Stratégia & Financovanie | Stratégia

Slovenským startupom svitá na lepšie časy, vláda pripravuje stimuly

Inovatívne firmy mladšie ako 3 roky a podnikaví študenti majú čerpať rad výhod a nových služieb. Prehľad podporných opatrení pre startupy, ktoré navrhuje vláda v rámci Koncepcie pre podporu startupov

Ministerstvo financií pripravilo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva, Ministerstvom školstva, Slovak Business Agency a ďalšími predstaviteľmi slovenského startupového ekosystému koncepciu pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému („Koncepcia“). Jedná sa o komplexný súbor opatrení, ktorých väčšina by sa mala do praxe zaviesť do konca tohto roku.

Iniciatíva má širokospektrálny záber a chce riešiť problémy podnikania startupov od financovania cez podporu mladých podnikavcov počas štúdia na vysokej škole, výmenu informácií v rámci V4 až po daňové a legislatívne stimuly. Na jej príprave ministerstvá spolupracovali s organizáciami súkromného sektora, ktoré pôsobia v oblasti podnikania startupov, čo CFO.sk potvrdil nezávislý zdroj.

Určité otázky môže vyvolávať avizovaný spôsob prideľovania podpory a kritériá pre definovanie startupov. Pri vybraných opatreniach bude totiž splnenie jednotlivých kritérií podmienené rozhodnutím výboru zloženého zo zástupcov verejnej správy (predovšetkým Ministerstva financií a Ministerstva hospodárstva) a špecializovaných inštitúcií (predovšetkým Slovak Business Agency - SBA), podľa predkladateľov Koncepcie má rozhodovací proces prebiehať aj v spolupráci so zástupcami súkromného sektora. V definícii startupu (ktorá je rozhodujúca pre nárokovateľnosť podpory) sa zase ako potenciálne problematická javí definícia "inovatívnosti produktu a služby". Dôležité tak bude nastavenie transparentných pravidiel v týchto citlivých oblastiach.

Prehľad navrhovaných opatrení

 • Jednoduchá akciová spoločnosť: nová právna forma, ktorá má odstrániť niektoré bariéry brániace v podnikaní startupov (viac informácií nižšie).
 • Daňové stimuly: oslobodenie od platenia daňovej licencie na tri roky a úľavy pri skladaní zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii platiteľa DPH (viac informácií nižšie).
 • Zlepšenie kapitálového financovania pre startupy cez štruktúru Slovak Investment Holding, zavedenie nových finančných nástrojov pre startupy v rámci NPC, zlepšenie prístupu startupov a MSP k možnostiam financovania v Európe (viac informácií nižšie).
 • Matching grant - dodatočné grantové financovanie, ktoré budú dopĺňať kapitál poskytnutý anjelským investorom (viac informácií nižšie).
 • Zriadenie neformálnej platformy / platforiem anjelských investorov v rámci NPC a zavedenie stimulov pre anjelských investorov. Podmienkou finančnej podpory platformy bude členstvo v European Business Angel Network. Úlohami platforiem bude napríklad vytvorenie databázy investorov a startupov, kvantitatívne analýzy investičnej činnosti anjelských investorov, či vytvorenie mechanizmu na rating startupov.
 • Zriadenie Národného podnikateľského centra (NPC) v rámci SBA, ktoré má poskytovať služby a finančné a nefinančné nástroje podporujúce startupy a tieto služby centralizovať (one-stop-shop). Front Office NPC má byť otvorený v októbri 2015 a má poskytovať množstvo služieb ako akceleračný program, zriadenie tzv. Creative Point, poskytovanie stáží vo významných technologických parkoch (napr. USA, Izreal, Singapur), organizácia startup podujatí a networkingových aktivít, pomoc pri spracovaní štúdie realizovateľnosti, zhotovení a testovaní prototypu, a ďalšie.
 • Stimulovanie zahraničných inovatívnych subjektov pre pobyt v SR formou startup víz. Autor startupového projektu z krajín mimo EHP dostane víza na 12 mesiacov a pod podmienkou zriadenia firmy v SR bude môcť využiť všetky existujúce služby pre implementáciu svojho projektu (mentora, inkubačné služby, poradenstvo atď.). Následne bude môcť po 12 mesiacoch požiadať o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania.
 • Poskytovanie grantov a nefinančnej podpory pre študentov / doktorandov, ktorí majú záujem rozvíjať svoje inovatívne myšlienky a podnikateľské zámery v spolupráci so školami, centrami excelentnosti a inkubátormi, avšak už počas školy alebo po jej skončení od týchto snáh upustia. Cieľom programu je podporiť študentov počas najkritickejšej fázy rozvoja podniku. Výška grantu by mala pokryť základné životné náklady cieľovej skupiny (vrátane mentorov, členstva v inkubátore) počas obdobia deviatich mesiacov.
 • Motivácia vysokých škôl a výskumných inštitúcií pri podpore študentov a začínajúcich startupov / spinoffov. Pomocou grantov sa má startupom a spin-offom sprístupniť výskumná infraštruktúra VŠ a zabezpečiť poskytovanie obdobných služieb, ako tie, ktoré poskytujú súkromné inkubátory, ale za cenovo výhodnejších podmienok. Ďalej sa má podporiť aktívna snaha vysokých škôl a vedeckých inštitúcií o hľadanie komerčného uplatnenia pre ich výskum, spoluprácu so súkromnými firmami a zapojenie do medzinárodných programov stimulujúcich spoluprácu so súkromným sektorom
 • Podpora výučby finančnej a podnikateľskej gramotnosti pedagógov vo všetkých učiteľských študijných odboroch, čo má umožniť učiteľom základných a stredných škôl viesť mladé generácie k podnikateľskému, inovatívnemu a finančnému mysleniu.
 • Koordinácia a synergie v rámci krajín V4: pravidelné stretnutia pracovnej skupiny krajín V4 pre problematiku podpory startupov a inovácií, spoločná web stránka s databázou startupov a investorov v regióne, ktorá bude umožňovať ich aktívne párovanie (matchmaking). Vytvorenie pozície pre stáleho zástupcu SR v americkom Silicon Valley, ktorý má podporovať investície smerom do SR, export úspešných slovenských služieb a produktov do Silicon Valey, a budovať kontakty.

Definícia startupu

V koncepcii sa pod startupom rozumie kapitálová obchodná spoločnosť so sídlom na území SR, od ktorej vzniku neuplynulo viac ako 36 mesiacov, vznikla za účelom tvorby inovatívneho produktu alebo služby, je mikro, malým alebo stredným podnikom, a väčšina hlasovacích práv patrí fyzickým osobám, ktoré sú jej zakladateľmi.

Poskytnutie niektorých podporných opatrení bude môcť byť podmienené splnením dodatočných kritérií. O ich poskytovaní bude rozhodovať špeciálny výbor zložený zo zástupcov ministerstiev a SBA.

Väčšinu kritérií v definícii startupu je relatívne ľahké vyhodnotiť, určitá miera subjektívnosti sa však otvára pri definícii inovatívneho produktu / služby. V koncepcii sa hovorí o individuálne vytvorených produktoch podľa špecifikácie zákazníka, ktoré nie je existujúca spoločnosť fungujúca na spoločnom európskom trhu schopná vytvoriť rovnakou alebo veľmi podobnou metódou a v rovnakej alebo veľmi podobnej kvalite.

Z toho možno vyvodiť, že jedinečnosť produktu sa bude posudzovať nie na slovenskej, ale celoeurópskej úrovni.

Jednoduchá akciová spoločnosť (JAS)

Súčasná legislatívna úprava s.r.o. podľa predkladateľov Koncepcie neumožňuje efektívne využitie nástrojov, ktoré sú vo svete bežne dostupné a týkajú sa nastavenia vstupu a výstupu kapitálu z/do spoločnosti, ochrany práv zakladateľov firmy a investora a možnosti efektívne motivovať zamestnancov vlastníckym podielom v spoločnosti. Napríklad tieto často citlivé otázky je síce možné ošetriť v spoločenskej zmluve, tá je však verejne prístupným dokumentom, a upraviť ich v individuálnych zmluvách medzi spoločníkmi je niekedy problematické. Eseročka zase komplikuje možnosti motivácie zamestnancov získavaním podielovej účasti (zamestnaneckých akcií).

Predkladatelia preto navrhujú zadefinovať v Obchodnom zákonníku novú hybridnú formu spoločnosti, ktorá kombinuje prvky eseročky a akciovej spoločnosti. Základné imanie JAS bude začínať od 1 eura a bude rozdelené na akcie, ktoré nebudú verejne obchodovateľné. Umožní sa vydávanie rôznych druhov akcií, ktoré budú spojené s rôznymi právami. Medzi akcionármi bude možné uzavrieť osobitnú neverejnú akcionársku dohodu, v ktorej sa budú môcť dohodnúť napríklad na obchodnej stratégii, práve pridať sa k prevodu akcií za rovnakých podmienok ako majoritný akcionár, práve požadovať prevod akcií, či na kúpnej alebo predajnej opcii. Akcie JAS bude možné počítať od 1 eurocenta, čo umožní vydávanie väčšieho množstva akcií a s nimi potom motivovať zamestnancov zamestnaneckými akciami.

Okrem Obchodného zákonníka by sa mal v tejto súvislosti novelizovať aj Zákon o cenných papieroch.

Daňové stimuly

Koncepcia počíta s tým, že startupy nebudú musieť platiť daňovú licenciu po dobu troch rokov (v súčasnosti ju novo založené podniky neplatia prvý rok), čo im má finančne pomôcť v prvých rokoch fungovania, kedy sú často ešte stratové a negenerujú cashflow. Podmienkou bude, aby splnili definíciu startupu (viď vyššie), a aby konatelia a spoločníci daného startupu nemali zákaz akejkoľvek podnikateľskej činnosti a neboli dlžníkmi daňového úradu, sociálnej poisťovne alebo niektorej zo zdravotných poisťovní.

Ďalším stimulom má byť zjednodušenie dobrovoľnej registrácie platiteľa DPH, čo startupom umožní žiadať o vrátenie DPH z nakúpených tovarov a služieb a tým efektívne odľahčí ich cashfow.

Zdaniteľné osoby môžu na Slovensku žiadať o dobrovoľnú registráciu DPH pred dosiahnutím zákonom stanovenej výšky obratu 49 790 eur bez ohľadu na to, či ešte len zahájili prípravnú činnosť potrebnú k podnikaniu, alebo ju už reálne vykonávajú. O registrácii startupov rozhoduje správca dane a väčšinou sa pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu DPH vyrubuje zábezpeka od 1 000 do 500 000 eur, pričom jej výška závisí od rozhodnutia príslušného daňového úradu (podľa jeho posúdenia rizika vzniku nedoplatku na dani zo strany žiadateľa). Zábezpeka sa obvykle vracia až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa jej zaplatenia.

Startupom však zadržané prostriedky chýbajú, a obmedzujúco na ne vplýva aj dĺžka rozhodovania o ich registrácii.

Predkladatelia preto navrhujú novelizáciu Zákona o DPH, v ktorom sa majú okrem iného z ustanovenia pojednávajúceho o identifikácii subjektov, ktorým má byť uložená zábezpeka, vypustiť osoby, ktoré v čase podania žiadosti o registráciu pre DPH vykonávajú len prípravnú činnosť. To sa má týkať tak dobrovoľných, ako aj povinných registrácií. Posudzovanie daňového rizika žiadajúceho startupu však zostane a ak ho správca dane vyhodnotí ako daňovo nespoľahlivého, bude musieť zábezpeku uhradiť.

Zlepšenie kapitálového financovania cez Slovak Investment Holding a zavedenie nových finančných nástrojov pre startupy

Predkladatelia odhadujú, že na trhu kapitálového financovania startupov na Slovensku chýba kapitál vo výške 138 až 643 miliónov eur. V programovom období 2014-2020 má byť pri zabezpečení financovania startupov využitá aj štruktúra SIH. Na kapitálové financovanie môžu byť teda využité aj zdroje Európskych štrukturálnych a investičných fondov vyčlenené na finančné nástroje, ako aj ďalšie zdroje v rámci štruktúry SIH.

Okrem modelu financovania prostredníctvom SIH, kde sa v súlade s uznesením vlády č. 736/2013 (k Postupu implementácie finančných nástrojov cez SIH v programovom období 2014 – 2020) očakáva, že jeden z podfondov SIH bude pod správou SBA, sú pre startupy dôležité aj iné formy financovania, napríklad v podobe konvertibilného úveru alebo kombinácia financovania s poskytovaním poradenských alebo mentoringových služieb startupu. Tieto formy podpory by mali byť zavedené v rámci činnosti NPC a financované zo zdrojov Operačného programu veda a inovácie.

Súvisiaci článok: Možnosti financovania startupov na Slovensku

Predkladatelia ďalej vyzdvihujú potrebu zvyšovania dostupnosti informácií o úverovej bonite startupov, keďže v súčasnosti majú prístup k takýmto informáciám väčšinou banky, čo limituje prístup MSP k širšiemu spektru investorov pôsobiacich na kapitálových trhoch.

Matching grants

Mobilizácia anjelských investorov má prebiehať prostredníctvom dodatočného navýšenia investície anjelského investora do startupu o dotáciu (grant) z verejných zdrojov vo výške 20% výšky investície anjelského investora (matching grant). Ak sa napr. anjelský investor rozhodne vložiť svoj kapitál do startupu vo výške 50 000 eur, štát udelí danému startupu grant vo výške 10 000 eur bez nároku na majetkový podiel v spoločnosti a bez zmeny podielu investora, ktorý získal svojou investíciou.

Startup bude môcť získať spolufinancujúci grant aj viac krát, maximálne však do výšky 20 000 eur a to kumulatívne bez ohľadu na počet investorov.

Súvisiaci článok: Zakladateľ LinkedIn: čo by som dnes pri prezentácii investorom urobil inak

Podmienkami pre poskytnutie grantu z verejných zdrojov do startupu budú:

 • investícia do podniku, ktorý spĺňa kritériá startupu a ktorý nevykazuje nedoplatky na dani z príjmov, zdravotnom a sociálnom poistení,
 • majetkový podiel v startupe, ktorý investor získa touto investíciou, môže dosiahnuť najviac 49 %,
 • grant udelený startupu nebude podliehať zdaneniu,
 • dolná hranica investície anjelského investora je stanovená na 5 000 eur,
 • maximálna výška grantu, ktorý si takýmto spôsobom bude môcť startup naakumulovať od viacerých investorov bude limitovaná na 20 000 eur (kumulatívne na jeden startup).

Stanovené budú aj kritériá na kvalifikáciu anjelského investora: ten nesmie byť v právnom, obchodnom, rodinnom a pracovnom vzťahu s niektorým zo zakladateľov, majiteľov alebo zamestnancov startupu, a majetkový podiel v danom startupe získava po prvýkrát (t.j. poskytnutie ďalšieho grantu pri zvyšovaní podielu investora v startupe sa nebude podporovať).

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: