Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Význam treasury aktivít vo finančnom riadení

Plnohodnotné riadenie treasury aktivít je typické pre veľké medzinárodné spoločnosti. Menšie firmy však musia v záujme dlhodobej finančnej stability najdôležitejšie funkcie treasury integrovať do svojho finančného riadenia.

Zhrnutie

V tomto článku prinášame informácie o tom, akú úlohu zohráva treasury vo finančnom riadení. Zároveň chceme poukázať na tie oblasti treasury, ktoré by mali do svojho finančného riadenia prebrať všetky malé a stredné firmy ako nevyhnutný predpoklad pre dlhodobú finančnú stabilitu.


Treasurya jeho úloha v riadení firmy

Treasury je mladou oblasťou finančného riadenia. Hlavnými katalyzátormi rozvoja treasury aktivít sú prebiehajúca globalizácia – rastúce investičné a tovarové toky z a do zahraničia a s tým súvisiaca potreba riadiť súvisiace finančné toky, a prebiehajúca globálna ekonomická kríza, ktorá eskaluje potrebu efektívneho riadenia cashflow a finančných a trhových rizík.

Tradičnou náplňou treasury oddelení je riadenie a zabezpečovanie likvidity, riadenie cashflow, zastrešovanie aktivít súvisiacich s financovaním a riadenie finančných rizík.

V medzinárodných firmách realizuje treasury platobný styk, monitoruje a riadi zostatky hotovosti, pripravuje cashflow plány, a investuje nadbytočnú hotovosť do krátkodobých finančných aktív. Dozerá na to, aby firma mala vždy dostatočné zdroje hotovosti a optimalizuje výnosy z prebytočných zdrojov.

Treasury aktívne riadi finančné a trhové riziká  – predovšetkým kurzové, úrokové, kreditné riziko, ale aj riziko spojené s fluktuáciou trhových cien komodít či energií.

Treasury v rastúcej miere zodpovedá za oblasť obchodného financovania – financovanie pohľadávok a dodávateľského reťazca, a za riadenie pracovného kapitálu.

V oblasti financovania hľadá treasury optimálnu štruktúru financovania - vlastný kapitál versus cudzie zdroje a optimálnu štruktúru cudzích zdrojov, a zabezpečuje investičné, projektové,a prevádzkové úvery, leasingové zmluvy a financovanie na kapitálových trhoch.


Odporúčania pre maléa stredné firmy

Moderné plnohodnotné treasury oddelenia sú typické pre medzinárodné spoločnosti, ktoré funkciu treasury centralizujú na holdingovej a regionálnej úrovni. Stredné a menšie firmy majú často oveľa menšie treasury oddelenia, alebo ich nemajú vôbec. V tom prípade bežné treasury činnosti vykonávajú iné oddelenia, ako je fakturácia, pokladňa alebo kontroling.

Menšie firmy by však mali do svojho finančného riadenia prebrať najdôležitejšie funkcie treasury. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že každá firma musí mať vytvorené treasury oddelenie, ale CFO by mal do finančného riadenia implementovať tie procesy, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie dlhodobej finančnej stability.

 • Riadenie a plánovanie cashflow: plánovanie cashflow je best practice a je nevyhnutnosťou, ak chce firma zostať na trhu aj v čase hospodárskeho útlmu. Každá firma by mala mať na dennej báze prehľad o hotovosti na bankových účtoch, pravidelne (napr. mesačne) pripravovať plán cashflow a vyhodnocovať skutočný cashflow za predchádzajúce obdobie. Plánovanie cashflow umožní manažmentu predvídať situácie, kedy firme hrozí finančná tieseň, a prijať včasné opatrenia.  
 • Riadenie pracovného kapitálu: aktívne riadenie hlavných zložiek pracovného kapitálu – pohľadávok, zásob a záväzkov – s cieľom optimalizovať výšku pracovného kapitálu a predchádzať zbytočnému viazaniu hotovosti patrí k hlavným nástrojom optimalizácie cashflow.
 • Riadenie kurzového rizika –  volatilita menových kurzov v pokrízovom období vzrástla a napriek tomu, že Slovensko je súčasťou Eurozóny, stále vo veľkom obchoduje s krajinami, ktoré neprijali euro. Krátkodobá fluktuácia menových kurzov znižuje presnosť plánovania a spôsobuje kolísanie hospodárskeho výsledku, a priamo ovplyvňuje cashflow firmy. Okrem toho dlhodobé zmeny v kurze eura oproti iným menám majú veľký vplyv na konkurencieschopnosť slovenských firiem.
 • Riadenie komoditného rizika: ak firma nakupuje vstupy, ktorých ceny sú určované komoditnými trhmi (ropa, kovy, obilie apod.), alebo takéto výrobky predáva, musí vytvoriť program, ktorý jej umožní predvídať a do maximálnej miery eliminovať vplyv pohybov cien komodít na hospodárenie firmy
 • Riadenie kreditného rizika: hospodárska kríza spôsobila, že podiel nedobytných pohľadávok v celej Európe podstatne vzrástol,a každá firma musí zabezpečiť, aby jej klienti za tovar a služby načas zaplatili.  
 • Financovanie: firma musí prispôsobiť svoje vlastné a úverové zdroje štruktúre aktív, očakávanému cashflow a obchodnej stratégii. Znamená to hľadať kompromis medzi nákladmi (dlhodobé financovanie je drahšie) a likviditou (financovanie s krátkodobých zdrojov vytvára tlak na cashflow). Firma musí tiež pravidelne vyhodnocovať plnenie finančných a prevádzkových ukazovateľov, ktoré má dohodnuté v úverových zmluvách.

Nižšie uvádzame niekoľko opatrení vo vybraných oblastiach, ktoré môžete implementovať do svojho finančného riadenia:


Riadenie rizík súvisiacich s financovaním:

 • Diverzifikujte zdroje financovania (napr. na viacero bánk) a tým rozložte riziko, že sa vaša hlavná banka dostane do finančných problémov
 • Rozložte doby splatnosti úverov na dlhšie obdobie tak, aby zodpovedali vášmu cashflow a štruktúre aktív (dlhodobé aktíva financované z dlhodobých zdrojov a krátkodobé aktíva z krátkodobých zdrojov)
 • Na financovanie pracovného kapitálu využívajte dlhodobé zdroje
 • Sledujte finančnú situáciu vašej banky, resp. jej materskej spoločnosti, spolupracujte iba s bankami s vysokým ratingom. Hoci je stabilita bánk pôsobiacich na Slovensku relatívne dobrá, treba monitorovať ich finančnú situáciu.
 • Plánujte potrebu financovania do budúcnosti. Využite pritom strategické plány firmy a vyhodnoťte viacero možných scenárov, aby ste boli pripravení na hlavné alternatívy.
 • Dôsledne monitorujte plnenie finančných a nefinančných ukazovateľov v úverových zmluvách. Ak sa vaša banka dostane do finančných problémov, môže využiť aj najmenšie porušenie zmluvy na požiadanie o predčasné splatenie úveru.


Riadenie likvidity a cashflow

 • Stanovte si cieľové úrovne hotovosti, ktorú potrebujete mať na účtoch na bežné prevádzkové účely
 • Pre nadbytočnú hotovosť hľadajte investovanie s primeraným pomerom výnosu a rizika
 • Zabezpečte prístup k informáciám o zostatku hotovosti v reálnom čase a centralizujte hotovosť v skupine (cash pooling)
 • Zaveďte pravidelné plánovanie a reportovanie cashflow
 • Zaveďte program na optimalizáciu pracovného kapitálu


Kreditné riziko

 • Vyhodnocujte platobnú schopnosť a kredibilitu vašich finančných partnerov – faktoringové spoločnosti, leasingové spoločnosti, banky, s ktorými uzatvárate termínované obchody a pod.
 • Implementujte efektívny program na riadenie kreditného rizika vašich odberateľov
 • Implementujte program na riadenie dodávateľského rizika –vyhodnocujte finančnú situáciu vašich dodávateľov, zaveďte kategorizáciu dodávateľov a diverzifikujte dodávky kľúčových vstupov. Prerušenie dodávok kľúčových vstupov z dôvodu finančných problémov vášho dodávateľa môže vážne ohroziť kontinuitu vašej prevádzky.


Finančné riziká

 • Implementujte program na riadenie kurzového rizika – transakčného, ako aj ekonomického.  Pomocou hedgingu môžete ochrániť váš business plán a cashflow na obdobie, počas ktorého nie ste schopní zmeny v kurze preniesť do obchodných opatrení (napr. prenesením do predajných cien). Hľadajte spôsoby ako kurzové riziko eliminovať prirodzeným spôsobom – diverzifikáciou exportných a dodávateľských trhov, alebo nakupovaním vstupov z trhu, na ktorý exportujete.
 • Prehodnoťte, akým úrokovým rizikám je vystavená vaša firma: fixná versus variabilná úroková sadzba, možnosti hedgingu (napr. úrokový swap). V súčasnosti môže byť zaujímavé refinancovať úvery, pretože úrokové miery sú na historických minimách.
 • Posúďte, akým komoditným rizikám je vystavená vaša firma, t.j. do akej miery ovplyvňujú fluktuácie v cenách komodít ceny vašich vstupov alebo ceny vašich produktov, a implementujte stratégiu pre elimináciu komoditného rizika. Komoditné riziko môžete v princípe eliminovať 4 základnými spôsobmi: posunúť zmeny v cenách vstupov na vašich odberateľov, rozdeliť si riziko s dodávateľom, hedgovať pomocou termínovaných obchodov, alebo riziko eliminovať pomocou vertikálnej integrácie (napr. akvizíciou dodávateľov komodít).

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: