Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

CEB: režijné náklady sa správajú inak, ako v minulosti

Podporné oddelenia dnes trávia oveľa viac času špecifickými aktivitami s vyššou pridanou hodnotou a nákladnou podporou zvyšku organizácie, čo má významný vplyv na ich náklady

Vo veľkých spoločnostiach sa mení štruktúra režijných nákladov (SG&A). Veľkú časť nákladov podporných oddelení – až 50 % - tvoria jednorazové alebo špecifické úlohy s vyššou pridanou hodnotou, ako finančné analýzy alebo nové IT projekty súvisiace s digitalizáciou obchodných a marketingových aktivít. Menej ako polovica režijných nákladov závisí od veľkosti organizácie a až 58 % je závislá od komplexnosti jej organizačných procesov. To má podstatný vplyv na kontrolu a riadenie režijných nákladov.

Vyplýva to zo štúdie organizácie CEB.

Dôvodom sú zmeny v povahe činností, ktoré podporné oddelenia vykonávajú a ku ktorej došlo v poslednej dekáde. Veľkú časť práce IT, HR nákupného či finančného oddelenia netvoria iba tradičné rutinné aktivity, ako podpora IT infraštruktúry a PC užívateľov, mzdové a finančné účtovníctvo a pravidelný reporting. Z týchto oddelení sa stávajú odborné organizácie, ktorú sú zapájané do dôležitých strategických iniciatív a rozhodnutí, ako digitalizácia, príprava nových produktov, optimalizácia produktového mixu či akvizície. Zamestnanci nerobia iba má dať a dal, ale riešia komplikovanejšie úlohy s vyššou pridanou hodnotou, na ktoré potrebujú viac času a zdrojov.

Napríklad finančné oddelenia trávia viac času analýzami výsledkov, prípravou odporúčaní a analytickou podporou pri investíciách a interných projektoch. IT oddelenia prispôsobujú IT infraštruktúru novým obchodným modelom alebo zavádzajú nové mobilné technológie a aplikácie. Náklady na marketing sa zvyšujú kvôli digitalizácii komunikačných a predajných kanálov.

Podľa CEB dnes vo veľkých organizáciách závisí v priemere až 58 % režijných nákladov od komplexnosti podnikania.  Veľkosť organizácie síce naďalej ovplyvňuje tradičné režijné nákladové faktory, ako počet zamestnancov, počet objednávok či účtovných operácií, ale s nimi súvisiace náklady tvoria iba 42 % celkových režijných nákladov. Väčšiu časť nákladov spôsobuje vyššia miera komplexnosti prevádzkových procesov (napr. počet rôznych produktov a distribučných kanálov) a geografická diverzifikácia (viac trhov = nekonzistentné procesy a požiadavky, rôzne jazyky a meny). Čím komplexnejšia je organizácia, tým sú vyššie nároky na podporné aktivity.

Súvisiace články:

Praktické implikácie

  • Plánovanie: tradičný (aj keď nie ideálny) prístup k plánovaniu režijných nákladov je založený na extrapolácii historických čísel – „tržby vzrastú o 10 %, takže režijné náklady pôjdu hore o 3 %, pretože tak to bolo aj v minulosti.”  Treba však preskúmať aj to, či sa v plánovanom období zvýši komplexnosť organizačných procesov (vstupujeme na nový trh, budeme predávať za inú menu, zavádzame distribučný kanál, plánujeme akvizíciu) alebo projektov, ktoré budú vyžadovať podporu s vyššou pridanou hodnotou (IT projekty, reštrukturalizácia výroby, outsourcing apod.).
  • Meranie, kontrola a vyhodnocovanie: jednoduchý benchmarking typu „naše režijné náklady predstavujú 5 % tržieb, u konkurencie 7 %”môže zavádzať, pretože jednotlivé spoločnosti v tom istom odvetví majú odlišnú mieru komplexnosti procesov a podporné oddelenia vykonávajú rôzny rozsah úloh. Náklady je potrebné začať sledovať nielen podľa účtov hlavnej knihy, ale aj v členení tradičné rutinné aktivity vs špecifické / ad-hoc aktivity, a firmy musia zhodnotiť, aký finančný prínos tieto špecifické podporné aktivity majú. Očakávania interných zákazníkov (oddelení) je potrebné usmerniť (môžete dostať iba x hodín pre nákladné ad-hoc / špecifické služby), alebo zvýšiť odbornosť a efektívnosť podporných oddelení.  

Súvisiace články:

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: