Controlling & Finančná analýza | Reporting

Najčastejšie problémy s používaním KPI

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators) majú potenciál nasmerovať firmu správnym, ale aj úplne nesprávnym smerom.

Prinášame niekoľko najčastejších problémov súvisiacich s používaním KPI:

 • KPI nie sú zosúladené so strategickými cieľmi spoločnosti, napr. vedenie chce zvýšiť kvalitu servisu a spokojnosť zákazníka, ale prevádzka a logistika má nastavené agresívne ciele v znižovaní nákladov, ktoré nie sú doplnené o ukazovatele týkajúce sa zákazníkov (napr. včasnosť dodania, počet reklamácií a pod.)
 • KPI sú orientované na vysvetľovanie minulosti a neposkytujú informácie o očakávanej výkonnosti v budúcnosti. To umožňujú zabezpečiť predstihové ukazovatele, ktoré poskytujú vedeniu viacej času na zareagovanie. Napr. počet reklamácií, rozpracovaných objednávok, odídených klientov či ukazovatele makroekonomického sentimentu poskytujú indikáciu o budúcom vývoji tržieb. Viac o predstihových ukazovateľoch tu alebo tu.
 • KPI ako absolútne čísla - môžu pôsobiť kontraproduktívne, napr. fixne stanovená výška nákladov vo výrobe nereflektuje neplánované zmeny v dopyte a objeme výroby. Pri náraste objemov vedie k poklesu kvality, pretože prevádzky škrtí náklady, pri poklese objemov prevádzka náklady dočerpá, aby nebol rozpočet na budúci rok znížený. Niekedy sú preto vhodnejšie relatívne ukazovatele (napríklad náklad na jednotku výroby).
 • Príliš veľa KPI – signalizuje, že firma nemá jasno vo svojich cieľoch. Napr. na úrovni top manažmentu je používanie viac ako 10 KPI často kontraproduktívne (viď aj prieskum AFP).
 • Zamestnanci nerozumejú, ako sú KPI vypočítané, alebo z akých dát sú vypočítané
 • Zamestnanci nerozumejú, ako sú KPI prepojené na ich odmeňovanie, alebo odmeňovanie nie je na KPI prepojené vôbec
 • Zamestnanci nerozumejú, prečo sú konkrétne KPI sledované, majú pocit, že dôležitejšie sú iné ukazovatele
 • KPI sú nastavené zhora a bez diskusie, čo znižuje ich akceptáciu zo strany zamestnancov a vytvára kultúru „oni vs my“.
 • Dosiahnuté výsledky sú vyhodnocované na základe dát, ktoré nie sú spoľahlivé a ktorým zamestnanci nedôverujú
 • KPI sú nastavené nerealisticky, s dostupnými zdrojmi ich nie je možné dosiahnuť. Opodstatnenosť nastavených cieľov by malo vedenie obhájiť ich porovnaním s minulosťou (rozumný nárast), porovnaním s inými časťami organizácie (napr. medzi obchodnými tímami navzájom), alebo s konkurenciou (externý benchmarking)
 • Výpočet dosiahnutých výsledkov je v réžii osoby, ktorá má konflikt záujmov (napr. prevádzkový riaditeľ poskytuje podklady pre výpočet prestojov vo výrobe)
 • Na úrovni vedenia sa používajú iba finančné ukazovatele a chýbajú kvalitatívne a prevádzkové KPI, vedenie sa pozerá na výkonnosť vlastnej firmy bez kontextu externého prostredia (trh, ekonomika, zákazníci, konkurencia, makro). V takom prípade sa napr. úspora v nákladoch na nakupovaný materiál môže javiť pozitívne, ak však ceny nakupovanej komodity na trhu klesli výraznejšie, nákup neušetril toľko, koľko mu ponúkol trh)

Súvisiace články:

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: