Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Informácia Finančného riaditeľstva SR k uplatneniu daňových strát

Štvorročné obdobie na uplatnenie daňových strát z rokov 2010 – 2013 začína v roku 2014, táto informácia však nie je právne záväzná

Na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR (FR SR) bola zverejnená Informácia k možnosti uplatnenia daňových strát podľa nových pravidiel účinných od 1. januára 2014, resp. 1. januára 2015. Tieto nové pravidlá boli zavedené v znení § 30 a § 52 zákona ods. 4 zákona o dani z príjmov.

V niektorých situáciách vznikla nejasnosť týkajúca sa výkladu týchto ustanovení. Informácia FR SR prináša výklad príslušných ustanovení aj pre takéto nejasné situácie.

Zo znenia zákona nebolo zrejmé, kedy sa začína štvorročné obdobie na uplatnenie daňových strát vykázaných v rokoch 2010 – 2013 (či v roku 2014, alebo v ktoromkoľvek neskoršom roku). Podľa Informácie FR SR je rok 2014 prvým rokom tohto štvorročného obdobia u daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. V prípade hospodárskeho roka iného ako kalendárny rok je prvým týmto zdaňovacím obdobím to, ktoré sa začalo v roku 2014.

V súvislosti s odpočítaním daňových strát v prípade spoločností, ktoré majú hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, vznikala aj ďalšia neistota. Zo znenia zákonnej úpravy nie je zrejmé, aké daňové straty (ak vôbec) sa mohli/môžu odpočítať v rámci hospodárskeho roka, ktorý sa začal v roku 2013 a skončil sa v roku 2014. Z Informácie FR SR vyplýva, že v rámci tohto zdaňovacieho obdobia je/bolo možné odpočítať daňové straty vykázané v predchádzajúcich rokoch, a to bez obmedzení, ktoré priniesla právna úprava účinná od 1. januára 2014. Následne hospodársky rok, ktorý sa začal v roku 2014, je prvý zo štyroch zdaňovacích období na uplatnenie zostatku týchto strát.

Hoci možno predpokladať, že daňová správa bude postupovať v zmysle Informácie FR SR, chceli by sme upozorniť, že táto informácia nie je právne záväzná. Daňovníkom, ktorí by mohli mať výhody z odlišnej interpretácie príslušných ustanovení (napr. možnosť neskoršieho odpočtu daňových strát), odporúčame túto tému preskúmať podrobnejšie.

V prípade otázok môžete kontaktovať autora článku na frantisek.csefalvay@sk.ey.com.

Na spoločnosť EY sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: