajúcom zdaňovacom období daňovník zvýšil základ dane o 2 000 eur, v zdaňovacom období roku 2015 teda zvýši základ dane o zvyšných 500 eur (aby zvýšenie základu dane v úhrne predstavovalo 2 500 eur).

K 31.12.2016 bude zostatok neuhradeného záväzku vo výške 2 000 eur, ktorý bude viac ako 1 080 dní po lehote splatnosti, a teda k 31.12.2016 by malo zvýšenie základu dane v úhrne predstavovať 100% hodnoty neuhradenej časti záväzku t.j. 2 000 eur. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach daňovník zvýšil základ dane o 2 500 eur, v zdaňovacom období roka 2016 teda zníži základ dane o 500 eur (aby zvýšenie základu dane v úhrne bolo 2 000 eur).

Príklad č. 4 – Hodnota záväzku

Spoločnosť Delta s.r.o. je platiteľom DPH. Zo strany dodávateľa jej boli poskytnuté služby, ktoré spoločnosť zaúčtovala na ťarchu príslušného účtu nákladov vo výške 100 eur a účtu 343 – DPH vo výške 20 eur a v prospech účtu záväzkov vo výške 120 eur. Splatnosť záväzku bola 18.6.2013. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov je uvedený záväzok k 31.12.2014 stále neuhradený. Z akej hodnoty sa počíta % zvýšenia základu dane pre účely § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov?

Percento zvýšenia základu dane sa počíta z menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti. V zmysle zákona o účtovníctve sa menovitou hodnotou záväzku rozumie suma, na ktorú záväzok znie. To znamená, že 20% zvýšenie základu dane sa počíta z menovitej hodnoty záväzku vo výške 120 eur, k 31.12.2014 spoločnosť z titulu uvedeného nesplateného záväzku zvýši základ dane o 24 eur.

Lehota sa počíta vždy od pôvodne dohodnutej lehoty splatnosti, na účely tohto ustanovenia dohodnutú lehotu splatnosti nie je možné predĺžiť.

Upozornenie: uvedený princíp sa uplatňoval aj pred 1.1.2014.

Príklad č. 5 – Predĺženie lehoty splatnosti záväzku

Spoločnosť Gama s.r.o. eviduje k 31. decembru 2014 nesplatený záväzok vo výške 20 000 eur za dodanie služieb, ktorého pôvodná lehota splatnosti uplynula 12. novembra 2013. V januári 2014 sa s dodávateľom dohodol na predĺžení lehoty splatnosti do 12. novembra 2014. Je spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2014 povinná zvýšiť základ dane z titulu neuhradeného záväzku?

Áno, spoločnosť je povinná zvýšiť základ dane o 20% menovitej hodnoty nesplateného záväzku t.j. o 4 000 eur. Pre účely ZDP sa vychádza vždy z pôvodne dohodnutej lehoty splatnosti, ktorú nemožno na tieto účely predĺžiť ani vtedy, keď sa dodávateľ s odberateľom na predĺžení lehoty splatnosti dohodne.

Daňovníci, na ktorých sa povinnosť úpravy základu dane z titulu neuhradených záväzkov nevzťahuje

Zdanenie nesplatených záväzkov sa nevzťahuje na daňovníka zriadeného podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz.

Splatenie a odpis záväzku (§ 17 ods. 32 zákona o dani z príjmov)

Ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený z titulu neuhradených záväzkov podľa § 17 ods. 27 ZDP:

  • o 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený,
  • dôjde k premlčaniu alebo zániku tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku zaúčtovaného výnosu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o výnose účtuje.

Zníženie základu dane daňovník vykoná na r. 290 tlačiva daňového priznania v rámci položiek znižujúcich výsledok hospodárenia.

Príklad č. 6 – Odpustenie záväzku

Spoločnosť Beta s.r.o. eviduje k 31.12.2014 záväzok vo výške 5 000 eur za dodané služby, ktorý je viac ako 720 dní a menej ako 1 080 dní po lehote splatnosti. Za zdaňovacie obdobie roka 2014 spoločnosť zvýši základ dane o 50% menovitej hodnoty záväzku t.j. 2 500 eur. V roku 2015 dôjde k odpusteniu záväzku v plnej výške. Ako bude daňovník upravovať základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2015?

Odpustenie záväzku daňovník účtuje na príslušný účet ostatných výnosov, ktorý prechádza do základu dane cez riadok 100 daňového priznania. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť v predchádzajúcom zdaňovacom období už zvýšila základ dane z titulu neuhradeného záväzku o 50% menovitej hodnoty záväzku t.j. o 2 500 eur, v zdaňovacom období 2015 o túto sumu základ dane zníži.

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: