HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Úloha CFO v riadení firiem: globálny prieskum

Rola finančného riaditeľa sa v moderne riadených firmách výrazne posúva od produkcie tabuliek k participácii na strategickom riadení firmy. Prieskum Oracle a Accenture odhaľuje, ako sa CFO s týmito zmenami snažia vysporiadať.

Orac­le a Ac­cen­tu­re nedávno zrealizovali v spolupráci so spoločnosťou Lon­gi­tu­de Re­search rozsiahly globálny prieskum medzi 930 finančnými riaditeľmi, v ktorom zisťovali trendy vo finančnom riadení a akú úlohu zohrávajú finanční riaditelia (CFO) v riadení a rozvoji firiem.

Vyberáme najzaujímavejšie zistenia, ktoré sa v mnohých prípadoch prelínajú s našimi skúsenosťami zo slovenského trhu.

Hlavné priority finančných riaditeľov na nasledujúce 3 roky

Ďalšie znižovanie nákladov však považujú CFO za náročnú úlohu, pretože väčšina ľahko dosiahnuteľných opatrení už bola po vypuknutí krízy vo veľkej miere zrealizovaná. CFO budú musieť zároveň hľadať rovnováhu medzi snahou udržať náklady pod kontrolou a hľadaním priestoru pre ďalší rast firmy.

Najväčšie zmeny v prioritách a náplni práce CFO za posledné tri roky

 • 71% finančných riaditeľov sa aktívnejšie zapája do formulácie a riadenia firemnej stratégie. Tretina hrá vedúcu úlohu pri definovaní podnikovej stratégie a štvrtina pri jej realizácii.
 • Polovica opýtaných sa aktívnejšie zapája do celopodnikových reštrukturalizačných programov a zmien.

Väčšie angažovanie v strategickom riadení znamená, že CFO sa aktívne zapája do strategického plánovania a vyhodnocuje dôležité rozhodnutia, investície a obchodné plány z hľadiska návratnosti a súladu so strategickými cieľmi firmy. Jeho úlohou je „dávať zelenú“ správnym rozhodnutiam a „červenú“ tým nesprávnym.

„Ako CFO si neplníte svoju úlohu, ak sa neustále nepýtate, kde a ako môžeme zlepšiť výkonnosť a efektívnosť ... menšími opatreniami sa môžete postupne posúvať, ale raz narazíte na hranice, a potom je potrebné urobiť väčšiu zmenu a zmeniť spôsob, ako firma funguje“ hovorí Thibault de Tersant, CFO spoločnosti Dassault Systemes.

CFO by tak mal aktívne identifikovať nové príležitosti a presadzovať zmeny vo firme. Na to však potrebuje silné komunikačné a vodcovské schopnosti, strategický nadhľad a schopnosť prekonať odpor k organizačným zmenám.

Hlavné bariéry, ktoré CFO bránia efektívnejšie vykonávať svoju činnosť

 • Náročné ekonomické podmienky na trhu (37%), ktoré prinášajú nové problémy a zaberajú veľa času
 • Nedostatok času na riešenie problémov (35%), čo evidentne súvisí s predchádzajúcim bodom
 • Nedostatočné prepojenie finančného riadenia so zvyškom firmy (31%), t.j. nedostatočná komunikácia a pochopenie vzájomných cieľov a priorít

Podľa iného prieskumu firmy Accenture je nedostatok času na pracovné činnosti s pridanou hodnotou (napr. analýzy, informačná podpora pri rozhodovaní a pod.) jedným z troch najväčších problémov, ktorým dnes CFO čelia.

Finančné oddelenie je často vnímané zvyškom firmy ako „tí, čo na všetko hovoria nie“, a následne sa vytvárajú komunikačné bariéry. CFO a jeho tím sa preto musí proaktívne snažiť vytvárať osobné vzťahy s ostatnými oddeleniami a obchodnými divíziami a prichádzať s konštruktívnymi nápadmi. Podobné odporúčanie má pre finančníkov aj Brice Hill, Vice Prezident pre Financie v spoločnosti Intel.

Oblasti, v ktorých CFO cítia najväčšiu potrebu ďalšieho sebavzdelávania a zdokonaľovania

 • Lepšie pochopenie odvetvia a trhu, na ktorom firma pôsobí (31%)
 • Lepšie pochopenie, ako môžu technológie firmu posunúť vpred (28%)
 • Strategický nadhľad (26%)

Od CFO sa dnes očakáva, že budú mať podnikateľské cítenie a strategický nadhľad, dokážu presadzovať zmeny a riadiť náročné rozsiahle projekty – čo je rozdiel od typického profilu CFO spred 10 – 20 rokov (produkovanie čísel).

Hlavné schopnosti, ktoré chýbajú zamestnancom finančného oddelenia

 • Komunikačné schopnosti (33%) – napr. schopnosť efektívne komunikovať so zamestnancami iných oddelení
 • Analytické schopnosti (29%)
 • Poznanie trhu a odvetvia (27%)
 • Technológie a IT (24%)
 • Vodcovské schopnosti / schopnosť viesť tím  (24%)

Pokiaľ finančný tím nedokáže komunikovať so zvyškom firmy a zrozumiteľne podávať informácie, presadzovať zmeny, alebo nechápe ako funguje trh a odvetvie, CFO bude mať problém posunúť rolu finančného riadenia od rutinnej produkcie tabuliek k ovplyvňovaniu strategických rozhodnutí a k presadzovaniu zmien vo firme. 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: