Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Zmeny v transferovom oceňovaní od roku 2015 zužujú možnosti daňovej optimalizácie

Finančná správa si posvieti na nastavenie cien pri transakciách v rámci tuzemských skupín a prepojených osôb

Októbrová novela zákona o dani z príjmov (ZDP) prináša rozšírením požiadaviek transferového oceňovania na tuzemské závislé osoby dve dôležité zmeny:

  1. Sťažuje možnosti daňovej optimalizácie presúvaním zisku v rámci tuzemských skupín a prepojených subjektov a otvára priestor pre dôraznejšiu kontrolu tuzemských transakcií zo strany daňových úradov, ktoré mohli byť doteraz mimo ich hlavného záujmu.
  2. Dodatočnú administratívnu záťaž – transferovú dokumentáciu bude potrebné vyhotoviť aj k transakciám s tuzemskými závislými osobami.

Rozšírenie na tuzemské osoby sa prvý krát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.

Novela ZDP zužuje možnosti daňovej optimalizácie aj v ďalších oblastiach dane z príjmov, viď článok: Zmeny v dani z príjmov 2015 – praktické dopady na firmy

Presúvanie zisku medzi tuzemskými subjektmi

Daňové orgány mohli podľa Michala Antalu, odborníka spoločnosti Deloitte na oblasť transferového oceňovania, netrhové transferové ceny medzi tuzemskými závislými subjektmi napadnúť aj podľa doteraz platnej legislatívy, novela ZDP však túto problematiku jednoznačne definuje a dá sa predpokladať, že daňové úrady zintenzívnia kontrolu transferových cien v tuzemských skupinách, pričom sa zamerajú najmä na tie prepojené subjekty, ktoré sú stratové.

Daňové orgány sa doteraz mohli napríklad odvolať na § 3 odsek 6 daňového poriadku, podľa ktorého sa na právne úkony, ktorých účelom je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie daňového zvýhodnenia neprihliada.

Kontrola transferových cien sa však doteraz zameriavala primárne na transakcie so zahraničnými závislými osobami, pričom záujem Finančnej správy o túto oblasť v posledných rokoch rapídne vzrástol. Kým pred dvomi rokmi sa transferovým cenám venovalo na Slovensku iba 9 zamestnancov Finančnej správy, dnes ich je vyše 50 a Finančná správa plánuje tento počet zvýšiť. Po novom sa dá očakávať, že Finančná správa tieto zdroje nasadí aj na kontrolu tuzemských skupín a závislých subjektov.

Súvisiaci článok: Daňové kontroly transferových cien na Slovensku

Transferové ceny môžu daňové orgány kontrolovať nielen medzi majetkovo alebo personálne prepojenými právnickými osobami, ale napr. aj medzi spoločníkom a jeho eseročkou, ktorej prenajíma auto či nehnuteľnosť, alebo od ktorej čerpá pôžičku. Primeranosť tuzemských transferových cien budú kontrolovať podľa ustanovení § 18 ZDP a v prípade nezrovnalostí budú môcť daňový základ tuzemských závislých osôb upraviť, napr. znížiť daňovú stratu jedného subjektu, korešpondenčnou úpravou zvýšiť a dodaniť zdaniteľný zisk u závislej osoby a uplatniť až 10 % penále z dodatočne vymeranej dane.

Dokumentácia k transferovým cenám

Spoločnosti budú musieť vypracovať dokumentáciu k transferovým cenám aj k transakciám s tuzemskými závislými osobami, pričom by mali postupovať podľa Usmernenia Ministerstva financií z augusta minulého roku, ktoré vymedzuje obsah dokumentácie (skrátená / základná / úplná dokumentácia - zhrnutie tu, usmernenie MF tu).

Spoločnosti musia dokumentáciu každoročne aktualizovať, a to aj vtedy, ak v nedôjde k zmene v ocenení alebo povahy a rozsahu dokumentovaných transakcií.  

Daňové subjekty majú na predloženie dokumentácie 15 dní odo dňa doručenia výzvy, v prípade  nepredloženia im hrozí pokuta do výšky 3 tis. eur. Dôsledky absentujúcej dokumentácie však môžu byť horšie, pretože počas daňovej kontroly je na kontrolovanej spoločnosti, aby daňovým orgánom dokázala súlad s princípom nezávislého vzťahu, a ak ho nepreukáže, vystavuje sa riziku penalizácie. Ak nemá spracovanú dokumentáciu, je pravdepodobné, že dokazovanie bude ťažšie, alebo prinajmenšom časovo náročnejšie.

Dôsledky pre spoločnosti

Spoločnosti by mali včas identifikovať všetky významné transakcie so slovenskými závislými osobami, posúdiť, či sú transferové ceny v súlade s princípom nezávislého vzťahu a pripraviť si podklady, ktorými túto skutočnosť preukážu. Nemali by zabúdať ani na bezodplatné vzťahy so spriaznenou osobou, napr. prenájom nehnuteľnosti alebo výkon administratívnych služieb ústredia pre dcérske spoločnosti, a na veľké jednorazové transakcie, ako odpredaj nehnuteľnosti alebo technológií.

Riziko daňovej kontroly bude vyššie, ak je niektorá z prepojených spoločností v daňovej strate a ostatné subjekty vykazujú kladný daňový základ, a ak medzi prepojenými osobami existujú významné vzájomné transakcie.  

Daňové orgány dnes akceptujú aj to, ak sa transakcie na konci zdaňovacieho obdobia spätne upravia koncoročnou úpravou – napr. jednorazovou fakturáciou, ktorá zabezpečí primerané rozdelenie zisku, táto možnosť by však mala byť zakotvená v zmluve so závislou osobou.

V prípade otázok k transferovému oceňovaniu alebo príprave dokumentácie môžete kontaktovať Michala Antalu z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte na mantala@deloittece.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: