Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Maersk Group: 48 miliardová firma funguje bez rozpočtu

Dánsky konglomerát založený pred 110 rokmi uprednostnil flexibilitu pred rigídnosťou a politikárčením

Maersk Group je dánsky konglomerát s ročnými tržbami 48 mld. USD, ktorý pôsobí v oblasti námornej kontajnerovej dopravy, výroby lodí, prevádzky námorných terminálov a v ťažbe ropy a plynu.

„Volatilita HDP a cien ropy robí plánovanie a rozhodovanie o investíciách na našich trhoch zložitejším, ale vďaka kontinuálnemu plánovaniu (rolling forecast) môžeme z investovaného kapitálu vyťažiť viac ako naša konkurencia, ktorá kvôli zafixovaným ročným rozpočtom nedokáže tak rýchlo reagovať na meniace sa trhové prostredie“ vysvetľuje pre AFP Matthijs Schot, riaditeľ FP&A (Financial Planning & Forecasting) celej skupiny. „Ak by sme boli zafixovaní na ročný rozpočet, nemali by sme takú flexibilitu v rozhodovaní a alokovaní kapitálu, pretože ľudia by si do rozpočtov zakalkulovali rôzne rezervy a na konci roku by sa ich snažili vyčerpať, aby si zabezpečili minimálne rovnakú výšku zdrojov aj na ďalší rok.“

Maersk Group nepoužíva na plánovanie fixné ročné rozpočty, ako väčšina iných organizácií. Namiesto toho každý štvrťrok aktualizuje kontinuálny výhľad na ďalšie štyri kvartály, čo mu poskytuje väčšiu flexibilitu v alokovaní zdrojov do perspektívnych aktivít v priebehu roka. Skupina pôsobí vo viacerých odvetviach a skladá sa z rôznych divízií, ktoré vykazujú rozdielnu mieru výkonnosti a návratnosti kapitálu.

Schot vysvetľuje, že holdingový FP&A tím sa každý štvrťrok stretne so zástupcami jednotlivých divízií, vyhodnotí výsledky za posledných 12 mesiacov, a spoločne diskutujú o výhľade na ďalšie štyri kvartály. Ak sa objavia nové zaujímavé projekty alebo investičné príležitosti, môžu na ne časť rozpočtu presmerovať kedykoľvek v priebehu roka, a naopak. „Tento proces nazývame dynamická alokácia kapitálu“ vysvetľuje Schot. „Ak niektorá divízia žiada o financovanie 10 projektov a všetky z nich spĺňajú požadované kritériá návratnosti, dostane prisľúbené prostriedky na ich financovanie. Ale ak sa v priebehu roka zmení situácia, niektoré z týchto projektov sa môžu odložiť alebo zrušiť a kapitál presmerujeme do zaujímavejších projektov. To nám poskytuje oveľa vyššiu flexibilitu v rozhodovaní.“

Hlavným finančným ukazovateľom používaným v celej skupine je návratnosť investovaného kapitálu (ROIC). Ten Maersk počíta ako podiel čistého prevádzkového zisku po zdanení (net operating profit after tax – NOPAT) delene výška investovaného kapitálu. ROIC umožňuje ako univerzálny ukazovateľ porovnávať výkonnosť divízií z rôznych odvetví a vyhodnocovať historickú a očakávanú výkonnosť rôznych projektov. Okrem toho sleduje Maersk cashflow z prevádzkových aktivít a investičných aktivít, a pre každú divíziu má nastavené špecifické ukazovatele, napr. pre námornú prepravu sleduje priemernú výšku prepravných sadzieb a náklady na jednotku prepravnej kapacity.

Ročné rozpočty sú jedným z najkontroverznejších nástrojov finančného riadenia. Veľmi rýchlo sa stanú neaktuálne, no napriek tomu pôvodne nastavené ciele, od ktorých závisí odmeňovanie, zostávajú v platnosti, čo vedie ku kontraproduktívnemu správaniu. Okrem toho rozpočty neúmerne zaťažujú celú organizáciu. Podľa nedávneho prieskumu PwC na Slovensku 80 % spoločností potrebuje na prípravu rozpočtu viac ako jeden mesiac, a 45 % viac ako dva mesiace. Napriek tomu rozpočty stále používa drvivá väčšina organizácií.

Opustenie ročného rozpočtovania a prechod na kontinuálne plánovanie sa môže zdať ako krok smerom k väčšej administratívnej záťaži, pretože organizácia musí prehodnocovať výhľad každý štvrťrok. V skutočnosti sa zavedením pravidelnej aktualizácie výhľadu, najmä s podporou adekvátnych informačných systémov, príprava jedného výhľadu výrazne zrýchli a zefektívni. Aj najväčšie organizácie dokážu výhľad aktualizovať v priebehu 7 – 10 dní. Hlavnou výhodou prechodu na kontinuálne plánovanie je zvýšená flexibilita, ako popisuje Matthijs Schot z Maersk Group, zmenšenie politikárčenia a handrkovania sa o každé euro, a kontinuálny prehľad o očakávanom vývoji na trhu.

Pri kontinuálnom plánovaní vyvstáva praktická otázka, na základe čoho budú zamestnanci odmeňovaní, ak nebudú existovať ročné ciele. Väčšina organizácií tento problém rieši používaním relatívnych ukazovateľov, t.j. výkonnostné ciele nie sú zafixované ako absolútne číslo (napr. tržby v eur), ale ako relatívne číslo v porovnaní s trhom (rast divízie vs rast trhu) alebo ako porovnanie s inými organizačnými zložkami v rámci skupiny (napr. s inými pobočkami, regiónmi a pod.). Ako to v praxi funguje napríklad v banke Svenska Handelsbanken si môžete prečítať v článku Život bez rozpočtov.

Všetko o plánovaní v sekcii Témyna CFO.sk.

Príspevok je založený na článku Fueledby Forecasting: Q&A with Matthijs Schot of Maersk uverejnenom na portáli Association for Financial Professionals.

Tento článok sa páči

2

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: