Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Daňové kontroly transferových cien na Slovensku

Súčasná prax, metódy a postupy finančnej správy pri kontrole transferových cien

Posledná novela zákona o dani z príjmov rozširuje požiadavky transferového oceňovania aj na tuzemské závislé osoby a slovenské podniky sa tak s daňovými kontrolami zameranými na túto oblasť budú stretávať častejšie. Spoločnosť EY vo svojom prieskume „2014 global transfer pricing tax authority survey“ zosumarizovala aktuálnu prax a postupy daňových orgánov pri kontrole transferových cien vo viac ako 50 krajinách, nižšie uvádzame zistenia týkajúce sa Slovenska.

Zdroje vyčlenené Finančnou správou pre oblasť transferového oceňovania

Daňové úrady zvyčajne neskúmajú transferové ceny samostatne, ale ako súčasť kontroly dane z príjmu. Transferové ceny môže kontrolovať ktorýkoľvek daňový kontrolór, ktorý zistí, že daňový subjekt realizuje transakcie so závislými osobami, a môže sa pritom obrátiť na odborníkov na Finančnom riaditeľstve so žiadosťou o metodickú podporu.

Finančné riaditeľstvo vytvorilo oddelenie, ktoré sa venuje kontrole medzinárodného zdaňovania vrátane transferových cien. V prípade potreby sa môžu títo zamestnanci zúčastniť daňovej kontroly, ktorú uskutočňujú lokálne daňové úrady. Finančná správa na Slovensku v súčasnosti zamestnáva 52 odborníkov na oblasť transferových cien, z čoho 44 sú daňoví kontrolóri pôsobiaci v teréne a zvyšní 8 zamestnanci poskytujú metodickú podporu. Pred dvomi rokmi sa transferovým cenám venovalo spolu iba 9 zamestnancov. Počas nasledujúcich dvoch rokov sa má ich počet ďalej zvyšovať.

Finančná správa pri skúmaní transferových cien spolupracuje s inými inštitúciami, ako sú obchodné komory, NBS, Úrad priemyselného vlastníctva, či Ministerstvo hospodárstva. Iniciatíva OECD zameraná na boj proti daňovým únikom (plán BEPS) pravdepodobne povedie v blízkej budúcnosti k ďalšiemu navyšovaniu zdrojov Finančnej správy určených na kontrolu medzinárodného zdaňovania.

Zameranie daňových kontrol podľa odvetvia, krajín a druhu transakcie

Kontroly transferových cien sú v súčasnosti zamerané na podniky z automobilového odvetvia, spotrebných produktov, telekomunikácií a farmaceutického odvetvia. Finančná správa príležitostne zoznam odvetví reviduje, pričom si odvetvia vyberá najmä podľa ich veľkosti a ziskovosti.

Finančná správa ani Ministerstvo financií síce nepoužívajú legislatívne nariadenia, ktorými by určovali krajiny, na ktoré sa majú daňové kontroly zamerať, v praxi však skúmajú transakcie s krajinami, s ktorými daňový subjekt realizuje najviac transakcií, a ďalej krajiny s nízkym daňovým zaťažením alebo krajiny, ktorých daňový systém je všeobecne využívaný na daňovú optimalizáciu. Z aktuálne prebiehajúcich daňových kontrol skúmajú kontrolóri najmä transakcie so závislými osobami z Nemecka, Rakúska, Česka a Holandska.

Čo sa týka druhu transakcií, daňové kontroly sa zameriavajú najmú na vnútroskupinové služby (40 % aktuálne prebiehajúcich kontrol), predaj tovaru (30 %), transfer nehmotných aktív (licencie a pod. - 10 %), finančné transakcie (10 %) a transakcie súvisiace s reštrukturalizáciou podnikových aktivít (10 %).

Úspešnosť daňových kontrol vyhodnocuje finančná správa podľa toho, v koľkých prípadoch viedla kontrola k úprave základu dane a tiež podľa toho, v koľkých prípadoch zostala táto úprava zachovaná po odvolaní zo strany daňového subjektu. Percento úspešnosti nie je zverejňované.

Výber kontrolovaných subjektov a metód transferového oceňovania

Pri výbere daňových subjektov pre kontrolu transferových cien berú daňové úrady do úvahy najmä ziskovosť, nedávne reštrukturalizačné aktivity, hodnotenie rizikovosti daňového subjektu, rozsah a povahu transakcií so závislými osobami, a štandardný cyklus daňových kontrol. Iniciatíva na kontroly transferových cien vychádza jednak z Finančného riaditeľstva, ako aj z rozhodnutia lokálnych daňových úradov.

Kontroly transferových cien nemusia byť spojené s kontrolou nepriamych daní, a daňové úrady nemajú formálne inštrukcie, aby daňové subjekty používali pre daň z príjmu a nepriame dane rovnaké (transferové) ceny.

Čo sa týka údajov o porovnateľných transakciách, slovenské úrady preferujú používanie lokálnych transakcií, ale akceptujú aj transakcie z okolitých stredoeurópskych štátov (V4, Rakúsko), pričom kvalita údajov je dôležitejšia ako ich kvantita. Daňové úrady kladú dôraz na to, aby si mohli overiť, či sú používané transakcie skutočne porovnateľné (napr. vyhľadávaním údajov o subjektoch a transakciách na internete). Požadujú, aby daňové subjekty predložili porovnateľné transakcie za niekoľko rokov (3 až 5), a aby na ne v prípade potreby aplikovali rôzne úpravy. Spôsob, akým sa určuje rozsah primeraných trhových cien, primeraná ziskovosť či používanie váženého alebo jednoduchého priemeru závisí od individuálnej situácie.

Zákon o dani z príjmov od 1.1.2014 odstránil dovtedy preferované používanie tradičných transakčných metód pred transakčnými ziskovými metódami, daňové úrady napriek tomu uprednostňujú tradičné transakčné metódy, najmä v situáciách, keď je možné s rovnakou spoľahlivosťou použiť oba druhy metód. Na druhej strane v odôvodnených prípadoch umožňujú použiť aj iné metódy, ako metódy definované v zákone o dani z príjmov, pokiaľ sú založené na princípe nezávislého vzťahu (viď metodickýpokyn Finančného riaditeľstva k aplikácii metód transferového oceňovania).

Daňové úrady vydávajú aj tzv. rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia, v ktorom daňovému subjektu za poplatok odsúhlasia použitie konkrétnej metódy ocenenia. Vydanie rozhodnutia trvá v priemere jeden rok, je to však najmä kvôli tomu, že daňové subjekty neposkytujú dostatočné podklady alebo sú nekooperatívne. Ročne sa na Slovensku vydá zhruba 10 unilaterálnych rozhodnutí (t.j. odsúhlasenie iba zo strany slovenských orgánov).

Daňové úrady uplatňujú pri penalizácii penále vo výške 10 % z dodatočne vymeranej dane. Iniciatíva BEPS zatiaľ nemala na formu a výšku penále uplatňovaných na Slovensku vplyv.

V prípade otázok týkajúcich sa transferového oceňovania môžete kontaktovať Mariána Bíža zo spoločnosti EY na marian.biz@sk.ey.com.

Na spoločnosť EY sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: