Stratégia & Financovanie | Financovanie

Možnosti financovania start-upov na Slovensku

Prehľad možností financovania novo-založených a rýchlo rastúcich spoločností

Článok je prebraný z návodu spoločnosti KPMG ako rozbehnúť inovatívne podnikanie na Slovensku  „Vymyslite. Začnite. Expandujte“.


Problém s financiami sa zvyčajne prejavuje v začiatočnej fáze budovania start-upu. Je dôležité, aby sa tento problém riešil včas a systematicky.

V počiatočnej fáze sú zvyčajne k dispozícii finančné prostriedky od zakladateľov start-upu, ich priateľov a rodiny (3xF founders, friends, family). V skutočnosti väčšina poskytovateľov financií očakáva, že zakladatelia start-upu prijmú hlavné riziko a investujú určitú časť svojich vlastných zdrojov. Tým sa dáva najavo dôvera a záväzok.

Finančné potreby start-upu sa musia riešiť v podnikateľskom zámere alebo pri tvorbe biznis modelu. V tejto fáze by ste už mali mať premyslené:

 • aká finančná suma je potrebná,
 • na čo sa táto suma použije,
 • časový plán, kedy tie peniaze potrebujete,
 • schopnosť splácať a zabezpečiť návratnosť financií.

Potreba financovania môže vyplynúť z mnohých podnikateľských požiadaviek, pričom každá z nich má svoje vlastné charakteristické vlastnosti a mala by sa posudzovať samostatne:

 • zabezpečiť stabilnú základňu prílevu kapitálu,
 • kapitálové výdavky,
 • financovanie rozširovania prevádzky, napr. náklady na pracovníkov, kancelárie, infraštruktúru a pod.
 • bežné výdaje, napr. financovanie pohľadávok a zásob.

Vlastné imanie

Pre start-upy zvyčajne nie je vhodné financovanie prostredníctvom banky. Takéto start-upy predstavujú veľké riziko a nie sú schopné splácať dlhy v krátkodobom horizonte. Preto financovanie v začiatočnej fáze má zvyčajne podobu vlastného imania (t.j. „rizikového“ kapitálu). Zdrojmi vlastného imania môžu byť finančné prostriedky od: 

 • Zakladateľov, priateľov a rodiny – obvykle prostredníctvom osobných kontaktov.
 • „Biznis anjelov“ (Business Angels) – sú to fyzické osoby, ktoré investujú v začiatočných fázach podnikania. Takéto financovanie sa často označuje ako „inteligentné financovanie“, pretože okrem financií obvykle zároveň prináša aj vedomosti a skúsenosti. Kontakty možno získať prostredníctvom obchodných vzťahov alebo cez tzv. „anjelské siete“, napr.:
 • Slovak Business Angels Network – neformálna iniciatíva Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, Združenia mladých podnikateľov Slovenska a denníka Hospodárske noviny, www.businessangels.sk
 • 42angels – súkromná sieť „ biznis anjelov“ pre technologické start-upy na Slovensku a v Českej Republike, www.42angels.sk,
 • Neulogy – súkromná konzultačná firma, ktorá sprostredkúva prístup k financovaniu od miestnych „biznis anjelov“.
 • Rozvojový kapitál – špecializované investičné spoločnosti, ktoré investujú do podnikov so značným potenciálom, ale vysokým rizikom. Obvykle investujú v neskoršej fáze ako „biznis anjeli“. Zoznam fondov rizikového kapitálu na Slovensku vedie Slovenská asociácia private equity a rozvojového kapitál (SLOVCA). Na Slovensku sú k dispozícii tieto fondy:
 • Fond fondov, Credo Ventures, Genesis Capital alebo 3TS Capital Partners,
 • Fondy pre „predštartovné“ (seed) a počiatočné financovanie v rámci iniciatívy JEREMIE Európskeho investičného fondu (založené v r. 2013).
 • Strategickí investori – subjekty, ktoré už pôsobia v danom odvetví a ktoré môžu poskytnúť financie v rámci väčšieho spoločného podniku alebo štruktúry.

Investori budú vyžadovať podnikateľský zámer a vykonajú hĺbkovú previerku vášho budúceho podnikania. Budú vyžadovať, aby ste mali definovanú stratégiu pre odchod investora a tiež dostatočne vysokú návratnosť svojich investícií.

Nezabudnite, že vaše hodnotenie a očakávania musia byť realistické, hlavne čo sa týka rentability.


Štát

Aj štát vám môže poskytnúť finančné prostriedky na rozbehnutie podnikania. Na Slovensku sa takéto dotácie poskytujú prostredníctvom týchto inštitúcií:

 • Financovanie výskumno-vývojovej činnosti prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (www.apvv.sk). Na úrovni EÚ je financovanie www.asfeu.sk,
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, www.nadsme.sk,
 • Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o., www.szrf.sk.

O dotáciu treba požiadať ešte pred začatím činnosti podniku alebo pred začatím realizácie projektu. Zvyčajne vám poskytnú len určité percento z plánovaných nákladov, zvyšok budete musieť financovať z vlastných zdrojov.


Financovania prostredníctvom banky

Nové podniky, ktoré už vykonávajú činnosť, môžu získať finančné prostriedky z banky v nasledujúcej forme:

 • úver – zvyčajne na 3-5 rokov s pravidelnými splátkami istiny a úrokov,
 • kontokorent – krátkodobý revolvingový úver vhodný na riadenie pracovného kapitálu,
 • lízing - zvyčajne na 3-5 rokov, na financovanie obstarania zariadení,
 • dodávateľský úver – podobné ako lízing, ale poskytuje ho dodávateľ zariadení,
 • financovanie obchodnej činnosti – krátkodobé financovanie pohľadávok a zásob. Zvyčajne sa spláca  jednorazovou splátkou.

Na poskytnutie uvedeného financovania sa vyžaduje zábezpeka a preukázanie schopnosti splácať dlžnú sumu.


Autor článku je partnerom spoločnosti KPMG na Slovensku. Má na starosti služby v oblasti inovácií a zakladania start-upov. V prípade otázok ho môžete kontaktovať na e-mailovej adrese kennethryan@kpmg.com.


Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: