Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Zdaňovanie nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi

Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov na osobnú potrebu zamestnávateľa s účinnosťou od 1. januára 2015

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sú príjmami zo závislej činnosti (bez ohľadu na ich právny dôvod) pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru zamestnancovi od zamestnávateľa. Súčasťou príjmu zo závislej činnosti sú teda aj rôzne plnenia poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktoré môžu mať peňažnú alebo nepeňažnú podobu.

Zamestnávateľ poskytuje tieto plnenia z rôznych zdrojov:

  • z výdavkov (nákladov),
  • zo zisku,
  • zo sociálneho fondu.

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi sa oceňuje cenou bežne používanou v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia. Pod cenou bežne používanou sa rozumie trhová cena, za ktorú možno danú službu, tovar alebo iné plnenie obstarať. Je potrebné individuálne skúmanie, či konkrétne plnenie zamestnávateľa je zdaniteľným príjmom. Ak takýto príjem nie je oslobodený od dane, alebo vylúčený z predmetu dane, zamestnávateľ je povinný zdaniť takýto príjem podľa § 35 ZDP.

Zdanené nepeňažné plnenie, ktoré zamestnávateľ poskytol zamestnancovi, sa považuje za daňový výdavok zamestnávateľa podľa § 19 ods. 1 a ods. 2 písm. c) bod 7 ZDP.

S účinnosťou od roku 2015 upravuje ZDP v § 19 ods. 2 písm. t) obmedzenie výdavkov (nákladov) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku s tým, že tieto výdavky sa uplatnia:

  1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
  2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Uvedené sa nevzťahuje na výdavky na osobnú potrebu, výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami a na zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP (zdanenie nepeňažného príjmu zamestnanca z dôvodu používania motorového vozidla zamestnanca na služobné a súkromné účely).

Bez ohľadu na to, akým spôsobom si zamestnávateľ uplatní daňové výdavky (náklady), zdaniteľným príjmom zamestnanca je hodnota skutočne poskytnutého plnenia.

V prípade otázok môžete kontaktovať autorku článku na vmortanikova@deloitteCE.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: