Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Daňová uznateľnosť odpisu pohľadávky voči dlžníkom v konkurze

Pohľadávku možno ako daňový výdavok odpísať aj vtedy, ak bola do konkurzu prihlásená neskôr ako v základnej 45 dňovej lehote, a v určitých prípadoch aj vtedy, ak do konkurzu nebola prihlásená vôbec. Nový metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR.

Finančné riaditeľstvo SR vydalo nový metodický pokyn k posudzovaniu odpisu pohľadávky ako daňového výdavku podľa zákona o dani z príjmov (ZDP). Jeho cieľom je zabezpečiť jednotný postup pri posudzovaní zaúčtovaného odpisu pohľadávky za daňový výdavok. Dokument vysvetľuje okrem iného aj odpis pohľadávky podľa

  • § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP, t.j. v situácii, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka alebo konkurzné konanie zastavil z dôvodu nedostatku majetku.
  • § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 ZDP, t.j. ak to vyplýva z výsledku konkurzného alebo reštrukturalizačného konania

Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP

Finančné riaditeľstvo v metodickom pokyne vysvetľuje, že daňovník môže svoju pohľadávku odpísať ako daňový výdavok aj v prípade, ak svoju pohľadávku prihlási  neskôr ako v základnej 45 dňovej lehote na prihlasovanie pohľadávok stanovenú v § 28 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, a to z toho dôvodu, že vzhľadom na zmenu v § 28 zákona o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 01. 01. 2012 môže veriteľ prihlasovať pohľadávky počas celého obdobia trvania konkurzu, a preto aj na daňové účely sa akceptuje prihlásenie pohľadávky podané počas celého tohto obdobia, t. j. aj po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote.

(Poznámka: podľa zákona o konkurze a vyrovnaní ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr ako v 45 dňovej lehote, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.)

Finančné riaditeľstvo tiež pripomína, že odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP môže vykonať aj daňovník, ktorý neprihlásil svoju pohľadávku do konkurzu, a to v prípadoch, keď existuje právoplatné uznesenie súdu o:

  • zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona o konkurze a vyrovnaní, alebo
  • zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate podľa § 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Ak napríklad daňovník v máji 2012 v Obchodnom vestníku zistil, že konkurz na jeho dlžníka bol právoplatne zrušený 8.5.2012 pre nedostatok majetku podľa § 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pretože súd skonštatoval, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, na základe tohto dokladu daňovník v mesiaci máj 2012 odpíše pohľadávku, čo bude zároveň daňovo uznaným nákladom podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP.

Finančné riaditeľstvo však upozorňuje, že vzhľadom na to, že zastavenie konkurzného konania, zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu ako aj zrušenie konkurzu môže súd vykonať aj z iných dôvodov ako dôvodov uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP, je potrebné vo výroku uznesenia súdu preskúmať právny predpis, podľa ktorého bolo uznesenie vydané a tiež odôvodnenie vydaného uznesenia, pretože daňovo účinný odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP je možný len v prípadoch, ktoré sú tu taxatívne uvedené.

Pre úplnosť uvádzame prípady, v ktorých je podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP možné pohľadávku uznať za daňový výdavok. Odpis pohľadávky daňovník preukazuje:

  • právoplatným uznesením súdu o tom, že podľa § 20 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii súd konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastavil. Súd tak urobí po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu a zistil, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu. Táto situácia nastáva skôr, ako je na majetok dlžníka vyhlásený konkurz. Účinky začatia konkurzného konania zanikajú až zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku podľa § 20 ods. 5 zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
  • právoplatným uznesením súdu podľa § 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak súd zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku podľa § 102 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
  • právoplatným uznesením súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa § 13 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní. Odpis pohľadávok zahrnutých do daňových výdavkov sa týka konkurzov vyhlásených alebo povolených pred 1.1.2006;
  • právoplatným uznesením súdu o tom, že súd zrušil konkurz podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona o konkurze a vyrovnaní z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty. Odpis pohľadávok zahrnutých do daňových výdavkov sa týka konkurzov vyhlásených alebo povolených pred 01. 01. 2006.

Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP môže vykonať aj daňovník, ktorý neprihlásil svoju pohľadávku do konkurzu, a to v prípadoch, keď existuje právoplatné uznesenie súdu o:

  • zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona o konkurze a vyrovnaní, alebo
  • zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate podľa § 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 ZDP

§ 19 ods. 2 písm. h) bod 2 ZDP sa týka situácií, keď správca po skončení konkurzu vypracuje konečný rozvrh výťažku, ktorého návrh zverejní v Obchodnom vestníku spolu s lehotou na schválenie a doručí ho tiež členom veriteľského výboru.

Ak výsledkom právoplatného uznesenia súdu je, že konkurzné konanie skončilo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhového výťažku a pohľadávka daňového subjektu nebola uhradená vôbec alebo bola z nej uhradená iba časť, daňovník celú hodnotu pohľadávky alebo jej neuhradenú časť odpíše, čo bude zároveň daňovo uznaným nákladom. Podmienkou však je, že daňový subjekt mal svoju pohľadávku riadne prihlásenú do konkurzného konania, pretože ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 ZDP nedáva možnosť uznať za daňový náklad odpis pohľadávky neprihlásenej do konkurzu, tak ako je to uvedené v bode 1 tohto ustanovenia ZDP. Vzhľadom na zmenu v § 28 zákona o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 01. 01. 2012 môže veriteľ prihlasovať pohľadávky počas celého obdobia trvania konkurzu, a preto sa aj na daňové účely akceptuje prihlásenie pohľadávky podané počas celého tohto obdobia, t. j. aj po základnej, 45 dňovej prihlasovacej lehote.

Zverejnením oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku zanikajú účinky konkurzu, ako aj funkcia veriteľského výboru a konečný rozvrh výťažku možno považovať za definitívny na účely odpisu pohľadávky do daňových výdavkov.

Metodický pokyn sa ďalej zaoberá tvorbou opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a odpisom pohľadávky podľa ďalších ustanovení ZDP. 

Tento článok sa páči

3

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: