Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Informácia o spôsobe opravy chyby v podanom dodatočnom kontrolnom výkaze DPH

Nesprávne uvedenie jednej transakcie spôsobí, že nespracovateľný bude celý dodatočný kontrolný výkaz

Finančné riaditeľstvo SR popisuje a vysvetľuje pomocou praktických príkladov prípad, kde platiteľ DPH v dodatočnom kontrolnom výkaze urobil chybu s označením „neexistuje transakcia na zrušenie“ (chyba číslo 4001).

Uvedené označenie znamená, že platiteľ v podanom dodatočnom kontrolnom výkaze DPH kódom 1 uviedol transakcie na zrušenie, ale v predchádzajúcich platných kontrolných výkazoch DPH sa transakcie s takýmito údajmi nenachádzajú alebo sa platiteľ pomýlil a v dodatočnom kontrolnom výkaze neuviedol presne tie isté údaje ako v kolónkach príslušného riadku podaného kontrolného výkazu. Z uvedeného dôvodu sa predmetná transakcia s kódom opravy číslo 1 nespáruje s údajmi z predchádzajúcich kontrolných výkazov a celý dodatočný kontrolný výkaz je nespracovateľný, t. j. ani tie transakcie, ktoré boli uvedené správne, nebudú spracované. Preto je potrebné podať opätovne dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom budú chybné údaje opravené.

Nedostatky je platiteľ DPH povinný odstrániť podaním dodatočného kontrolného výkazu do 5 pracovných dní od doručenia výzvy od správcu dane.

V prípade otázok môžete kontaktovať autorku článku na idvorakova@deloitteCE.com.  

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: