Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Účtovníctvo & Finančné výkazy

Revolúcia pokračuje vo výkazoch: nová súvaha a výsledovka

Po revolúcii v dani z príjmov mení Ministerstvo financií štruktúru finančných výkazov, zmeny sa s prechodnými ustanoveniami vzťahujú už na výkazy k 31.12.2014. Prinášame zhrnutie zmien plus porovnanie výkazov v MS Excel.

Ministerstvo financií vydalo opatrenie k obsahovej štruktúre individuálnej účtovnej závierky pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Opatrenie (č. MF/18009/2014-74) bolo zverejnené vo Finančnom spravodaji č. 10/2014 spolu s opatreniami upravujúcimi závierky mikro účtovných jednotiek, živnostníkov a jednotiek s jednoduchým účtovníctvom, obchodníkov s cennými papiermi, a podielových a dôchodkových fondov.

Prinášame zhrnutie zmien, ktoré sa týkajú podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Tieto zmeny budú účinné od 31. decembra 2014 a prvý krát sa použijú pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok končiaci 31. decembra 2014 a za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015, pričom pre tieto účtovné závierky platia niektoré prechodné ustanovenia.

Súvisiaci článok "Zmeny v účtovných predpisoch k 31. decembru 2014 a 1. januáru 2015" tieto zmeny sumarizuje a prehľadne popisuje aj zmeny vyplývajúce z poslednej novely zákona o účtovníctve, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.

Zmeny v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát

Opatrením sa podstatným spôsobom mení štruktúra finančných výkazov vrátane výkazov za kalendárny rok 2014. Opatrenie však obsahuje prechodné ustanovenia, ktoré sa týkajú prípravy výkazov za kalendárny rok 2014 a hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015. Všetky zmeny a prechodné ustanovenia sú zhrnuté v excelovom súbore, ktorý je možné stiahnuť nižšie.

Medzi hlavné zmeny patria:

 • Zmeny vo finančnom majetku: zavádza sa nová klasifikácia pri vykazovaní súvahových položiek v rámci konsolidovaného celku, ktoré sa rozdeľujú na podiely a pôžičky v prepojených účtovných jednotkách, podiely s podielovou účasťou a ostatné (viď nižšie nové definície), obdobne sa rozdeľujú aj pohľadávky, záväzky a finančné výnosy vo výsledovke.
 • Finančný majetok sa rozdeľuje na dlhodobý a krátkodobý. V krátkodobom sa vykazujú aj „Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely“, ktoré boli predtým vykazované na strane pasív. Súčasťou dlhodobého finančného majetku sú aj bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok.
 • Zmeny v dlhodobých a krátkodobých pohľadávkach: zavádza sa detailnejšia prezentácia obchodných a ostatných pohľadávok v členení na prepojené účtovné jednotky, podielové účasti a ostatné.
 • Obdobne ako u pohľadávok sa mení aj vykazovanie krátkodobých a dlhodobých záväzkov.
 • Pohľadávky a záväzky z derivátových operácií sa vykazujú na osobitných riadkoch, dlhodobé aj krátkodobé.
 • Časť finančné účty sa zredukovala na „Peniaze“ a „Účty v bankách“, keďže vznikla časť „Krátkodobý finančný majetok“ a bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok sú v časti „Dlhodobý finančný majetok“.
 • Zo základného imania sa riadok „Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely“ presunul na stranu aktív.
 • Zmenila sa štruktúra vlastného imania, vznikli nové časti „Emisné ážio“, „Ostatné kapitálové fondy“, „Zákonné rezervné fondy“, „Ostatné fondy zo zisku“ a „Oceňovacie rozdiely z precenenia“, ktoré sa doteraz prezentovali v štruktúre „Kapitálové fondy“ a „Fondy zo zisku“.
 • V časti krátkodobé záväzky sa nevyfakturované dodávky doteraz vykazovali na osobitnom riadku, podľa nového opatrenia sa budú vykazovať na príslušných riadkoch v závislosti od povahy záväzku, s ktorým súvisia.
 • Bankové úvery sa prezentujú v dvoch osobitných častiach súvahy „Dlhodobé bankové úvery“ a „Krátkodobé bankové úvery“, rezervy sa rozdelili na dlhodobé a krátkodobé a tiež sú vykazované v rôznych častiach súvahy.
 • Vo výkaze ziskov a strát sa zavádza nový riadok č. 1 s názvom „Čistý obrat“. Podľa novelizovaného zákona o účtovníctve, ktorý je stále predmetom schvaľovania v parlamente (spolu s novelou zákona o dani z príjmov), sa zavádza definícia čistého obratu v § 2 novým odsekom 15: “Na účely tohto zákona sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.“ Ministerstvo financií ďalej v dôvodovej správe upresňuje, že do čistého obratu nepatria výnosy, ktoré nie sú opakujúce sa výnosy spojené s podnikaním účtovnej jednotky, napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku.
 • Časť výsledovky, ktorá doteraz obsahovala prevádzkové výnosy a náklady, sa rozdeľuje na dve samostatné časti „Výnosy z hospodárskej činnosti spolu“ a „Náklady na hospodársku činnosť spolu“.
 • Zanikajú doterajšie riadky „Obchodná marža“, „Výroba“ a „Výrobná spotreba“, riadok „Pridaná hodnota“ sa presunul pod výsledok hospodárenia z hosp. činnosti.
 • Vo výkaze ziskov a strát sa opravné položky k zásobám a hmotnému/nehmotnému majetku prezentujú na osobitných riadkoch.
 • Finančná časť výsledovky sa rozdeľuje na samostatné časti „Výnosy z finančnej činnosti spolu“, a „Náklady na finančnú činnosť spolu“. V časti výnosov sa zavádza detailnejšia prezentácia výnosov v členení na prepojené osoby, podielové účasti a ostatné. Výnosové a nákladové úroky sa tiež rozdeľujú na položky týkajúce sa prepojených osôb a ostatné. V nákladovej časti sa vykazujú aj „Opravné položky k finančnému majetku".
 • Zanikajú položky mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov.

Pre porovnanie, kým v súčasnosti platná súvaha obsahuje 125 riadkov, súvaha k 31.12 2014 bude obsahovať145 riadkov. Počet riadkov výsledovky sa nemení.

V súvahe zostali bez zmeny časti dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (označenia A.I. a A.II.), zásoby (B.I.), nerozdelený hospodársky výsledok (A.IV. a A.V) a časové rozlíšenia v aktívach aj v pasívach (C.). Vo výsledovke sa väčšina pôvodných riadkov iba premiestňuje na iné miesto bez toho, aby sa menila ich obsahová náplň (účty), vôbec sa nezmenili osobné náklady (C.).

Kvôli zmene vo vykazovaní spriaznených osôb sa opatrením dopĺňajú nasledovné definície pre účely vykazovania v súvahe a výkaze ziskov a strát:

 • materskou účtovnou jednotkou je účtovná jednotka, ktorá má rozhodujúci vplyv v jednom alebo vo viacerých dcérskych účtovných jednotkách, pričom rozhodujúci vplyv sa posudzuje podľa § 22 ods. 3 Zákona o účtovníctve,
 • dcérskou účtovnou jednotkou je účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka rozhodujúci vplyv a to vrátane každej dcérskej účtovnej jednotky konečnej materskej účtovnej jednotky,
 • skupinou je materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,
 • prepojenými účtovnými jednotkami sú dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny,
 • podielovou účasťou je existencia aspoň 20% podielu na hlasovacích právach v inej účtovnej jednotke,
 • pridruženou účtovnou jednotkou je účtovná jednotka, v ktorej má podielovú účasť iná účtovná jednotka a táto iná účtovná jednotka má podstatný vplyv podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona.

Nové výkazy môžete nájsť tu (príloha č. 1). V priloženom excelovom súbore nižšie sumarizujeme zmeny a prechodné ustanovenia týkajúce sa účtovnej závierky za kalendárny rok končiaci 31.12.2014, resp. hospodársky rok končiaci v roku 2015. Na obrázku je ukážka.

Excel: Porovnanie_vykazov_OP-24-9-2014.xls

Zmeny vo formáte účtovnej závierky a poznámok

Upravujú sa súčasti účtovnej závierky tak, aby účtovná závierka obsahovala všeobecné náležitosti len raz na úvodnej strane (t.j. ustanovuje sa len jeden krycí list), v tejto súvislosti sa vypúšťa príloha č. 2 (Výkaz ziskov a strát) a príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou č.1, ktorú tvorí súvaha a výkaz ziskov a strát v novej štruktúre.

Pri ukladaní poznámok k individuálnej účtovnej závierke v registri účtovných závierok sa nepredkladá prvá strana v prílohe č. 3a (krycí list tabuľkovej časti poznámok).

Na každej strane poznámok sa v ľavom hornom rohu uvedie označenie „Poznámky Úč POD 3-01“ pre riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a označenie „Poznámky Úč POD PÚZ 3-04“ pre priebežnú účtovnú závierku a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené

Vykazovanie vlastných akcií a obchodných podielov

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa vykazujú na strane aktív ako krátkodobý finančný majetok na riadku 69. V tejto súvislosti sa do prílohy č. 3 - Poznámky k účtovnej závierke v časti F dopĺňa nové písmeno zb), v ktorom treba uviesť informácie o:

 1. dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
 2. počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
 3. počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
 4. počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.

Zároveň sa doterajšie písmená zb) a zc) v časti F označujú ako písmená zc) a zd) a vypúšťajú sa súvisiace požiadavky na informácie o vlastných akciách v časti G (písmeno a) štvrtý bod.

Vykazovanie transakcií so spriaznenými osobami v poznámkach

V poznámkach k účtovnej závierke sa rozširujú informácie o transakciách so spriaznenými osobami (časť N písm. a) – budú sa uvádzať všetky transakcie, nielen tie, ktoré sa neuskutočnili za obvyklých obchodných podmienok.

Iné

V prílohe č. 3 sa nahrádzajú pojmy „mimoriadne náklady“, „mimoriadne výnosy“ a „mimoriadneho charakteru“ slovami „náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt“ a „výnimočného rozsahu alebo výskytu“.

Prechodné ustanovenia upravujú, že pri zostavovaní riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014, resp. za hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015 sa na prvej strane účtovnej závierky podľa prílohy č. 1 neuvádza informácia, či je účtovná jednotka malá alebo veľká a informácia, či ide o priebežnú individuálnu účtovnú závierku.

Tento článok sa páči

22

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: