Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Relevantné náklady v manažérskom rozhodovaní

V určitých situáciách môže manažment prijať nesprávne rozhodnutie, pretože pri rozhodovaní zohľadňuje nesprávne náklady. Koncept relevantných nákladov pre manažérske rozhodovanie vysvetlený na praktickom príklade.

Vyhodnocovanie finančnej výhodnosti rôznych alternatív, o ktorých manažment rozhoduje, môže byť v určitých situáciách skreslené tým, že sa do úvahy berú náklady, ktoré nie sú v danej situácií relevantné, alebo sa naopak napr. nezohľadnia náklady na stratené príležitosti. V takýchto situáciách je potrebné rozlišovať, ktoré náklady do rozhodovacieho procesu zahrnúť, a ktoré nie, a podľa toho sa hovorí o koncepte tzv. relevantných nákladov.

Relevantné náklady predstavujú hotovostné výdavky (cashflow), ktoré vzniknú v budúcnosti ako dôsledok prijatého rozhodnutia.

Koncept relevantných nákladov je možné použiť pri rozhodnutiach najrôznejšieho charakteru, ako napr. či pokračovať alebo nepokračovať v rozbehnutej investícii či projekte, rozhodovanie kúpa versus vlastná výroba, a pod.  

Dôležité je uvedomiť si, že relevantné náklady nie sú:

 • Výdavky alebo investície, ktoré boli vynaložené v minulosti a prijatie rozhodnutia ich  už neovplyvní (tzv. „sunk cost“)
 • Výdavky, ku ktorým sa firma zaviazala (napr. zmluvou) a ktoré musí vynaložiť bez ohľadu na prijaté rozhodnutie
 • Nepeňažné náklady, ktoré neovplyvňujú cashflow (napr. odpisy, alokované režijné náklady alebo náklady centrály spoločnosti)

Koncept relevantných nákladov vysvetlíme na nasledovnom príklade.

Firma ABC vyrába a dodáva výrobné technológie podľa požiadaviek a na mieru zákazníka. Jeden z jej odberateľov sa dostal do platobnej neschopnosti. Firma však už vynaložila náklady vo výške 70,000 EUR a dodávka zostala rozpracovaná. Hoci jej odberateľ uhradil pred začatím prác preddavok vo výške 20,000 EUR, firma nemá svoju pohľadávku zabezpečenú a neočakáva, že od odberateľa alebo z jeho likvidácie dostane v budúcnosti niečo zaplatené.

Firme sa po nejakom čase podarilo nájsť záujemcu, ktorý je za dokončenie technológie ochotný zaplatiť 50,000 EUR a využiť ju vo vlastnom výrobnom závode.

Na dokončenie zákazky musí firma vynaložiť ešte ďalšie náklady:

 • Dokúpiť materiál v hodnote 7,000 EUR
 • Použiť materiál v hodnote 12,000 EUR, ktorý bol objednaný a zaplatený zvlášť pre túto dodávku a firma ho nevie inak využiť. Jeho likvidačná hodnota (z odpredaja) je 2,000 EUR.
 • Zaplatiť mzdové náklady v hodnote 8,000 EUR
 • Zaplatiť subdodávateľovi, ktorý jej pomáha s inštaláciou a s ktorým už má podpísaný kontrakt na pôvodnú zákazku. Cena za inštaláciu je 3,000 EUR, za zrušenie kontraktu by musela zaplatiť penále vo výške 1,000 EUR.
 • Nepriame režijné náklady, ktoré sa alokujú na zákazku, predstavujú 10,000 EUR.

Firma má zároveň možnosť prijať ďalšiu objednávku, za ktorú by utŕžila 79,000 EUR, priame materiálové a mzdové náklady by predstavovali 52,000 EUR, a alokované réžie 16,000 EUR. Nemôže však realizovať obe zákazky, pretože nemá na to dostatočné výrobné a personálne kapacity.

Ktorú zákazku má firma prijať?

Na prijatie rozhodnutia musí identifikovať relevantné náklady:

 • Náklady, ktoré už vynaložila (70,000 EUR) ako aj prijatý preddavok môže ignorovať. Rozhodnutie ich nijako neovplyvní, už boli preinvestované („sunk costs“)
 • Podobne musí ignorovať náklady za už zaplatený materiál (12,000 EUR), mala by však zohľadniť možný príjem z jeho odpredaja (likvidácie) vo výške 2,000 EUR, o ktorý v prípade dokončenia zákazky príde.
 • Náklady na subdodávateľa jej vzniknú tak či tak v minimálnej výške 1,000 EUR (penále za odstúpenie od zmluvy), preto do rozhodovania musí zobrať iba výdavok presahujúci túto čiastku, t.j. 2,000 EUR.
 • Nepriame režijné náklady vo výške 10,000 EUR môže ignorovať, pretože sa jedná iba o alokáciu a ich výšku rozhodnutie nijako neovplyvní
 • Firma však musí zobrať do úvahy krycí príspevok z alternatívnej zákazky (náklady stratenej príležitosti – „opportunity cost“) vo výške 79,000 – 52,000 = 27,000 EUR.

Do rozhodovacieho procesu preto firma musí zahrnúť nasledovné položky:

Na základe finančnej analýzy je pre firmu výhodnejšie dokončiť rozpracovanú zákazku a predať ju záujemcovi za 50,000 EUR.

Ak by sa firma rozhodovala podľa účtovného zisku z dokončenej zákazky, jej dokončenie by zamietla, pretože už vynaložené náklady (70,000 EUR) presahujú ponuku záujemcu vo výške 50,000 EUR. Tým by sa však pripravila o dodatočný krycí príspevok (cashflow) v hodnote 4,000 EUR. Z toho dôvodu je v takýchto prípadoch nutné brať do úvahy iba relevantné náklady. 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: