Controlling & Finančná analýza | Investície

Vyhodnocovanie investícií

Základné princípy vyhodnocovania investícií, na ktoré tak často zabúdame.

Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC) nedávno vydala príručku pre podnikovú finančnú prax na tému vyhodnocovania investícií a projektov International Good Practice Guidance – Project and Investment Appraisal for Sustainable Value Creation.

Jej cieľom je poskytnúť návod na vyhodnocovanie investícií, ako sú kapitálové investície, vývoj nových produktov, akvizície a odpredaje, alebo veľké infraštruktúrne projekty, a ako môžu spoločnosti do tohto procesu integrovať vplyv na externé prostredie podniku, ako je zamestnanosť, životné prostredie a či komunita.

IFAC odporúča pri vyhodnocovaní investícií dodržiavať niekoľkých hlavných princípov. Hoci sa môže zdať, že sa jedná o elementárne veci, máloktorá firma sa ich naozaj dôsledne pridŕža.

 • Pri vyhodnocovaní projektov, pri ktorých náklady a výnosy presahujú obdobie jedného roka, je potrebné zohľadniť časovú hodnotu peňazí.
 • Časová hodnota peňazí sa zohľadňuje diskontovaním peňažných tokov diskontnou sadzbou, ktorá reprezentuje náklady na kapitál (opportunity cost of capital). Výška použitej diskontnej sadzby má veľký vplyv na výsledný výpočet.
 • Diskontná sadzba použitá na diskontovanie peňažných tokov má odrážať rizikový profil konkrétnej investície alebo projektu, ktorý sa môže odlišovať od výšky rizika, ktoré je zahrnuté v nákladoch na kapitál celej spoločnosti, t.j. diskontnú sadzbu je potrebné upraviť podľa rizikovosti každého projektu (viď súvisiaci článok: Výpočet WACC pre vyhodnotenie investícií - globálny prieskum
 • Správne rozhodnutie berie do úvahy obchodnú stratégiu spoločnosti ako aj externé trhové, sociálne a makroekonomické faktory, a nemalo by sa zakladať iba na finančnej analýze (napr. do akej miere je investícia v súlade s dlhodobými zámermi spoločnosti, či má firma dostatok ľudských zdrojov na jej realizáciu a pod.)
 • Do úvahy by sa mali brať iba inkrementálne (dodatočné) peňažné toky, t.j. cashflow, ktorý vznikne ako priamy dôsledok uvažovanej investície. Hodnota investície závisí od hodnoty dodatočných príjmov a výdavkov, ktoré sú vyvolané investíciou. Cashflow, ktorý vznikne  bez ohľadu na realizáciu investície, alebo už nenávratne vznikol (sunk cost), je potrebné ignorovať (viď súvisiaci článok Relevantné náklady v manažérskom rozhodovaní).
 • Všetky predpoklady, na základe ktorých je pripravený plán cashflow, by mali byť podrobené primeranej kontrole, najmä tie parametre, ktorých vývoj je náročné naplánovať a závisia od externých faktorov (dopyt, ceny komodít, menové kurzy a pod.). Používanie techník, ako je analýza citlivosti, príprava viacerých scenárov možného vývoja, alebo techniky cashflow-at-risk pomôžu vytvoriť lepšiu informačnú základňu pre prijatie rozhodnutia.
 • Po realizácii investície je vhodné vyhodnotiť správnosť prijatého rozhodnutia a jeho prínosy.

Medzi bežné chyby, ktoré spoločnosti robia pri vyhodnocovaní projektov a investícií, patria:

 • Používanie rovnakej diskontnej sadzby na projekty s rôznou mierou rizika, t.j. vyhodnotenie investície nezohľadňuje špecifickú mieru jej rizika
 • Nezohľadnenie daňového štítu vo výpočte diskontnej sadzby
 • Používanie materiálne nesprávnej diskontnej sadzby (napr. vypočítanej z rok starých údajov, nesprávne zohľadnené riziko odvetvia a pod.), dôsledkom ktorého môže byť napr. zamietnutie investície, ktorá má v skutočnosti pozitívnu čistú súčasnú hodnotu
 • Do vyhodnotenia sa zahrnú náklady / výnosy, ktoré vzniknú bez ohľadu na to, či sa investícia zrealizuje alebo nie (t.j. porušenie princípu E vyššie)
 • Vo výpočte sa zabudne na vplyv daní (napr. firma, ktorá je v daňovom zisku, nezohľadní úsporu na dani z príjmov z odpočítateľných výdavkov)
 • Statická analýza – pripraví sa iba jeden finančný plán, na základe ktorého sa prijme rozhodnutie. To firme neposkytuje obraz o veľkosti jednotlivých rizík a možných scenároch (napr. ako by sa zmenilo rozhodnutie o investícii do energetického zdroja, ak by sa výraznejšie zmenili trhové ceny alternatívnych zdrojov energie)
 • Do vyhodnotenia sa nezahrnú všetky súvisiace náklady, ako napr. dodatočne vyvolané investície, náklady na likvidáciu a uvedenie do pôvodného stavu, alebo naopak výnosy z predaja zariadenia po ukončení jeho používania (princíp full life cycle cost)
 • Firma investuje do projektu, ktorý nepodporuje dlhodobý strategický zámer firmy, čo zvyčajne súvisí so slabou kontrolou nad alokáciou investičného rozpočtu
Zdroj: IFAC, CFO.sk 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: