IT & systémy | IT stratégia

CFO a riadenie IT

Do akej miery by sa mal CFO zapájať do otázok súvisiacich s riadením IT? Prieskum Oracle a Accenture odhaľuje globálne trendy v tejto oblasti.

predchádzajúcom článku sme priniesli zistenia z globálneho prieskum Oracle a Accenture o tom, ako sa mení rola CFO v riadení a rozvoji firiem. V tomto článku vyzdvihneme niekoľko zistení, ktoré sa týkajú riadenia IT oblasti.

Podľa prieskumu až 84% opýtaných finančných riaditeľov uviedlo, že počas posledných 3 rokov oveľa intenzívnejšie spolupracujú s vedením IT oddelenia. Technológie menia nielen spôsob, akým fungujú firmy, ale otvárajú na trhu nové príležitosti a naopak prinášajú nové hrozby, a môžu firme poskytnúť konkurenčnú výhodu. O to viacej by sa CFO mali snažiť aktívne zapájať do definovania IT stratégie a do výberu najvhodnejších investícií.

Hlavné oblasti IT, za ktoré sú CFO zodpovední

 • Vyhodnocovanie návratnosti investícií (ROI) do IT (61%)
 • Riadenie podnikovej výkonnosti (53%)
 • Rozhodovanie o nákupe IT infraštruktúry (44%)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že finanční riaditelia hrajú v IT oblasti stále príliš pasívnu úlohu, a v menšej miere sa angažujú v oblastiach, ktoré majú potenciál firmu posunúť vpred, ako je napr. oblasť dátovej analýzy. V spolupráci s vedením IT by mali hľadať možnosti uplatnenia nových technológií, ktoré umožnia firme zvýšiť efektívnosť alebo získať konkurenčnú výhodu, ako je napríklad využitie mobilných aplikácií, cloud technológií či nástrojov na analýzu dát. CFO môže využiť svoje finančné skúsenosti a pomôcť identifikovať projekty, ktoré firme prinesú najväčšiu hodnotu.

Oblasti riadenia IT, ktoré CFO považujú za najproblematickejšie

 • Náklady na údržbu (30%)
 • Náklady na integráciu (29%)
 • Nedostatočná integrácia medzi informačnými systémami (28%)

Väčšina týchto problémov súvisí s používaním zastaralých systémov a systémov vyrobených na mieru, ktoré sú náročné na údržbu a neprispôsobujú sa dostatočne rýchlo meniacim sa potrebám firiem.

Ďalšie zistenia v oblasti IT riadenia

 • Podľa 79% CFO je dnes rýchly prístup k správnym informáciám rozhodujúci pre to, aby firma mohla rýchlo reagovať na zmeny podmienok na trhu
 • 57% CFO verí, že správne umiestnené investície do Big Data (dátovej analýzy) budú jedným z hlavných zdrojov konkurenčnej výhody. Znamená to využitie nových technológií na premenu množstva dát, ktoré majú firmy k dispozícií na informácie, ktoré poukazujú na nové príležitosti (lepšie cielenie predajných a marketingových aktivít, lepší cross selling, úspory, a pod.)
 • Pre 38% CFO je IT jednou z hlavných oblastí, za ktoré nesú zodpovednosť
 • V 31% firiem sa väčšina IT rozpočtu minie na udržiavanie a správu existujúcej infraštruktúry namiesto strategických investícií do nových riešení a technológií
 • 21% CFO priznalo, že nekvalitné alebo nedostatočné dáta viedli v ich firme k nesprávnym rozhodnutiam


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: