Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Čo potrebujete vedieť o SEPA

Od 1. februára 2014 musia všetky podniky na Slovensku prejsť na pravidlá a štandardy bezhotovostného platobného styku, ktoré definuje nová európska legislatíva SEPA. Prečítajte si, čo to pre vás znamená a aké požiadavky a príležitosti SEPA prináša.

Článok bol pripravený v spolupráci s odborníkmi na problematiku SEPA spoločnosti Deloitte.

Cieľom SEPA („Single Euro Payments Area“ - Jednotná oblasť platieb v eurách) je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v eurách v rámci krajín EÚ plus Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Monaka a Švajčiarka (SEPA priestor).

 • SEPA umožní realizáciu a prijímanie platieb v rámci SEPA priestoru za rovnakých podmienok a odstráni rozdiely medzi zahraničnými a tuzemskými platbami: všetky platby sa budú považovať za domáce.
 • Na platobný styk v eurách v rámci SEPA priestoru vám bude postačovať jeden bankový účet v ktorejkoľvek banke a ktorejkoľvek krajine. Ak napríklad máte obchodných partnerov v zahraničí (SEPA priestore) a zákazníci vám platia na váš zahraničný bankový účet, budete ho môcť zrušiť a všetky platby prijímať na vybraný  účet (napr. domáci účet na Slovensku).
 • Pre krajiny Eurozóny vrátane Slovenska je termín vstupu SEPA do platnosti 1. február 2014.
 • Podniky budú musieť v platobnom styku: (I) používať čísla účtov všetkých obchodných partnerov (ako aj svoje vlastné) iba vo formáte IBAN a BIC (BIC je potrebné používať iba pri cezhraničných platbách, maximálne však do 1.2. 2016), (II) implementovať ISO 20022 XML štandard pre zasielanie platieb banke v súbore, (III) v prípade využívania inkasných príkazov postupovať podľa nových pravidiel SEPA.

Legislatívny rámec SEPA definuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.260/2012 a ďalšie právne akty na európskej a národnej úrovni, ktoré nájdete na stránke NBS.

Súvisiaci článok: Zostáva 225 dní: kľúčové opatrenia k úspešnej SEPA migrácii


Čo je predmetom SEPA

SEPA zavádza spoločné pravidlá a štandardy pre dva platobné nástroje:

 • bezhotovostné úhrady – SEPA úhrady (SEPA Credit Transfer) – keď ako platiteľ zadávate banke príkaz na prevod prostriedkov z vášho účtu na účet prijímateľa
 • bezhotovostné inkasá – SEPA inkasá (SEPA Direct Debit) – keď ako príjemca predkladáte svojej banke príkaz na inkaso z účtu platiteľa na základe jeho predchádzajúceho súhlasu (bežné napr. v platbách za dodávku energií).

SEPA zároveň definuje spoločný rámec pre používanie platobných kariet.


I.  Používanie IBAN formátu v platobných príkazoch

Všetky firmy na Slovensku musia od 1.2.2014 v komunikácii s bankami používať čísla účtov vo formáte IBAN, a to tak v rámci SR, ako aj pre zahraničný platobný styk. IBAN  nahradí doterajšie národné čísla účtov a kódy bánk používané vo tuzemskom platobnom styku. Viac informácii o formáte IBAN nájdete tu.

 • Každý platobný príkaz, ktorý banke zadáte, vrátane tuzemských platieb, musí obsahovať platný kód IBAN čísla účtu príjemcu. Pri zadávaní zahraničného platobného príkazu budete musieť až do 1.2.2016 uvádzať aj swiftový kód banky príjemcu BIC (viď nižšie).
 • Banky nebudú od 1.2.2014 akceptovať čísla účtov v národnom formáte, ktorý sa v súčasnosti na Slovensku používa, ani ich za vás konvertovať do IBAN formátu (výnimka je v prípade spotrebiteľa, kde banka bude konvertovať za klienta domáce číslo účtu na IBAN bez poplatku až do 1.2.2016)  
 • V prípade, ak ako platiteľ uvediete v platobnom príkaze nesprávny alebo neexistujúci kód IBAN príjemcu, príkaz bude bankou odmietnutý.  
 • Čo najskôr aktualizujte zoznam účtov všetkých vašich obchodných partnerov, ako aj zamestnancov a iných partnerov v platobnom styku - t.j. získajte od nich platné IBAN kódy.
 • Všetky IBAN kódy by optimálne mali byť validované a testované v spolupráci s vašou bankou s dostatočným časovým predstihom.
 • Existujúce IBAN kódy vašich vlastných účtov zostanú vstupom SEPA do platnosti nezmenené, mali by ste ich však čo najskôr poslať vašim obchodným partnerom, aby ich mohli tiež otestovať a začať správne uvádzať v ich platobných príkazoch (napr. vaši odberatelia).


II.  Implementácia ISO 20022 XML pre platby v súbore

Ak zasielate vašej banke platby v súbore, táto komunikácia bude musieť byť najneskôr od 1.2.2016 založená na ISO 20022 XML štandarde. Banky však musia byť pripravené používať XML štandard už od 1.2.2014 a v prípade vašej žiadosti ho musia akceptovať.


III.  Používanie SEPA inkasa

SEPA výrazne mení podmienky používania inkasných príkazov.

Hlavnou zmenou je, že umožní využívať inkaso nielen v tuzemskom, ale aj v cezhraničnom platobnom styku, t.j. na základe SEPA mandátu budete môcť realizovať inkaso z účtov vašich zahraničných obchodných partnerov. Zároveň sa zjednocujú pravidlá pre inkasné mandáty a príkazy.

K realizácii SEPA inkasa je potrebné požiadať o pridelenie identifikátora príjemcu CID. Identifikátor CID slúži k jednoznačnej identifikácii príjemcu platby a prideľuje ho Slovenská banková asociácia (od septembra 2013 to bude Národná banka Slovenska). Vyžiadať si ho môžete vo vašej banke. Pred pridelením CID identifikátora môže Vaša banka skúmať vašu dôveryhodnosť, bonitu a rizikovosť vašich transakcií.

Mandát na SEPA inkaso bude dávať platiteľ priamo vám ako príjemcovi inkasa. Každý mandát (napr. zmluva alebo faktúra) si bude vyžadovať jedinečnú referenciu (napr. číslo zmluvy) a váš identifikátor CID.

Mandáty na inkaso, ktoré používate v súčasnosti, zostanú v platnosti a nebude potrebné uzatvárať nové zmluvy, ale budete musieť platiteľovi oznámiť, že od 1.2.2014 sa na inkasný vzťah budú vzťahovať pravidlá SEPA.

Platiteľ, ktorý poskytne mandát na inkaso, bude chránený nasledovnými opatreniami:

 • právo na overenie každej inkasnej transakcie voči podmienkam mandátu
 • právo na zablokovanie svojho účtu voči všetkým inkasným príkazom, alebo príkazom od konkrétnych príjemcov
 • nastavenie maximálnej výšky a periodicity inkasa
 • právo na refundáciu platby stiahnutej z jeho účtu, ak inkaso nebolo zrealizované v súlade s doterajšími zvyklosťami alebo nebolo platiteľom autorizované (viď nižšie)
 • na Slovensku budú banky automaticky kontrolovať, či je žiadosť na inkaso z účtu ich klienta v súlade s dohodnutým mandátom (pri migrácii mandátov budú všetky účty zaradené do kategórie „podmienečne chránený účet“)

Pre SEPA inkasá budú platiť nasledovné lehoty:

 • Inkasant zasiela notifikáciu platiteľovi s uvedením čiastky a dátumu splatnosti, spolu so zaslaním obchodných dokladov (napr. faktúry) alebo osobitne, najneskôr však 14 kalendárnych dní pred dňom splatnosti.
 • Inkasant a následne jeho banka zasiela SEPA inkaso najskôr 14 kalendárnych dní, najneskôr 5 pracovných dní pred prvým alebo jednorazovým inkasom a najneskôr 2 pracovné dni pri opakovanom inkase.
 • Inkaso nie je možné zopakovať v prípade nedostatku prostriedkov na účte platiteľa.
 • Nárok platiteľa na vrátenie prostriedkov do 8 týždňov aj bez uvedenia dôvodu pri autorizovanej transakcii a do 13 mesiacov pri neautorizovanej transakcii na základe prešetrenia.
 • Expirácia mandátu 36 mesiacov po poslednom zrealizovaní inkasa.


Výhody a príležitosti SEPA pre podniky

 • Centralizácia a zjednodušenie platobného styku – možnosť používať jeden účet pre všetky platby a úhrady v rámci SEPA priestoru, zníženie počtu bankových účtov a bánk
 • Možnosť výberu banky pre platobný styk v rámci celého SEPA priestoru podľa toho, ktorá banka poskytne najvýhodnejšie podmienky
 • Jednoduchšie spracovanie platieb vďaka jednotnému formátu v rámci SEPA priestoru
 • Zrýchlenie cezhraničných platieb a prístupu k prostriedkom: všetky SEPA platby – tuzemské aj cezhraničné - budú musieť byť zrealizované a banky budú musieť prostriedky sprístupniť do nasledujúceho dňa po zadaní platobného príkazu (tzv. D+1) bez oneskoreného pripísania prostriedkov na účet podniku
 • Lepšie plánovanie cashflow vďaka poznaniu termínov inkás vopred a dĺžky prevodu 1 deň
 • Identifikácia platieb pomocou 140-znakového textového reťazca – ľahšie párovanie platieb s faktúrami


Spoločnosť Deloitte poskytuje na Slovensku odborné poradenské služby pre banky a podniky v oblasti implementácie legislatívy SEPA. V prípade otázok môžete kontaktovať Martina Várossa, riaditeľa na oddelení Riadenia podnikových rizík na e-mailovej adrese mvaross@deloitteCE.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.


Tento článok sa páči

11

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: