Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Využitie analýzy dát na optimalizáciu distribučných systémov

Prepojením nových analytických aplikácií s množstvom existujúcich podnikových dát môžu spoločnosti znížiť svoje distribučné náklady o 10 % - 20 %

Najpokročilejšie logistické aplikácie ukazujú vodičom, kadiaľ majú šoférovať, aby znížili spotrebu PHM na minimum a vyťažili maximálne vozidlo, a trasu môžu každý deň upraviť na základe predchádzajúcich skúseností s každodennou premávkou. Výroba a logistika však predstavuje oblasť, v ktorej môžu spoločnosti veľa vyťažiť z pokročilej analýzy a modelovania dát, ak spoja nové geoanalytické techniky a aplikácie s množstvom dát z vlastných informačných systémov.

Napríklad spoločnosť BCG poukazuje na prípad dvoch FMCG firiem, ktoré sa spájali, pričom obidve mali vlastné distribučné systémy a ich geografické regióny sa prekrývali. Pri hľadaní spôsobu (ešte vo fáze plánovania integrácie), ako tieto systémy spojiť a optimalizovať, spoločnosti zakreslili na mapu všetky miesta dodávok. Po ich vizualizácii bolo možné identifikovať geografické oblasti, v ktorých sa miesta dodania nachádzali blízko vedľa seba. V skutočnosti firmy zistili, že geografické rozmiestnenie ich zákazníkov a miest dodania sa výrazne prekrývalo.

Následne spoločnosti využili aplikáciu na logistické plánovanie, v ktorej otestovali desiatky rôznych alternatív rozvozných trás, aby identifikovali optimálny počet vozidiel a najefektívnejšie rozvozné trasy. Popritom napríklad zistili, že ich vodiči majú na bežných trasách v skutočnosti až trojhodinovú rezervu.

Finálne riešenie v jednom konkrétnom meste napríklad pozostávalo z rozdelenia vozového parku na dva distribučné sklady, čo viedlo k skráteniu každej trasy. Nákladné autá tak mohli prepravovať viac tovaru a priemerná veľkosť dodávky sa zvýšila o 50 %. Na celopodnikovej úrovni odhadli spoločnosti celkové úspory z integrácie distribučných sietí na 40 mil. USD, čo predstavovalo 16 % celkových distribučných nákladov, pričom na integráciu nemuseli vynaložiť žiadne ďalšie významné investície.

Súvisiaci článok: Využitie analýzy dát na zvýšenie pridanej hodnoty finančného kontrolingu

Podľa skúsenosti BCG spoločnosti, ktoré na optimalizáciu a riadenie distribučných systémov používajú pokročilú analýzu dát, dokážu ušetriť v priemere 10 % 20 % nákladov na prepravu a skladovanie plus úspory zo zníženia zásob.

Jeden európsky FMCG výrobca chcel zmeniť svoje regionálne distribučné systémy, ktoré fungovali v rámci jednotlivých štátov, ich cezhraničným prepojením a optimalizáciou na úrovni celého kontinentu.

Pri navrhovaní nového distribučného systému spoločnosť použila pokročilé dátové analýzy a analytické nástroje. Pracovala s viacerými dlhodobými rastovými scenármi, v ktorých simulovala rôzny vývoj dopytu a výroby 30 rôznych produktových značiek v 10 výrobných závodoch. Analyzovala geografickú polohu 50 000 – 100 000 miest dodania v každej krajine a výšku zásob na jednotlivých úrovniach hodnotového reťazca, a vyskúšala, ako by pritom fungoval systém dodávok na báze FTL (full truck load), dodávky priamo do jednotlivých obchodných prevádzok či dvojúrovňový systém skladov.

Na základe tohto analytického cvičenia bude môcť spoločnosť skonsolidovať počet skladov z 80 na 20. Čím menej skladov zostane, tým budú väčšie a to umožní zvýšiť efektívnosť ich prevádzkovania. Okrem toho vďaka tomu, že jeden sklad agreguje rozvozné trasy pre väčší počet zákazníkov, zníži sa volatilita v objemoch na úrovni jednotlivých SKU. To spoločnosti umožní znížiť výšku pohotovostných zásob. Celkovo jej optimalizácia prinesie úspory vo výške 8 %.

Súvisiace články:

BCG vysvetľuje, že pre dosiahnutie maximálnych úspor z pokročilej analýzy dát v logistických a distribučných systémoch musia spoločnosti často najprv investovať do pokročilých technológií, ako sú rôzne senzory, GPS či RFID čipy, ktoré umožnia sledovať tok materiálu alebo rozmiestnenie aktív (napr. vozidiel) v celom výrobno-distribučným reťazci. Tiež upozorňuje, že častým problémom sú nekonzistentné dáta, keď sa informácie o veľkosti objednávok, dodávok, dodacích cykloch, SKU či fyzických jednotkách zadávajú do rôznych systémov v odlišnom formáte (napr. ak existujú odlišné informačné systémy v jednotlivých krajinách).

Ďalší problém, na ktorý spoločnosti často narážajú, je obmedzený tok informácií v rámci podnikových funkcií a divízií. Napr. oddelenie objednávok a služieb zákazníkom potrebuje čo najaktuálnejšie informácie z výroby, aby mohlo včas reagovať na poruchy výrobných zariadení a dodržiavanie výrobného plánu. Výrobné prevádzky však tieto informácie niekedy nechcú zdieľať, aby nevyšli najavo ich chyby. Tento problém je potrebné odstrániť intenzívnejšou a transparentnou komunikáciou medzi jednotlivými podnikovými funkciami.

Zdroj: Making Big Data Work: Supply Chain Management, Boston Consulting Group, 2015

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: