Treasury & Riadenie rizík | Treasury

SEPA: nové príležitosti v oblasti centralizácie platieb

SEPA zjednoduší centralizáciu platobného styku v rámci skupiny a realizáciu platieb a inkás z jedného účtu v mene ostatných spoločností v skupine.

Príspevok je uverejnený na základe článku Delivering Value on Behalf of the Enterprise uverejnenom na portáli Treasury Management International.

TMI


SEPA prináša nové požiadavky na realizáciu platobného styku v rámci EÚ, na ktoré sa musia pripraviť všetky spoločnosti do 1.2.2014. Podľa vyjadrenia Deutsche Bank, ktoré bolo uverejnené na stránke Treasury Management International, však SEPA prináša aj nové príležitosti v riadení a centralizácii platobného styku.

Súvisiaci článok: Zostáva 225 dní: kľúčové opatrenia k úspešnej SEPA migrácii

Mnoho väčších firiem centralizovalo svoj platobný styk v centrách zdieľaných služieb, najmä na strane dodávateľských platieb, v menšej miere aj na strane inkasa pohľadávok. Napriek centralizácii platobného styku však musel mať každý subjekt v rámci skupiny v každej krajine stále otvorený svoj vlastný bankový účet, a na centralizáciu platobného styku a riadenia hotovosti sa využíval cash pooling.

V prípade, ak centrálne treasury oddelenie realizovalo platby dodávateľom aj v mene ostatných spoločností v skupine (payments on behalf of – „POBO“), mohlo v minulosti dochádzať k problémom, pretože informácia o subjekte, v mene a na účet ktorého bola platba realizovaná a ktorá bola súčasťou platobného príkazu, sa niekedy poškodila alebo úplne stratila, a príjemca (dodávateľ) nevedel, v mene ktorého odberateľa bola úhrada zrealizovaná. To si vyžiadalo zdĺhavú identifikáciu dlžníka, a v niektorých prípadoch aj zablokovanie kreditného limitu, pretože dodávateľ nemal spárované faktúry s prijatými úhradami.

V rámci SEPA však bude musieť byť všetka elektronická komunikácia s bankou realizovaná v jednotnom štandarde  ISO 20022 XML, ktorý obsahuje špeciálne pole určené pre identifikáciu subjektu, v mene ktorého sa platba realizuje. Informácia o dlžníkovi sa tak nestráca a môže byť v informačnom systéme príjemcu identifikovaná a automaticky spárovaná s pohľadávkou.

Centralizácia inkasa pohľadávok

Centralizácia inkasa pohľadávok je menej rozšírená najmä z toho dôvodu, že spoločnosti sa obávajú možného negatívneho dopadu na vzťahy so zákazníkmi, ak sa predaj oddelí od inkasa a správu inkasa preberie centrum zdieľaných služieb.

Podobne ako pri POBO však SEPA prináša aj zjednodušenie centralizácie inkasa pohľadávok v rámci skupiny, kedy sú príjmy za všetky subjekty v skupine smerované na jeden centrálny účet (collections on behalf of – „COBO“). SEPA umožní zrušenie nadbytočných účtov v rôznych entitách a krajinách, automatické spracovanie platieb prijímaných na centrálny účet v mene rôznych subjektov v skupine a ich správne zaúčtovanie. Centralizáciu inkasa podporí aj harmonizácia inkasných príkazov (SEPA Direct Debit), ktoré bude po predchádzajúcom uzatvorení mandátu na inkaso možné vykonávať z jedného miesta a sťahovať prostriedky z účtov obchodných partnerov vo všetkých krajinách SEPA priestoru. Pretože inkaso si vyžaduje menšiu mieru priamej komunikácie so zákazníkom, znižujú sa aj bariéry centralizácie inkasa spomenuté vyššie.

Spoločnosti, ktoré chcú centralizovať platby (či už POBO alebo COBO) vo formáte ISO 20022 XML, musia zabezpečiť, aby ich systémy dokázali identifikovať informáciu v poli platobného príkazu, ktoré definuje subjekt, v mene ktorého sa platba realizuje. Zároveň musia subjekty, ktoré realizujú platobný styk, uzatvoriť dohody s ostatnými spoločnosťami v skupine, na základe ktorých budú môcť realizovať / prijímať platby v ich mene. Dôležité je tiež posúdiť, či právny systém v dotknutých krajinách centralizáciu platobného styku umožňuje a aké sú jej prípadné daňové dopady. 


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: