Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Zmeny v pravidlách transferového oceňovania na Slovensku

Nové dokumentačné požiadavky, rozšírenie požiadaviek na transferové oceňovanie na domáce transakcie, aktuálne skúsenosti s daňovými kontrolami zameranými na transferové oceňovanie

Ministerstvo financií SR nedávno vydalo nové usmernenie č. MF/8120/2012-721 o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania (ďalej len „usmernenie“), ktoré prináša zmeny pre väčšinu daňovníkov. Ďalšie zmeny v oblasti transferového oceňovania navrhuje vláda SR v rámci návrhu novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“).

Okrem prehľadu legislatívneho vývoja sa s vami chceme podeliť aj s našimi nedávnymi skúsenosťami z oblasti daňových kontrol zameraných na oblasť transferového oceňovania na Slovensku.

Nové dokumentačné požiadavky

Obsah dokumentácie

Z predošlého usmernenia vydaného v roku 2009 väčšine daňovníkov nebolo zrejmé, čo všetko je potrebné uvádzať v dokumentáciách k transferovému oceňovaniu. Nové usmernenie jasne stanovuje minimálne požiadavky na rozsah dokumentácie pre všetkých daňovníkov. Usmernenie definuje tri kategórie dokumentácií:

1. Úplná dokumentácia

 • Povinná pre „veľkých“ daňovníkov vykazujúcich výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve) a daňovníkov uskutočňujúcich transakcie so závislými osobami z nezmluvných štátov*. Úplná dokumentácia sa vyžaduje aj na účely odsúhlasenia metódy transferového ocenenia a/alebo na korešpondujúcu úpravu základu dane závislej osoby.
 • Zodpovedá predchádzajúcim požiadavkám na daňovníkov vykazujúcich výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.
 • Úplná dokumentácia musí preukázať, že transakcie daňovníka so závislými osobami sú ocenené v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

2. Základná dokumentácia

 • Vedená daňovníkmi, ktorí nespadajú do kategórií pre úplnú alebo skrátenú dokumentáciu (popísaných v bodoch 1 a 3).
 • Základná dokumentácia vyžaduje nasledujúci obsah:
  • informácie o skupine, v ktorej daňovník pôsobí,
  • všeobecný popis funkcií a rizík v skupine,
  • všeobecné informácie o daňovníkovi,
  • popis podnikateľskej činnosti daňovníka,
  • identifikáciu priemyselného odvetvia, v ktorom pôsobí,
  • všeobecný popis funkcií a rizík daňovníka,
  • popis transakcií so závislými stranami vrátane ich peňažnej hodnoty,
  • popis metód transferového oceňovania použitých daňovníkom v transakciách so závislými stranami.
 • Základná dokumentácia nevyžaduje preukazovanie súladu s princípom nezávislého vzťahu, t. j. analýza porovnateľnosti sa výslovne nevyžaduje v obsahu dokumentácie.

3. Skrátená dokumentácia

 • Vedená fyzickými osobami a daňovníkmi spĺňajúcimi kritériá pre mikro účtovné jednotky podľa zákona o účtovníctve.
 • Zodpovedá rozsahu uverejnenia transakcií so závislými stranami v Poznámkach k účtovnej závierke.

Zoskupovanie transakcií

Usmernenie povoľuje zoskupovanie (agregáciu) viacerých kontrolovaných transakcií pre účely dokumentácie k transferovému oceňovaniu. Takéto zoskupenie sa však môže uplatniť len v prípade transakcií s tou istou závislou stranou a musí byť zdôvodnené v dokumentácii. Napríklad nákupy od závislej strany A nemôžu byť agregované s predajmi závislej strane B.

Aktualizácia dokumentácie na ročnej báze

Usmernenie zavádza povinnosť každoročne aktualizovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, a to aj v prípade, ak nenastanú podstatné zmeny v ocenení dokumentovaných transakcií alebo obchodných okolnostiach.

Účinnosť zmien

Usmernenie vydané 20. augusta 2014 vstupuje do platnosti okamžite pre zdaňovacie obdobia začínajúce sa 1. januárom 2014 a neskôr.

Dokumentácia za predchádzajúce roky

Nové usmernenie definuje aj dokumentačné požiadavky pre zdaňovacie obdobia začínajúce sa pred 1. januárom 2014. Pre daňovníkov povinných vykazovať výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo nenastávajú z tohto hľadiska žiadne zmeny.

Dokumentácie ostatných daňovníkov za obdobia začínajúce sa pred 1. januárom 2014 musia obsahovať stručný prehľad kontrolovaných transakcií daňovníka, objemy transakcií, typy kontrolovaných transakcií a použité ceny.

Transferové oceňovanie domácich transakcií

Na základe navrhovanej novely zákona o dani z príjmov sa pravidlá transferového oceňovania vrátane požiadaviek na dokumentáciu k transferovému oceňovaniu navrhujú rozšíriť aj na transakcie medzi slovenskými spriaznenými osobami. Novela by mala v prípade schválenia vstúpiť do platnosti 1. januára 2015.

V súvislosti s touto zmenou odporúčame prehodnotiť existujúce domáce transakcie so závislými stranami, ako aj potenciálne dosiaľ neevidované transakcie (s nulovým ocenením) ako napríklad podporné služby alebo zdieľanie zdrojov v rámci skupiny.

Daňové kontroly zamerané na transferové oceňovanie

S ohľadom na novozavedené dokumentačné požiadavky by sa mohlo zdať, že pozornosť slovenských daňových úradov sa zameriava prevažne na kontrolovanie najväčších daňových subjektov. Realita je však iná. V priebehu posledného roka bolo otvorených viacero daňových kontrol zameraných na oblasť transferového oceňovania, z ktorých väčšina sa týkala spoločností nespadajúcich do kategórie „úplných“ dokumentačných požiadaviek.

Napriek stanoveným minimálnym požiadavkám na obsah dokumentácie daňové úrady môžu vyžadovať, a v praxi skutočne vyžadujú, od daňovníka preukázanie súladu oceňovania s princípom nezávislého vzťahu. V priebehu posledného roka si slovenské daňové úrady vypracovali štandardizované otázky a informačné požiadavky, ktoré často prekračujú usmernením požadovaný obsah dokumentácie k transferovému oceňovaniu.

Daňovníci by mali mať na pamäti, že dôkazné bremeno je na ich pleciach počas celého procesu daňovej kontroly. Ak daňovník nepreukáže súlad s princípom nezávislého vzťahu, prenecháva daňovému úradu priestor na odlišné stanovenie trhových cien. Od tohto momentu sa výrazne sťažuje pozícia daňovníka na obhájenie pôvodného ocenenia.

Čo ostáva nezmenené, je vysoká časová náročnosť daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie tak pre daňovníkov, ako aj pre daňové úrady. Aj keď odhliadneme od extrémnych prípadov, jednoročná lehota na ukončenie daňovej kontroly sa často javí ako nedostatočná pre daňové úrady na zhromaždenie všetkých potrebných informácií a vytvorenie záveru z kontroly, a to aj v prípade predloženia dokumentácie na začiatku kontroly. Kým oficiálna pokuta za chýbajúcu dokumentáciu je len do výšky 3-tisíc eur, skutočný postih je oveľa vážnejší: dlhšia daňová kontrola a zvýšená pravdepodobnosť následného sporu.

Ostáva len dúfať, že nové dokumentačné požiadavky prinesú efektívnejšie daňové kontroly zamerané na oblasť transferového oceňovania a zníženie záťaže pre tých daňovníkov, ktorí nastavili svoje ceny v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

* Krajiny, ktoré neuzatvorili medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií so Slovenskou republikou. Zoznam krajín, ktoré takéto zmluvy uzavreli, je verejne dostupný na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V prípade otázok môžete kontaktovať autora článku na frantisek.csefalvay@sk.ey.com.

Na spoločnosť EY sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: