Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Oznámenie o novele ZDP v oblasti medzinárodných daňových vzťahov

Zhrnutie zmien, ktoré prináša októbrová novela zákona o dani z príjmov

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo v decembri 2014 oznámenie o novele ZDP, v ktorom sa zameriava na oblasti medzinárodných daňových vzťahov, konkrétne na:

Úpravu podmienok zdaniteľnosti a spôsobu zdaňovania príjmov nerezidentov zo služieb – § 16 ods. 1 písm. c), § 43 ods. 2 ZDP.

Ak služby nie sú poskytované na území SR, príjmy zo služieb nerezidenta nie sú predmetom dane z príjmov tohto daňovníka na území SR. Ak sú služby nerezidenta poskytované na území SR, daňová povinnosť sa považuje za splnenú vykonaním zrážky dane podľa § 43 prostredníctvom platiteľa dane (osoby platiacej za tieto služby).

Zavedenie pravidiel transferového oceňovania pre vzájomné obchodné vzťahy tuzemských závislých osôb a zmena formy povolenia korešpondujúcej úpravy základu dane správcom dane – § 17 ods. 5, § 17 ods. 6, a § 18 ZDP.

Pravidlá transferového oceňovania zavedené aj pre tuzemské závislé osoby sa v prípade týchto osôb použijú za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2015.

Podmienenie daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) vzťahujúcich sa k príjmom „vyplácaných“ daňovníkom nezmluvných štátov – § 17 ods. 19 písm. e) ZDP.

Náklady vzťahujúce sa na úhradu príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR (§ 16 ods. 1) a vyplácaných daňovníkovi tzv. nezmluvného štátu môžu byť považované za daňový náklad až po ich zaplatení a po splnení oznamovacej povinnosti podľa § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 ZDP, ak mu takáto povinnosť vznikla (t. j. na účely daňovej uznateľnosti musia byť splnené obe podmienky súčasne).

Obmedzenie daňovej uznateľnosti úrokov z úverov a pôžičiek medzi závislými osobami – zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie – § 21a ZDP.

Na účely zamedzenia obchádzania tohto obmedzenia v prípadoch tzv. back-to-back úverov, t. j. ak veriteľ nie je priamo vo vzťahu k dlžníkovi závislou osobou, avšak tento veriteľ súčasne sám prijme priamo súvisiaci úver od osoby závislej vo vzťahu k dlžníkovi, na účely tohto uplatnenia pravidiel nízkej kapitalizácie sa tento veriteľ považuje vo vzťahu k dlžníkovi za závislú osobu.

Zavedené pravidlá nízkej kapitalizácie sa vzťahujú nielen na právnické osoby, ktoré sú daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ale aj na právnické osoby s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentov) so stálou prevádzkarňou na území SR.

V prípade otázok môžete kontaktovať autorku článku na vmortanikova@deloitteCE.com.  

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: