Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Finančné plánovanie v čase rýchleho rastu

Rýchlo rastúce firmy sa potýkajú so špecifikami, ktoré dávajú zabrať finančnému a kontrolingovému oddeleniu

Ak patríte medzi menšinu firiem, ktoré sa môžu pochváliť vysokým rastom, prinášame vám niekoľko praktických odporúčaní od Toma Russella, riaditeľa finančného reportingu real estate firmy Health Care REIT, ktorá medzi rokmi 2010 – 2012 strojnásobila svoju veľkosť a každý štvrťok zvýšila hodnotu svojich aktív o 1 mld. USD. Tom Russell sa o svoje skúsenosti s finančným riadením a plánovaním v rýchlo rastúcej firme podelil v decembrovom mesačníku FP&A Newsletter organizácie Association for Financial Professionals.

Finančný tím a systémy

Finanční riaditelia rýchlo rastúcich firiem sa musia pripraviť na to, že ich finančný tím a informačné systémy nedokážu držať krok so zvýšenými nárokmi rýchlo rastúcej spoločnosti. Plánovanie a kontroling vo firme s obratom 15 mil. EUR kladie iné nároky na schopnosti zamestnancov a informačné systémy, ako vo firme s obratom 5 mil. EUR. Najmä ak firma expanduje do nových produktových segmentov alebo na zahraničné trhy, a začne sa potýkať s novým spôsobom predaja, konsolidáciou, cudzím daňovým systémom, jazykom alebo legislatívou.

Preto včas vyhodnoťte zloženie a schopnosti vášho tímu a čo najskôr naplánujte potrebné školenia alebo jeho rozšírenie. Nezabudnite, že potrvá mesiace, kým sa zavedie nový informačný systém, preto začnite túto otázku riešiť skôr, ako existujúci systém prestane postačovať.

Myslite na to, že bude potrebné nastaviť komunikačné kanály pre zber a výmenu informácií potrebných pre plánovanie. Kým včera stačilo obehať kolegov v kanceláriách na vašej chodbe, zajtra bude potrebné komunikovať s pobočkami alebo obchodným zastúpením v zahraničí a nastaviť pravidlá pre zber podkladov. 

KPI

Väčšia firma často potrebuje sledovať iné kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) než tie, ktoré jej stačili v minulosti, najmä ak sa rozširuje na nové trhové segmenty alebo iný prevádzkový model. Ak je napríklad základným ukazovateľom EBITDA, vedenie môže v čase rýchleho rastu prehliadať položky, ktorú sú „pod EBITDA“, ako úrokové náklady, ktoré môžu so zvyšujúcim sa externým financovaním výrazne stúpať a zaťažovať cashflow firmy. 

Ak dnes firma pôsobí na jednom trhu, ale o pol roka budú jej tržby rozdelené medzi dva alebo tri segmenty, bude potrebné oddeliť a sledovať KPI pre každý z nich.

Akvizície

Ak sú súčasťou stratégie akvizície, pre finančného riaditeľa je nevyhnutné, aby kriticky posúdil plánované synergie a rastové predpoklady kupovanej spoločnosti. Prvotný finančný model, ktorý zostaví projektový tím, sa vo väčšine prípadov v prvom roku stane obchodným a finančným plánom kúpenej spoločnosti, a finančný riaditeľ musí s ním byť stotožnený. 

V prvých rokoch môže byť vhodné ponechať finančné plány a reporting kúpenej spoločnosti oddelené od materskej firmy, najmä ak má odlišný biznis model, tempo rastu alebo oblasť podnikania.

Sezónnosť

Nezabúdajte, že počas rýchleho rastu je ťažké oddelene sledovať sezónnosť tržieb. Ak však firma pôsobí na trhu, ktorý podlieha sezónnosti, je potrebné pri finančnom plánovaní počítať so sezónnosťou a samostatne plánovať organický rast a samostatne zmeny spôsobené sezónnosťou. Tiež je dôležité identifikovať jednorazové výnosy a náklady, ako napr. náklady súvisiace s akvizíciou, a správne ich zohľadniť pri plánovaní v ďalšom období. Ak firma rýchlo rastie, ľahko sa stane, že tieto položky prehliadnete a do finančného plánu sa dostanú ako výrazne nadhodnotené.

V čase rýchleho rastu je plánovanie podstatne ťažšie, ako v prípade stabilných tržieb, a je preto dôležité kriticky zhodnotiť použité predpoklady. Okrem toho sa tempo rastu začne skôr či neskôr znižovať, a tento moment je potrebné včas identifikovať (napr. ak trhový podiel firmy začne dosahovať kritickú hodnotu).

Menové kurzy a pracovný kapitál

Firmy, ktoré expandujú do zahraničia, sa začnú potýkať s problémom menových kurzov. Ak začnete podstatnú časť vašich príjmov alebo výdavkov realizovať v cudzej mene, je potrebné plán otestovať na rôzne scenáre vývoja menových kurzov.

Všetko, čo potrebujete vedieť o kurzovom riziku, nájdete v rubrike aktuálna téma.

V neposlednom rade je dôležité pamätať na potrebu financovania zásob a pohľadávok. Rýchlo rastúce firmy, ktoré pracujú s pozitívnym pracovným kapitálom, konzumujú počas svojho rastu cashflow, pretože musia financovať vyššiu úroveň zásob a pohľadávok. Podcenenie tejto skutočnosti môže viesť k platobnej neschopnosti. Viacej informácií nájdete v článku Financovanie pracovného kapitálu.

Záverečná rada Toma Russella znie: „Nepredpokladajte, že v prostredí rýchlo rastúcej firmy budete mať vždy dosť informácií na to, aby ste mohli spoľahlivo plánovať“. Znamená to, že finančný tím musí byť o krok vpred a dobre poznať svoj trh a biznis model.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: