Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

CFO a dodávateľský reťazec: dovidenia o mesiac

V najprogresívnejších spoločnostiach sa finančné riadenie dodávateľského reťazca nekončí pri pravidelnom mesačnom vyhodnotení ukazovateľov za predchádzajúce obdobie

Produktivita za posledný mesiac bola X, cieľovú hodnotu ste nesplnili o Z. Náklady na kg ste presiahli o Y. Za chvíľu presiahnete investičný rozpočet. Dovidenia o mesiac. 

Tradičná rola finančného oddelenia v súvislosti s dodávateľským reťazcom firmy (máme na mysli celý hodnotový reťazec od nákupu cez výrobu až po distribúciu) spočíva v monitorovaní a reportovaní finančných a prevádzkových ukazovateľov a v riadení rizík.

Podľa prieskumu EY sa však v progresívnych spoločnostiach finanční riaditelia angažujú na riadení a podpore dodávateľského reťazca v oveľa väčšej miere. Sú pri každom dôležitom rozhodnutí o nákupe, výrobe a logistike, poskytujú užitočné informácie a analýzy, identifikujú riziká a príležitosti. Podľa EY tieto spoločnosti v skutočnosti dosahujú lepšie hospodárske výsledky.

Čo ale konkrétne pre CFO znamená „viac sa angažovať“?

  • Vyčleňte si viac času. V spoločnostiach, kde je spolupráca medzi CFO a manažérmi dodávateľského reťazca intenzívna, trávi finančný riaditeľ 25% svojho času – viac ako 1 deň v týždni - otázkami týkajúcimi sa tejto oblasti.
  • Angažujte svoj tím. Vyberte ľudí z kontrolingu, ktorých úlohou bude vybudovať si bližší vzťah s jednotlivými manažérmi dodávateľského reťazca a aktívne ich podporovať.
  • Zapojte sa do procesu plánovania predaja a výroby. Integrované plánovanie predaja, výroby a nákupu je nevyhnutné k efektívnej prevádzke a optimálnej úrovni pracovného kapitálu. Tento kľúčový proces nesmie fungovať bez zapojenia finančného oddelenia, ktoré svojou nestrannosťou pomáha vyriešiť konfliktné situácie a správne nastaviť procesy a KPI.
  • Buďte aktívny pri rozhodovaní o investíciách. Nezostaňte len pri strážení investičného rozpočtu. Zapojte sa do posudzovania dôležitých investícií, preskúmajte rôzne alternatívy (kúpa vs vlastná výroba), pomôžte kolegom vypočítať celkové náklady počas celej doby životnosti a vyhodnotiť finančnú  návratnosť investície, a preskúmať možnosti financovania.
  • Pomáhajte pri meraní výkonnosti. Niekedy sa stáva, že jednotlivé oddelenia alebo divízie časom rozširujú počet ukazovateľov (KPI), ktoré sledujú, a postupne stratia prehľad o tom, čo je skutočne dôležité. Na nástenkách vo výrobe visia najrôznejšie grafy o výkonoch, produktivite, či počte nepodarkov, nie vždy sú to však tie správne ukazovatele, ktoré je potrebné sledovať. CFO má najlepšie predpoklady pomôcť nastaviť KPI tak, aby boli v súlade s hlavnými KPI firmy a jej dlhodobými cieľmi (viď súvisiace články Balanced scorecard a Manažérske dashboardy).
  • Preskúmajte a pomôžte nastaviť motivačné systémy. Ak sú ciele a odmeny riaditeľa výrobnej prevádzky odvodené od jednotkových nákladov, bude sa snažiť vyrábať čo najviac, predlžovať výrobné dávky a čo najmenej prerušovať výrobu, čo však na druhej strane spôsobí zvýšenie zásob.
  • Hľadajte príležitosti pre centralizáciu a outsourcing. Pomôžte vo firme vytvoriť skutočné centralizované nákupné oddelenie a vyhodnotiť možnosti outsourcingu nekľúčových činností.
  • Identifikujte riziká hlbšie v dodávateľskom reťazci. Veľa firiem sa sústreďuje na výber tých najlepších dodávateľov a monitoruje ich kvalitu a oparenia na zabezpečenie kontinuity dodávok, ale už menej firiem sa pozerá na ich subdodávateľov na druhej či tretej úrovni. CFO musí rozšíriť riadenie dodávateľských rizík hlbšie v dodávateľskom reťazci (viď napr. článok Koncentrácia subdodávateľov skrytým rizikom pre výrobcov). 
Inými slovami, treba sa postaviť od počítača, zavrieť tabuľky a reporty, obliecť si plášť a ísť sledovať a počúvať do prevádzky.

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: