Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Problémy s EMIR: EÚ bojuje s nejednotnou definíciou menového forwardu

O definícii menového forwardu a jeho zahrnutí alebo nezarhnutí pod legislatívu EMIR sa rozhodne zrejme až na konci leta

Chaos pri implementácií európskej legislatívy pre reguláciu derivátov EMIR pokračuje.

Vo februári požiadal Európsky regulačný orgán pre cenné papiere a trhy ESMA Európsku komisiu o objasnenie, či menové forwardy a komoditné forwardy s dodávkou spadajú pod definíciu derivátov a pod legislatívu EMIR. Jednotliví národní regulátori si totiž túto otázku vysvetľovali rozdielne.

EMIR vyžaduje od strán, ktoré sa derivátového obchodu zúčastňujú, jednotlivé obchody nahlasovať špeciálne zriadeným archívom obchodných údajov, prijímať opatrenia na zmiernenie rizík súvisiacich s derivátmi, a v prípade prekročenia definovanej prahovej hodnoty obchody zúčtovať cez tzv. centrálne protistrany. V prípade, ak by bežný menový forward uzatváraný na mimoburzovom trhu spadal pod EMIR, forwardy by museli nahlasovať aj nefinančné podniky, ktoré ich uzatvárajú s cieľom eliminovať kurzové riziko, t.j. nie za účelom špekulácie.

Európska komisia vo svojej odpovedi predbežne uviedla, že menové forwardy pod EMIR spadajú, problémom však zostalo rozlišovanie medzi forwardovým a spotovým obchodom, ktorého vysporiadanie môže trvať aj niekoľko dní. EK následne požiadala ESMA o zozbieranie informácií o tom, ako regulátori v jednotlivých krajinách EÚ definujú menový forward a aké termíny sú zaužívané vo forwardových a spotových menových obchodoch.

Odvtedy diskusie o definícii menového forwardu a jeho zahrnutí pod EMIR stále prebiehajú a EK túto otázku konzultuje aj s odbornou verejnosťou. Podľa Financial Times bude musieť EK tieto nejasnosti zrejme odstrániť dodatočnou legislatívou. Podľa informácií Financial Times by mala v júli po diskusii s Európskym parlamentom vydať návrh vykonávacieho nariadenia, ktoré by po schválení mohlo vstúpiť do platnosti v novembri. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: