Controlling & Finančná analýza | Plánovanie

Risk-adjusted forecasting – zohľadnenie rizík vo finančnom plánovaní

Príprava statických finančných plánov neumožňuje manažmentu dostatočne pochopiť dopad a pravdepodobnosť možných rizík na dosiahnutie plánovaného hospodárskeho výsledku.

Tradičný prístup k príprave finančných plánov pozostáva v zozbieraní podkladov a príprave základného scenára výkazu ziskov a strát a cashflow. Sofistikovanejšie spoločnosti pripravujú viaceré scenáre (napr. optimistický a pesimistický) a prípadne testujú citlivosť plánovaného zisku a cashflow na vybrané kľúčové parametre, ako je objem predaja či nákupné ceny základných vstupov.

Dnešné trhové prostredie prináša množstvo rizík, ktoré môžu výrazne ovplyvniť dosiahnutie plánovaných výsledkov – od finančných rizík ako je kurzové riziko cez fluktuáciu cien komodít, legislatívne zmeny, zmeny v cenovej elasticite  dopytu až po príchod nových technológií a konkurentov, ktoré môžu ohroziť objemy predaja.

CFO a manažment spoločnosti potrebuje vidieť, aký dopad môžu mať jednotlivé riziká a ich rôzne kombinácie na plánované hospodárske výsledky. Príprava statického finančného plánu a prípadne dvoch troch alternatívnych scenárov nedáva manažmentu dosť informácií na to, aby mohli vyhodnotiť spoľahlivosť plánovaných čísel a vplyv rôznych rizík, predovšetkým im neposkytuje spoľahlivú informáciu o pravdepodobnosti jednotlivých scenárov.

Riešením je metóda plánovania „risk-adjusted forecasting“ alebo „at-risk“– vytvorenie finančného modelu, ktorý pomocou kvantitatívnych štatistických metód zohľadňuje rôzne rizikové faktory a na základe očakávanej pravdepodobnosti každého z nich vypočíta možné scenáre pri zvolenom intervale spoľahlivosti. Metóda umožňuje manažmentu kvantifikovať, aká časť plánovaného zisku (earnings-at-risk) či cashflow (cashflow-at-risk) je vystavená riziku a aké je toto riziko veľké.

Výsledkom tohto modelu môže byť nasledovný príklad plánu cashflow:

Na základe modelu môžeme vidieť, že v 80 zo 100 prípadov sa hodnota plánovaného cashflow bude pohybovať medzi červenou a  zelenou čiarou – 10. a 90. percentilom. Bledomodrá čiara ukazuje plánovanú hodnotu s najväčšou pravdepodobnosťou, rozpočet je stanovený nad touto hodnotou.

Jedným z možných výstupov z finančného modelu je ilustrácia, ktoré rizikové faktory majú na plánované hospodárske výsledky najväčší vplyv a ktorým smerom (t.j. zníženie vs zvýšenie zisku):

Metodika plánovania

Plánovanie pomocou metódy „risk-adjusted forecasting“ pozostáva z troch  krokov: príprava vstupov, výpočet, vyhodnotenie výstupov.

Príprava vstupov

  • Základný scenár plánovaného výkazu ziskov a strát alebo cashflow
  • Identifikácia rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú plánovaný hospodársky výsledok ( resp. jeho hlavné plánované parametre ako je objem predaja, predajná cena, cena vstupov a pod.). Napríklad na objem predaja vplýva očakávaný vývoj kúpnej sily, rast HDP, sezónnosť, marketingový rozpočet alebo prítomnosť substitučných produktov. Na ceny vstupov vplýva očakávaný vývoj cien komodít, štruktúra a cenové mechanizmy v nákupných kontraktoch firmy a požadovaný pomer cena / kvalita / spoľahlivosť dodávok. Odporúča sa pracovať s maximálne 10 – 15 rizikovým faktormi.
  • Príprava interných a externých dát, na základe ktorých sa kvantifikujú možné dopady každého rizikového faktora na finančný plán a ich pravdepodobnosť. Tie môžu byť založené sčasti na historických štatistických informáciách (napr. pohyby a volatilita menových kurzov), trhových informáciách (forwardové krivky) alebo na kvalifikovanom odhade manažmentu (napr. dosiahnutie úspor z plánovanej investície).

Výpočet je založený na kvantitatívnych štatistických technikách a jeho výstupom je ilustrácia možných scenárov vývoja pri zvolenej hladine spoľahlivosti, ako aj kvantifikácia hlavných rizík a príležitostí (viď grafy vyššie).

Benefity metódy „risk-adjusted forecasting“

  • Integrácia risk manažmentu do finančného plánovania a riadenia
  • Zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti finančného plánovania
  • Zjednodušenie rozhodovania pri plánovaní a alokácií zdrojov
  • Identifikácia rizikových faktorov, ktoré najviac ohrozujú plánovaný výsledok, čo umožňuje včas prijať korektívne alebo preventívne opatrenia, ako aj identifikácia potenciálnych príležitostí
  • Simultánne zohľadnenie viacerých rizík s kvantifikáciou dopadu na plánovaný hospodársky výsledok a určením pravdepodobnosti  
  • Možnosť testovať citlivosť finančného plánu na rôznu kombináciu rizík a ich koreláciu
  • Aplikácia je možná tak na úrovni celej spoločnosti, ako aj jej časti (produktového radu, geografickej divízie a pod.)

V prípade otázok k problematike môžete kontaktovať Jána Bobockého, senior manažéra na oddelení Auditu, alebo Luboša Briatku, manažéra na oddelení Auditu spoločnosti Deloitte Česká Republika na e-mailových adresách jbobocky@deloittece.comalbriatka@deloittece.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: