Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Od výroby na objednávku k výrobe na sklad: paradoxné riešenie pre just in time dodávateľov

Just-in-time dodávatelia musia byť schopní flexibilne reagovať na objednávky, čo často vedie k problémom s plánovaním výroby a riadením zásob. Premyslenou zmenou riadenia výroby a zásob však môžu tieto problémy eliminovať.

Zhrnutie

Spoločnosti, ktoré dodávajú svoje výrobky veľkým odberateľom na princípe just-in-time často doplácajú na rýchlo sa meniace požiadavky odberateľa na dodávky tovaru. Vedie to k hromadeniu zásob vstupných surovín a materiálov a zvyšovaniu nákladov na výrobu a logistiku. Riešením je rozdeliť riadenie zásob na dve časti - časť výrobkov sa vyrába na sklad a časť na objednávku. V prípadovej štúdii popísanej nižšie tento prístup viedol k významnej úspore a optimalizácii výšky zásob.


Úvod

Spoločnosť REL implementovala projekt optimalizácie zásob a plánovania výroby pre veľkého medzinárodného dodávateľa súčiastok v automobilovom priemysle. Prípadová štúdia popisuje paradoxnú skúsenosť, kedy just-in-time dodávateľ prešiel od systému výroby na objednávku k systému výroby na sklad, čo malo za následok zníženie zásob o 20% a získanie významných úspor vo výrobe a logistike.

Tento prístup sa dá považovať za paradoxný z toho dôvodu, že  vo všeobecnosti výroba na objednávku umožňuje pracovať s nižšou úrovňou zásob, ako je to v prípade výroby na sklad. Riešenie, ktoré prináša REL, však poukazuje na opak.


Just in time a stres v dodávateľskom reťazci

Problémom v just in time dodávateľských vzťahoch, najmä ak je odberateľom veľká spoločnosť, sú neprimerane vysoké nároky odberateľa: krátka doba dodania často kratšia ako je reálny dodací cyklus výrobku, hektický a často sa meniaci objednávkový cyklus, požiadavky na zmenu v objednávke na poslednú chvíľu alebo dokonca až potom, ako bola objednávka zadaná do výroby.

Dodávatelia, a ich subdodávatelia, tak pracujú v neustálom strese, je pre nich problematické plánovať výrobu a zladiť požiadavky odberateľa so svojimi výrobnými a dodacími možnosťami.

Výsledkom je suboptimálna úroveň dodávateľského servisu a časté neplnenie dodávok. Napríklad dodávateľ v tejto prípadovej štúdii pracoval pred implementáciou programu s úrovňou dodávateľského servisu pod 90%. Dodávateľovi tiež vznikali dodatočné logistické náklady súvisiace s objednávaním materiálov na poslednú chvíľu, výrobný proces bol často prerušovaný a výrobné dávky neboli nastavené optimálne. Výroba musela udržiavať rezervné zdroje pracovnej sily, alebo platiť nadčasy.

Dodávateľ bol zároveň nútený udržiavať vysoké pohotovostné zásoby vstupných materiálov, aby skrátil reakčnú dobu a dokázal pohotovo splniť objednávku. Paradoxne tak dodávateľ síce pracoval s nízkou úrovňou zásob hotových výrobkov, ale zároveň viazal nadbytočné finančné prostriedky v zásobách vstupných materiálov.


Riešenie - diferencované riadenie výroby a zásob

REL navrhol segmentovať výrobky do kategórií podľa frekvencie a variability objednávok. Pri výrobkoch, pri ktorých bol dopyt zákazníkov z týždňa na týždeň relatívne vyrovnaný, navrhol, aby dodávateľ zaviedol kontinuálnu výrobu a pohotovostnú zásobu hotových výrobkov, ktorá sa bude priebežne obmieňať. Podobné opatrenie sa urobilo pri výrobkoch, pri ktorých reálne možná lehota dodania bola dlhšia, ako požadoval zákazník. 

Táto zmena umožnila dodávateľovi „ukľudniť“ a optimalizovať výrobný proces a znížiť pohotovostné zásoby vstupných materiálov. Dôležitým faktorom bolo štatisticky vypočítať optimálnu úroveň pohotovostnej zásoby, odpovedajúcej dobe výroby, variabilite v dopyte, a cieľovej úrovni dodávateľského servisu.

Pri výrobkoch s vysokou variabilitou objednávok, pri ktorých firma dokázala splniť požadovanú lehotu dodania, dodávateľ pokračoval systémom výroby na objednávku. Výsledkom bola kombinácia výroby na sklad a výroby na objednávku


Výsledky

Dodávateľovi sa implementáciou projektu podarilo trvale znížiť úroveň zásob o 20% vďaka nižšej pohotovostnej zásobe materiálov a lepšiemu plánovaniu výroby.

Dodávateľ tiež znížil pracovné nadčasy a príplatky o 40%, a zvýšil dodávateľský servis z úrovne pod 90% na 95%.

Celú prípadovú štúdiu si môžete prečítať tu.


REL je konzultačná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na optimalizáciu pracovného kapitálu. Jej najbližšia pobočka je v Budapešti. REL je súčasťou Hacket Group.

 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: